✿ღ BUDDHA DHARMA-OBFI Authentic Buddhist Dharma

Posts tagged ‘Noble Arya Tara Sangha’

♥❥❥COMPASSION AS THE WAY OF LIFE

206th Alive Dharma Teaching at the

WISDOM WITHOUT BORDERS

HERITAGE OF MANKIND

♥❥❥COMPASSION AS THE WAY OF LIFE♥❥❥

Dear Readers and friends of BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL , welcome to our next spiritual discourse .

Buddhist spiritual and religious activities :

 1. Pray and meditate with us to increase  your merit – positive energy . There was already Chinese new year celebration and there will be Tibetan new year or Losar celebration on February 24 : 2147 Buddhist year , Golden mouse year .

Learn how to sing Buddhist mantras  for peaceful world : https://www.youtube.com/watch?v=8yFLUt5xwaQ&t=14s1.

 1. 1.International Dzogchen Community webcast :

•*¨`*♫.• ཨ ཨ ཨ ♥¯`♥❥ ¸¸.☆¨¯`♥❥❥

 Ganapuja Webcast Practice February 9 at 17.00
ganapuja webcast february 9
Dear Vajra Family,

We are happy to announce the next Ganapuja Full Moon webcast practice from Merigar West (Italy) on February 9th at 17:00h (GMT+1)

We will do Medium Ganapuja with Namkha authentication.

Link: http://webcast.dzogchen.net/ 

We hope you can follow the practice. Let’s join our energies for the benefit of our planet & all sentient beings.

With Love,

Practicing Together Team

www.pt.dzogchen.es

Wisdom Witout Borders
1.2. AMITABHA FOUNDATION lead by H.E. Ayang Rinpoche
Dear Tara Tulku Drimed,   The annual Guru Dragpo Drubchoe at Ayang Rinpoche’s monastery in Bylakuppe, India, begins February 16 and continues through February 22, 2020.    https://ci5.googleusercontent.com/proxy/n8Dzmado04hLhCvoQUBnr_DiTh3EKgsbW8-1k-S35DnEgvrP-WM9O2E7zuDySqPh99GBUPbVs5Y9xADPBVobHpNkj2eFWzS7KCJSXsjptBJlhgsfbscttR6x1fIqoql6B1nF43llKb6c=s0-d-e1-ft#https://files.constantcontact.com/71b04a9c401/1b69fc3c-f040-44bd-9a58-e32e76e42407.jpgGuru Dragpo, the wrathful form of Guru Rinpoche, is practiced at the end of the Tibetan lunar year to dispel obstacles and purify any remaining negativities in order to usher in happiness and prosperity for the New Year (Losar), which is February 24th this year.   Make an auspicious connection by dedicating your offering in the name of a loved one. Make offerings here or by sending them directly to the monastery. Names for dedication must be sent to info@amitabhafoundation.us by February 20 at 5 pm (Pacific Time) to be included on the prayer list.   May all beings benefit!   Becky Loy for Chöje Ayang Rinpoche and the Amitabha Foundation USA

Becky Loy, Treasurer Amitabha Foundation P.O. Box 2572 Aptos, California 95001
831-461-4381
  www.amitabhafoundation.us

2. Compassion as the way of ♥❥❥

Mrs. Mateja Šetinc , chief editor of the program »Duhovni utrip« /Spiritual interlude  invited us  for the interview for Rtv Slovenija . Interview was conducted by Mrs. Simona Gorše Padjen on February 4th 2020.  Interview summary will be presented in  one of »Duhovni utrip« Spiritual interlude in February .

Gospa Mateja Šetinc, odgovorna  urednica oddaje  Duhovni utrip na Rtv Slovenija me je povabila k intervjuju , ki ga je vodila gospa  Simona Gorše Padjen 4. februarja 2020. Povzetek intervjuja bo objavljen v eni od naslednjih oddaj Duhovni utrip v februarju .

 •  

Simona Gorše Padjen :

 • Katerim temam in sporočilom ste se v minulem delu posvetili v sklopu vaše mednarodne publicistične dejavnosti Heritage of Mankind?

What topics and messages have you covered in the past as part of your international Heritage of Mankind publicity work ?

Alenka Bone’ – Njena Eminenca Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche :

V Heritage of Mankind /Zapuščina človeštva se redno posvečamo  promoviranju zdravega načina življenja , etičnega življenja  , ki temelji na budistični etiki .V Buddha Dharmi imamo program Celostne medicine , katere osnova je veganska prehrana . Sama se vegansko prehranjujem že 12 let , vsa leta sem aktivna v svetovnem veganskem gibanju , ki vključuje tudi aktiviste za zaščito pravic živali . Vegansko gibanje je  največje  socialno  gibanje v 21. stoletju : vsako leto milijoni ljudi prenehajo jesti živalsko hrano , to je meso , ribe , mlečne izdelke in  jajca . Vegansko prehrano dandanes podpirajo tudi zelo znane osebnosti kot so igralci Jane Fonda, Joaquin Phoenix , Leonardo di Caprio; veliko športnikov je prav tako veganov, med njimi teniški igralec Novak Džoković; ustanovitelj SkyWay inovativne tehnologije dr. Anatoliy Yunitskiy je ob lanskoletnih požigih v amazonskih pragozdovih v Braziliji zapisal : My food is grown, not born /Moja hrana raste, se ne rojeva …


At Heritage of Mankind / The Heritage  of Humanity, we regularly focus on promoting a healthy lifestyle, an ethical lifestyle based on Buddhist ethics. I’ve been eating vegan myself for 12 years, I’ve been active in the global vegan movement for years, including animal rights activists. The vegan movement is the largest social movement in the 21st century: every year millions of people stop eating animal foods, ie meat, fish, dairy products and eggs. Nowadays, vegan diet is also supported by well-known personalities such as actors Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Leonardo di Caprio; many athletes are also vegans, including tennis player Novak Djokovic; SkyWay founder of innovative technology dr. Anatoliy Yunitskiy wrote last year in arson in the Amazon rainforests in Brazil: My food is grown, not born / My food is growing, not being born …

Tudi Združeni narodi pozivajo k prehodu na rastlinsko hrano /plant-based food .


»Globalni premik k veganski prehrani je bistven za reševanje sveta pred najhujšimi vplivi podnebnih sprememb.«

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL

The United Nations is also calling for a transition to plant-based food.

“The global shift to a vegan diet is essential to save the world from the worst impacts of climate change.”

 • V kakšnem smislu je za vas pomembna veganska prehrana?

 • • In what sense is the vegan diet important to you?
 •  

Veliko ljudi preneha jesti živalsko hrano zaradi etičnih razlogov , drugi zaradi zdravstvenih razlogov , tretji zaradi  ekologije , nekateri zaradi duhovnega ali osebnostnega razvoja . Vsak prvi mesec v letu je posvečen veganstvu in se sedaj imenuje »Veganuary ». Ljudje si zapišejo novoletne zaobljube , zato ravno v mesecu januarju vsako leto veliko ljudi postane veganov . Na svetu je več kot 600 milijonov budistov , veliko od nas je vegetarijancev  in veganov .

Mnogi budistični sveti spisi, med njimi Sutre Mahayana budizma , učijo o tem , da budisti ne smemo jesti živalske hrane . V budističnih rodovih imamo veliko svetnikov, ki so za časa svojega življenja  aktivno promovirali vegansko prehrano: med njimi Shabkar Lama. Nyala Pema Dudul je leta 1872 v vzhodnem Tibetu uresničil Telo luči , bil je vegan . V času svojih meditacij o Bodhisattvi sočutja  Avalokitešvari je imel vizijo, kaj se zgodi z ljudmi, ki jedo živalsko hrano , kakšno trpljenje doživljajo po smrti in kje se ponovno rodijo …

☼ ཨ ๑۩۞۩๑ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT♫

Many people stop eating animal food for ethical reasons, others for health reasons, others for ecology reasons, some for spiritual or personal development. Every first month of the year is dedicated to veganism and is now called “Veganuary”. People make New Year’s vows, which is why in January every year many people become vegans. There are more than 600 million Buddhists in the world, many of us vegetarians and vegans.

Many Buddhist scriptures, including the Sutras of Mahayana Buddhism, teach that Buddhists should not eat animal food. There are many saints in Buddhist lineages who have actively promoted a vegan diet throughout their lives: among them the Shabkar Lama. Nyala Pema Dudul realized the Body of Light in Eastern Tibet in 1872, he was a vegan. During his meditations on the Bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara had a vision of what happens to people who eat animal foods, what suffering they experience after death, and where they are born again …

To sveto besedilo smo objavili v Zapuščini človeštva . Imenuje se : Mavrično telo Dzogchen mojstra : Pesem z nasvetom : prenehaj jesti meso .

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2017/07/27/%e0%bd%a8-%e0%b9%91%db%a9%db%9e%db%a9%e0%b9%91-rainbow-body-of-dzogchen-master-song-of-advice-for-giving-up-eating-meat-by-nyala-pema-dundul-%e0%bd%89%e0%bd%82%e0%bc%8b%e0%bd%96%e0%be%b3%e0%bc%8b/

Velik navdih za vegansko gibanje v budizmu je prav tako Kyabje Chatral Rinpoche , ki je bil vegan od svojega 45. leta do 103 leta !


A great inspiration for the vegan movement in Buddhism is also Kyabje Chatral Rinpoche, who was vegan from the age of 45 to 103!

Kyabje Chatral Rinpoche saved lives of millions of animals

Njegova Svetost 14. Dalai lama ter Gyalwa Karmapa sta prav tako velika podpornika vegetarijanskega in veganskega gibanja . Že pred desetletjem sta v svojih samostanih in budističnih centrih po svetu prepovedala meso !


His Holiness the 14th Dalai Lama and Gyalwa Karmapa are also great supporters of the vegetarian and vegan movement. A decade ago, meat was banned in their monasteries and Buddhist centers around the world!

 • Kaj vse bi lahko ljudje spremenili, prinesli svetu in sebi s prehodom na vegansko hrano?

 • • What could people change, bring to the world and themselves by switching to vegan food?
Vegan – ker sem sprememba, ki jo želim videti na svetu

Vsa leta je veliko govora o miru na svetu , o sočutju in ljubezni .  Zelo poučna stara kitajska zgodba ima naslov : Sočutje se začne pri večerji … Vsak naj začne pri sebi : spremeni naj svoje slabe navade , ki mu povzročajo nezadovoljstvo , notranji nemir , strah , bolezni . Jedenje živalske hrane je zelo slaba karma , zelo slaba energija . Vegani vidimo meso kot to, kar je  : trupla umorjenih živali! »Meat is murder » – meso je umor !


Throughout the years, there has been much talk of peace in the world, of compassion and love. A very instructive old Chinese story is entitled: Compassion Starts at Dinner… Everyone should start with themselves: change their bad habits that cause dissatisfaction, internal restlessness, fear, illness. Eating animal food is very bad karma, very bad energy. Vegans see meat as what it is: carcasses of murdered animals! Meat is murder !

       Planetu zemlja najbolj pomaga veganska permakultura , kjer vsakdo vzgaja svojo hrano na ekološki način . Velike korporacije so že spoznale tržišče in velike prihodke, ki jih prinaša veganski način prehranjevanja . Ljudje bodo kupovali to, kar jim ponujajo mediji in reklame :  po 2. svetovni vojni  sta se s podporo politike začeli širiti živinoreja ter  mlekarska industrija, ki še vedno na veliko uničujeta okolje. Vendar se v 21. stoletju svet spreminja na bolje : sedaj je moderna veganska prehrana , nastajajo različne veganske blagovne znamke . Vse več je veganskih restavracij . Celo banke kot so JP Morgan na veliko investirajo v vegansko hrano : kalifornijska blagovna znamka »Beyond meat« je lani poleti s pomočjo banke JP Morgan dosegla najboljši vstop na borzo in dosegla več kot 500 % dobiček , najboljši vstop katerekoli korporacije po letu 2008 . Kdo torej pravi , da je vegansko gibanje samo za outsiderje ?! Vegansko gibanje je sedaj v ospredju , t.i, »main stream« !

Planet Earth is most assisted by vegan permaculture, where everyone grows their food in an organic way. Big corporations have already come to know about the market and the huge revenue that comes from vegan eating. People will buy what the media and commercials offer them: after World War II, with the support of politics, the livestock and dairy industries began to spread, still devastating the environment. However, in the 21st century, the world is changing for the better: it is now a modern vegan diet, and various vegan brands are emerging. There are more and more vegan restaurants. Even banks like JP Morgan are heavily investing in vegan food: California-based Beyond Meat last summer, with the help of JP Morgan, gained the best entry on the stock market and achieved more than 500% profit, the best entry of any corporation since 2008. So who says the vegan movement is only for outsiders ?! The vegan movement is now in the forefront, i.e., the “main stream”!

https://www.youtube.com/watch?v=2AYOViszK_A  Vegan documentary 2019

 • Zakaj je pomembno, da se ljudje zavemo, kako pomembno je spoštovanje vsakega življenja, tudi rastlin in živali?

 • • Why is it important for people to realize the importance of respecting every life, including plants and animals? 

Za osebnostni razvoj je treba tudi veliko  truda, vsakodnevnega izobraževanja in ozaveščanja . Veseli me, da tudi  RTV Slovenija pripomore k ozaveščanju ljudi ….

 • Za osebnostni in duhovni razvoj je potrebno najprej samo-spoštovanje . Vsa verstva poznamo izrek : Ne delaj drugemu to, kar ne želiš, da drugi storijo tebi . Jedenje živalske hrane je posledica nasilja nad živalmi, ki so čuteča bitja oz . »sentient beings« . Veliko držav je že spremenilo svojo zakonodajo in prepoznalo živali kot čuteča bitja . Tudi v Sloveniji si prizadevamo za to . Planet zemlja ne pripada samo  več kot 7,2 milijardam ljudi , ampak tudi stotinam milijardam živali . Verstva sveta in duhovna gibanja bi morala storiti veliko več za zaščito živali . Budisti smo odločno proti žrtvovanju živali v nekaterih verskih obredih,
 • To vidimo kot barbarsko dejanje ! V 21. stoletju se razvija duhovnost , ki povezuje ljudi zaradi načina veganskega prehranjevanja .  


Personal development also requires a great deal of effort, daily education and awareness. I am glad that RTV Slovenia also helps to raise awareness of people…. • Self-esteem is needed first for personal and spiritual development. We all know the saying: Do not do to others what you do not want others to do to you. Eating animal food is the result of violence against animals that are sentient beings. Sentient beings. Many countries have already changed their legislation and recognized animals as sentient beings. We are striving for this in Slovenia as well. Planet Earth belongs not only to over 7.2 billion people, but also to hundreds of billions of animals. The religions of the world and spiritual movements should do much more to protect animals. We Buddhists are firmly against the sacrifice of animals in some religious rituals, • We see this as a barbaric act! In the 21st century, a spirituality develops that connects people to the vegan diet.

 • Vi ste tudi strokovnjak za holistično medicino in ajurvedo: kako je z zdravstvenega vidika, z vidika zdrave in uravnotežene prehrane, veganski način prehranjevanja primeren in zdrav za človeško telo?


• You are also an expert in holistic medicine and Ayurveda: How is a vegan diet appropriate and healthy for the human body from a health, healthy and balanced diet?

Rastlinska prehrana podpira zdravje in krepi energijo, posebno presna hrana , ki je organsko vzgojena .

V našem programu Celostne medicine vključujem Tradicionalno kitajsko medicino ali TCM , Ayurvedo , meditacije , Tai Chi , Chi Kung … Začnemo vedno s spremembno načina prehranjevanja . Naj bo hrana tvoje zdravilo, je dejal že Hipocrates . Naše telo je sestavljeno iz 75% vode, zato je zelo pomembno, kakšno vodo pijemo . Naše telo lahko sčasoma, ko očistimo svojo energijo, postane čisto in sijoče kot kristal .

The plant-based diet supports health and boosts energy, especially fresh foods that are organically grown.

In our Comprehensive Medicine program, I include Traditional Chinese Medicine or TCM, Ayurveda, Meditations, Tai Chi, Chi Kung… We always start with a change in diet. Make food your medicine, Hipocrates said. Our body is made up of 75% water, so it is very important what kind of water we drink. Our body can become pure and shiny like crystal over time as we purify our energy.

       Nasprotno pa jedenje živalske hrane povzroča številne bolezni : predvsem bolezni srca in ožilja , tudi dementnost pri starejših ljudeh in podobne zdravstvene težave . Meso ubitih živali vsebuje veliko stresnih hormonov , strupov, antibiotikov , rastnih  hormonov  in virusov . Neodvisne raziskave kažejo na to, da virusi, ki se sedaj razširjajo, kot so virus Sars in Corona virus, izhajajo iz trupel umorjenih živali, iz mesa. Res je čudno, da dandanes sploh še kdo je meso ! Tudi stari tibetanski astrološki spisi govorijo o tem, da bo v državah, kjer ljudje jedo meso, veliko virusov in posledično bolezni …

In contrast, eating animal food causes many diseases: mainly cardiovascular diseases, dementia in the elderly, and similar health problems. The meat of killed animals contains many stress hormones, poisons, antibiotics, growth hormones and viruses. Independent research suggests that the viruses that are now spreading, such as the Sars virus and the Corona virus, come from the carcasses of murdered animals, from meat. It’s really weird that nowadays anyone else is meat! Even the old Tibetan astrological writings say that in countries where people eat meat, there will be many viruses and, consequently, diseases…

Jedenje živalske hrane vpliva na zmanjšanje človekove življenske energije , ki se po spoznanjih TCM nahaja v nadledvičnih žlezah . Tako se začne krog negativnih čustev : strah , ki izhaja iz slabega delovanja ledvic in nadledvičnih žlez ; strah povzroča pri ljudeh , ki jedo meso, nasilje in vznemirjenost . Jeza in nasilje sta zelo negativni čustvi, povezani sta s slabim delovanjem jeter  Taoistični mojster Mantak Chia ima glede tega zelo nazorne video posnetke .


Eating animal foods has the effect of reducing the human vital energy found in the adrenal glands by TCM. Thus begins a cycle of negative emotions: fear arising from the poor functioning of the kidneys and adrenal glands; fear causes in people who eat meat, violence and agitation. Anger and violence are very negative emotions, and they are related to poor liver function.

Če torej ne jemo mesa, imamo boljše delovanje ledvic , večjo življensko energijo , manj jeze in nasilja . Imamo večji notranji mir , boljšo koncentracijo in bolj kvaliteten  način življenja .

Kvalitetna veganska prehrana ni draga , vsakdo si lahko privošči  smoothie , poganjke semen , posebno sončnična semena , himalajsko sol, naravi magnezij Nigari , koncentrate zdravilnih  zelišč kot so ashvaganda , gotu kola /Centella asiatica , Jiaogulan , Ginko biloba . Moringa in druge .   Še bolje je , če sami gojimo svoja zdravilna zelišča in jih uporabljamo sveža .


So if we don’t eat meat, we have better kidney function, more energy, less anger and violence. We have greater inner peace, better concentration and a better quality of life. A quality vegan diet is not expensive, everyone can afford smoothies, seed shoots, especially sunflower seeds, Himalayan salt, Nigari magnesium, medicinal herbs such as ashvaganda, gotu kola / Centella asiatica, Jiaogulan, Ginko biloba. Moringa and others. It is even better to grow our own medicinal herbs and use them fresh.

 • Kaj vam osebno pomeni vaša duhovna pot?
 • • What does your spiritual path mean to you personally ? 

Moja duhovna pot je budistična , posebno v rodu Ati yoge ali Dzogchena .

Visual Dharma : Three testament of Grarab Dorje

Cenim čustveno svobodo , naravo , mir , čiste elemente kot so čist zrak, čista voda , čista zemlja …Zato si mora vsakdo od nas prizadevati za čistejše okolje , naslednji rodovi nam bodo za to hvaležni .

I value emotional freedom, nature, peace, pure elements such as clean air, clean water, clean earth… Therefore, each of us must strive for a cleaner environment, the following generations will be grateful to us for that. We also have some lucky vegan jokes illustrated in the pictures:

Preskočimo 100 let  v prihodnost : učitelj pove dijakom : Veste, bili so časi, ko je bilo življenje tako barbarsko, da so ljudje jedli živali !

Pozdrav dveh rdečih pes : Two red beet greetings :

“Ti si moj srčni utrip .”

Oče pravi sinu : Sin, nikoli ne debatiraj z veganom ali z žensko, ne boš nikoli zmagal !

Vsak, ki želi izboljšati kvaliteto svojega življenja, se lahko obrne na naš program Celostne medicine . Nudimo kvalitetno svetovanje in mentorstvo .

Če želite poudariti še kakšen vidik o pomenu veganske prehrane, ste seveda dobrodošli, da ga delite z nami in našimi gledalci.

Zelo sem optimistična glede prihodnosti veganskega gibanja . Planet lahko rešimo s pravilnim načinom pridelave hrane , kot je zelo napredna  pridelava hrane v t.i, vertikalnem kmetovanju . Takšna pridelava hrane je veliko bolj kvalitetna , je organska, ne porabi toliko vode kot konvencionalno kmetovanje na vrtovih in poljih .

Plenty korporacija iz San Franciska je najnaprednejša  na področju vertikalnega kmetovanja . Takšne inovativne projekte bi morali imeti tudi v Sloveniji ! http://www.the30f.com/vertical-farming-plenty-receives-200-million-investment-from-tech-giants-tomonews/


Anyone who wants to improve their quality of life can apply to our Integrated Medicine program. We offer quality consulting and mentoring.

If you want to highlight another aspect of the importance of a vegan diet, you are of course welcome to share it with us and our viewers.

I am very optimistic about the future of the vegan movement. The planet can be saved by the correct way of food production, such as very advanced food production in so-called vertical farming. Such food production is much better quality, is organic, does not consume as much water as conventional farming in gardens and fields. Plenty Corporation of San Francisco is the most advanced in the field of vertical farming. You should have such innovative projects in Slovenia as well!http://www.the30f.com/vertical-farming-plenty-receives-200-million-investment-from-tech-giants-tomonews/

Prav tako smo lahko optimistični glede razvoja Evropske unije z novo , ekološko ozaveščeno komisarko . Všeč nam je  njena nedavna predstavitev na Svetovnem ekonomskem forumu  v Davosu . Poudarja #EUGreenDeal . Ministrtvo za kmetijstvo naj preneha sofinancirati mesno in mlekarsko industrijo . Bodite napredni , progresivni : podprite #EUGreenDeal tudi v Sloveniji : vertikalno kmetijstvo po zgledu podjetja Plenty in mnogih drugi. Kvalitetno hrano lahko pridelamo v Sloveniji , postati moramo samo-oskrbni . To je tudi cilj programa Združenih narodov , ki se imenuje Trajnostni razvoj (Sustainable development) .


We can also be optimistic about the development of the European Union with a new, environmentally conscious Commissioner. We love her recent presentation at the World Economic Forum in Davos. Emphasizes #EUGreenDeal. The Ministry of Agriculture should stop co-financing the meat and dairy industries. Be progressive, progressive: support #EUGreenDeal in Slovenia as well: vertical farming, modeled on Plenty and many others. We can produce quality food in Slovenia, we must become self-sufficient. This is also the goal of a United Nations program called Sustainable development.

Izbrana biblilografija /Selected bibliography :

Heritage of mankind /Zapuščina človeštva :

206 objav , bralci iz 135 držav …

 1. Why Vegan – THRIVE !

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2019/04/30/%e2%9d%81%e2%80%bf%e2%86%97%e2%81%80%e2%97%8e%e2%8a%99%e1%83%a6-why-vegan-%e2%9d%81%e2%80%bf%e2%86%97%e2%81%80%e2%97%8e%e2%8a%99%e1%83%a6/

 • Wellnes in Celostna medicina : facebook album :
 • Medicine Buddha Blessings : youtube video
 • 4. Wisdom without borders :
  • Facebook 9th Anniversary
 • Follow us at Facebook group Noble Arya Tara Sangha :

https://www.facebook.com/groups/AryaTaraSangha/

5632 members from all around the world :

We focus on Progressive Buddhism  and these topics : Meditation , Buddhism, Ecology, Financial Education , Wellness ….

_/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔
 • 5. Colophone  :  BUDDHA DHARMA is generally beneficial religious organisation registered with the Government of Republic Slovenia, European Union – Ministry for culture : Office for religious communities , since 1995

Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku 

Sincere congratulations on the Slovenian cultural holiday
TARA TULKU DRIMED DROLKHAR RINPOCHE <buddhadharma.obfinternational@gmail.com>
to proslava.protokol
OM MANI PADME HUM gif.gif

Protokol Republike Slovenije Prešernov sklad 2020 e-pošta: proslava.protokol@gov.si Spoštovani, hvala za poslano vabilo na udeležbo na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu . Zaradi drugih obvveznosti se slavnostne prireditve osebno ne morem udeležiti .Predlagam Vam, da organizirate direkten prenos prireditve preko youtube kanala ,kot imajo nekatere druge mednarodne organizacije in mednarodni mediji . Želim Vam uspešno izvedbo prireditve in veliko uspehov pri delu še naprej . Alenka Bone’- Njena eminenca Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche predsednica BUDDHA DHARMA zveza budistov v Republiki Sloveniji 

 • Protocol of the Republic Slovenia : Prešeren Fund 2020 E-mail: proslava.protokol@gov.si Due to other obligations, I cannot personally attend the event. I suggest you organize a live broadcast of the event via a YouTube channel, as some other international organizations and international media have. I wish you a successful run of the event and much success in your work. Alenka Bone’- Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche President of the BUDDHA DHARMA Association of Buddhists in the Republic of Slovenia
 • _/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ▒▒ PΞДCΞ ▒▒ ❤ WISD☼M ▒▒ (ツ) ☼ Dear all : Visit and SUBSCRIBE
 • BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum
 •  
 • ……………)……
  …………..(.)…..
  …………|***.|…a Candle
  …………|***.|…spreading
  …………|***.|…the light of
  …………|***.|…HOPE
  …………|***:|…FAITH
  …………|***.|…LOVE
  ………_/.*.i…BLESSING
 • 3,737 subscribers  1,581,986 views

Our four Facebook pages :

https://www.facebook.com/buddhashabak/  Buddhism & Humanity

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/

https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/

https://www.facebook.com/BuddhasBlessing/

Alenka Bone’ – Her Eminence  Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche  –  president of  BUDDHA DHARMA

http://www.worldcat.org/identities/np-bone,%20alenka/Boné, Alenka  Overview Works:
17 works in 17 publications in 2 languages and 55 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
BL65.P4, 291.17873

Boné, Alenka [WorldCat Identities]

https://www.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1/

7460 followers

VISUAL CONTENT

honor date: Mar 2014  honor issuer: The LinkedIn Team

honor description: Dear TARA TULKU,
Thanks for being a LinkedIn member!
We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!

Share Your Story

Best,
The LinkedIn Team

 • 6. Dedication of merity
Visual Dharma Art by Tara Tulku Drimed Drolkhar

NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
PEACE❧ ❤❧南无阿弥陀佛
L(¨`•.•´¨)
O`•.¸(¨`•.•´¨) Joy & ♥
V¨`•.•´¨)¸.•´ Blessings ♥
E`•.¸.•´
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།

May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha
۩۞۩

☼ ཨ One Hundred Thousand Buddhas Confession ☼ ཨ Hidden treasure of Nyala Pema Dundul

Prayer to Nyala Pema Dundul

☼ ཨ One Hundred Thousand Buddhas Confession ☼ ཨ

Hidden treasure of Nyala Pema Dundul

*•♫♪♫ ི♥ྀ Nyala Pema Dundul Rainbow Body *•♫♪♫ ི♥ྀ

181 Alive Dharma Teaching at the Heritage of Mankind – Treasure of pure Dharma

☼ ཨ ๑۩۞۩๑ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT♫¨*•♫ ♪♫  ☆҉‿ℒℴνℯ´⁀☆҉ from all of us at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL dear readers and visitors at the Heritage of mankind.

Its 12th lunar month in the Fire bird year,

full moon day with lunar eclipse.

On days like this its important that we turn our minds toward the Dharma, that we accumulate merit & wisdom in our lives. Let us focus on another very important hidden treasure of enlightened yogi and terton Nyala Pema Dundul, his hidden treasure »One Hundred thousand Buddhas confession«. May all be auspicious: Sarwa mangalam ๑۩۞۩๑

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/

❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁ HERITAGE OF MANKIND :

follow this blog, along with 5,353 other amazing people 

 34.772  visitors from 124 countries, 181 posts

136,172 views 3,628comments

facebook 2018

 1. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEMPORARY BUDDHIST STUDIES
  • Homage to Nyala Pema Dundul : Nyala Pema Dundul Solwa Deb

You accomplished the Rainbow body of light at the age of fifty-six,

In the tent beneath the White rock …

On 8th day of Saga Dawa special month, we celebrate your Enlightenment

May you guide us in this life toward Sukhavati pure land of Amitabha Buddha.

_(((♥)))_Namo Amitabha Buddha. 南无阿弥陀佛。_(((♥)))_

 • One Hundred Thousand Buddhas Confession is little known hidden treasure of terton Nyala Pema Dundul in countries of Europe, USA, Australia end elsewhere. Chogyal Namkhai Norbu is teaching important treasure of Nyala Pema Dundul : Union of Primordial Essences as part of international Dzogchen communities Collective practices.

I received lung/reading transmission of this hidden treasure from Chogyal Namkhai Norbu at Merigar/Italy  in June 1989, later also detailed teachings and explanations of U.P.E. It makes me happy to see that Yeshe Jamtso Rinpoche from Yarchen gar in China published One hundred thousand Buddhas confession – hidden treasure of Nyala Pema Dundul. As Nyala Pema Dundul himself said : his teaching will first  spread to China and then to other countries. Guru Padmasambhava is teaching about Ten enlightened activities: first of them is copying scriptures for free distribution .

In this sense we re-print Yeshe Jamtso Rinpoches explanation about importance of reciting One hundred thousand Buddhas confession. May you, the Reader, be inspired to read it aloud regularly. As it is said: »Discovered by Master Pema Dundul. This teaching is an effortless way. In one lifetime, your body of affliction will turn into light. These miraculous words were the spontaneous manifestation of master’s awareness. They are Dharmakaya relics of Master Pema Dundul.«

nyala pema dundul trilogy 1

Nyala Pema Dündul, also known as Terton Nyala Pema Duddul, was a teacher of Dzogchen and Tantric Buddhism in Eastern Tibet. Wikipedia

Born: 1816 Died: 1872

Treasury of lives gives us precious insights into His life and Liberation :

https://treasuryoflives.org/biographies/view/Pema-Dudul/4125

…« In 1872, the water-monkey year of the fifteenth sexagenary cycle, Pema Dudul set out for Katok Monastery. Along the way, he gave empowerments and teachings at Tsela Wangdo (tshe lha dbang mdo) and made an extensive feast offering at Nyinggyi Lung (snying gi lung).

On the new-moon day of the fourth month of the same year, at a place near Yetse Lha (ye tshe lha) or Sumdo (sum mdo), Pema Dudul gathered his disciples. He blessed them, performed prayers for them, and told them to return their respective dwellings, instructing them not to disturb him for a week. During that time, the sky was said to have been full of rainbows; tradition relates that when his disciples opened his small tent a week later, they found only his robes, mat, hair, and nails. Due to this he is said to have been the last among the one hundred thousand yogis of Katok who successfully attained the rainbow-body.

Nyala Pema Dundul Stupa

A gilded reliquary stupa was built by his disciples, headed by Lama Taye, at Kelzang Monastery. The stupa was filled with Pema Dudul’s scarce remains, his vajra, kīla, Padmasambhava relics and other sacred substances.

Pema Dudul’s most prominent disciples included Terton Sogyel Lerab Lingpa(gter ston bsod rgyal las rab gling pa, 1856-1926); Adzom Drukpa Drodul Pawo Dorje (a ‘dzom brug pa ‘gro ‘dul dpa’ bo rdo rje, 1842-1924); the Second Dzaka Choktrul, Kunzang Namgyel (dzaH ka mchog sprul 02 kun bzang rnam rgyal, d.u.); Gargyi Wangchuk (gar gyi dbang phyug, 1858-1930); Trulzhik Chomden Dorje (‘khrul zhig bcom ldan rdo rje, d.u.); Nyala Rangrik Dorje (nyag bla rang rig rdo rje, 1847-1903);

Nyala Pema Dundul and Ayu Khandro

 Ayu Khandro Dorje Peldron (a g.yu mkha’ ‘gro rdo rje dpal sgron, 1839-1953); Karma Tashi (karma bkra shis, d.u.); and Nyakla Yeshe Dorje (nyag bla ye shes rdo rje, d.u.), the author of his biography.«

http://rywiki.tsadra.org/index.php/Nyakla_Pema_Dudul

 • THE RAINBOW BODY

Then, on the new moon day of Saga Dawa in the Male Water Monkey year (1872) of the fifteenth Rabjung, as he was nearing the end of life, in the region of Tromyul Nyin, he spoke thus to his disciples:

“Deluded activities springing from ambitions for this life; imitation virtuous actions of the eight worldly dharmas; meaningless chatter about “the view”; mistaken meditation; insane, disturbed behavior; sectarian discrimination; benefiting others for the sake of one’s own profit and fame–be rid of all of them. They will never be the cause of Buddhahood. 

Crush the head of the eight worldly dharmas. Renounce the activities of this life. Don’t be proud and superior, practice the Secret Mantra in secret. Mix your mind-stream with compassion and the twofold benefit of self and other will be spontaneously accomplished- then this old man’s hopes will be fulfilled. 

It is said that Padma Sambhava sleeps at the door of the faithful, and the same applies to me. Don’t err ! Don’t err ! Work hard! ” He concluded with a recitation of the verse which begins, “In all my rebirths may I be inseparable from the sublime lama…” and other prayers, and said, “Sew me inside my tent and for seven days no one is allowed to come.”

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻Nyala Pema Dundul Lineage ✿ღ ✿⊱╮♫♪☻

After seven days, the earth shook three times and the sky filled with rainbows and points of light. Cymbals crashed from above, delicious scents wafted from every direction, and many other wondrous signs appeared. When the disciples opened the door of the tent the Saint had disappeared, leaving only his hair, finger- and toenails, clothing and seat behind. 

He had followed in the footsteps of the accomplished saints of the past in India and Tibet, and had manifested the fruit of the Secret Mantra Ancient Translation Teaching of the Clear Light Great Perfection: the rainbow body.

One hundred days later, he appeared clearly before his chief spiritual son, Rigbi Dorje (Rig-Ba’I rDo-rJe). Through the realization of a dakini symbol, the mind of lama and disciple merged into one, Rigbi Dorje’s realization became equal to the sky, and he worked limitlessly to benefit beings. 

He continued the Dharma teaching of the precious Great Saint, and with the help of innumerable holy lamas erected a two-story reliquary stupa on the grounds of Kalsang Monastery. The hair, fingernails and clothing were sealed inside. 

Literary Works

nyala pema dundul trilogy 4

♥ ཨ ཨ ཨ 100 syllable mantra of Vajrasattva ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ། སུ་ཏོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་བ། སུ་པོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་བ། ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་བ། ས་རྦ་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། ས་རྦ་ཀ་རྨ་སུ་ཙ་མེ ཙི་ཏྟཾ༌ཤེ་ཡཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་བ་ན ས་རྦ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ ཨཱཿ །། ཧཱུྂ ཕ་ཊ

 • One Hundred Thousand Buddhas Confession

http://yeshejamtso.com/?page_id=378

Secret teachings, the profound Dharma and self-liberation pervading space

A quick path to instantaneous complete enlightenment—-recitation of Buddha names to eliminate negative actions and obscurations.

For the benefit of sentient beings pervading space, I prostrate and take refuge in the oceanic assembly of Gurus who have nine lineages, four and six sections of tantra Mandala Deities, and dakinis of the Mother Tantra.

If merits of reciting once have form, the entire space will not accommodate them.

I prostrate and take refuge in Bhagavan, Tathagata, Arhat, Samyak- Sambodhi, Father, Mother, Son, and Family of the thousand Buddhas of the Bhadra-kalpa including Vipashyin Buddha, Shikhim Buddha, Vishvabhu Buddha, Krakucchanda Buddha, Kanakamuni Buddha, kashyapa Buddha, Shakyamuni Buddha, etc.

Reciting once, you will be inseparable with the Buddha mind. Reciting once equals recitation of eighty-four thousand Dharma-doors.

To millions of, as many as the sandgrains of the Ganges piled up Tathagatas, I prostrate.

Reciting once equals recitation of the Kangyur.

To the twelve Dzogchen teachers Tathagatas I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of ten thousand kalpas, twenty thousand kalpas, thirty thousand, forty thousand, fifty thousand, sixty thousand, seventy thousand, eighty thousand, ninety thousand kalpas, and one hundred thousand kalpas, one hundred and ten thousand kalpas, one hundred and twenty thousand kalpas.

To the Tathagata Samadhi Sun Mandala Miraculous Light I prostrate.

Reciting once will cleanse the ignorance of sentient beings in seven kalpas.

To the Tathagata Branch Guru, Tathagata Sunlight and Tathagata Most Sublime Dalai King I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of cutting off sentient beings’ limbs, killing living beings and eating meat.

To the Tathagata Glorious Light and Tathagata Infinite Stainless One I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of theft from past lives.

To the Tathagata Moonlight, Tathagata Moon White and Tathagata Brilliance Definite Suppression I prostrate.

Reciting once will cleanse all obscurations of sexual intercourse.

To the Tathagata Obtaining Bliss and Tathagata Stainless Light I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of the transgression of vows resulting from greed.

To the Tathagata Absolute Victory and Tathagata Absolute Sound I prostrate.

Reciting once will cleanse all the ten negative actions.

To the Tathagata Moon Tara, Tathagata Absolute Power and Tathagata Jewel Moonlight Refuge Sublime Sound of Drums King I prostrate.

Reciting once will cleanse the four gross obscurations.

To the Tathagata Infinite Luminosity, Tathagata Ubiquitous Incense, Tathagata Incense King, and Tathagata Possessing Flowers Power King.

Reciting once will cleanse obscurations of failure in keeping the precepts, damaging bodhicitta and its vows.

To the Tathagata Brahma All Mighty, Tathagata Emitting Incense Light, and Tathagata Jewel Flame Extreme Clarity I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of defaming Sangha and seizing Sangha’s wealth and food of ten directions.

To the Tathagata Sacred Golden Light, Tathagata Golden Light, and Tathagata Infinite Great Light I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of consuming the wealth of Buddhist Scriptures, Pagodas and the ten positive actions.

To the Tathagata Stainless Luminosity King, Tathagata Flame, and Tathagata Incense Magnificence I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of consuming the wealth of offering incense, Gurus, and secret mantra.

To the Tathagata Jewel Buddha Deeds and Tathagata Jewel Banner of

Victory I prostrate.

Reciting once will cleanse obscurations of riding horses and obtain immeasurable karmic rewards.

To the Tathagata Production of Jewels and known as the Tathagata Flower Decoration Shining I prostrate.

(Reciting once will cleanse obscurations of bodhicitta place and Bodhi practice in inconceivable one hundred thousand kalpas.)

To the oceanic assembly of Buddhas I prostrate.

(Reciting once will cleanse obscurations of transgressions of samaya of secret mantra.)

To the Tathagata Great Power Diligence Renunciation I prostrate.

(Reciting once equals reciting the Sutra Pitaka.)

To the Tathagata Vajra Brave Firm Tranquil Disciplined One Power of Absolutely Destroying Enemies I prostrate.

(Reciting once equals reciting the Tripitaka.)

To the Tathagata Mount Meru Great Suppression and Tathagata Jewel Manifestation Pagoda I prostrate.

(Reciting once will cleanse obscurations resulting from the five poisons and you will not be separated from Buddhas in every rebirth.)

To the Tathagata Essence Glorious Suppression and Tathagata Precious Most Sublime Umbrella I prostrate.

(Reciting once, you will be embraced by Buddhas compassion until the Complete Enlightenment Kalpa.)

To the Tathagata Immortal Infinite Life Refuge, Tathagata Holding Longevity Vase, and Tathagata No Greed Possessing Lotus Eyes I prostrate.

(Reciting once, you will be liberated from death and born into the Heaven of the Thirty-three.)

To the Tathagata Jewel Flower All Shining, Tathagata Lion Sound, and Tathagata Magical Emanation I prostrate.

(Reciting once will cleanse obscurations in indescribable countless innumerable kalpas.)

To the Tathagata Most Sublime Umbrella, Tathagata Lotus, Tathagata Delight, and Tathagata Sublime Jewel I prostrate.

(Reciting once will cleanse obscurations in one hundred million or countless kalpas.)

To the Tathagata Jewel Light Moon Delicate Decoration Brilliance Melody King I prostrate.

(Reciting once, you will be born the universal emperor for a thousand times.)

To the Tathagata Absolute Eliminating All Dharma Magical Emanation Brilliance Emergence King I prostrate.

(Reciting once, you will attain Buddhahood in this very life, with this very body.)

To the Tathagata Moon Mandala Cleansing I Prostrate.

(Reciting once, you will attain Buddhahood rapidly.)

To the Tathagata Samadhi Suppression, Tathagata First Aspiration Eliminating Doubts and Refuge Akshobhya I prostrate.

(Reciting once will cleanse obscurations until obtaining Buddhahood. It will close the doors of rebirth into the three lower realms. You will obtain the Samyak-Sambodhi and appear in a lotus in the Buddha- land of Akshobhya.)

To the Refuge Amitabha, Tathagata Light Everywhere Sublime Auspiciousness Accumulation King, and Tathagata Absolute Firmness Merit Jewel Accumulation King I prostrate.

(Reciting once, you will be definitely born in the Western Buddhafield, the Blissful from now to six hundred million or as many as the sandgrains of the Ganges incalculable kalpas.)

Discovered by Master Pema Dundul. This teaching is an effortless way. In one lifetime, your body of affliction will turn into light. These miraculous words were the spontaneous manifestation of master’s awareness. They are Dharmakaya relics of Master Pema Dundul.

 https://www.facebook.com/Light.of.Aryasiddhi/

Yeshe Jamtso Rinpoche

1.5 How supreme One Hundred Thousand Buddhas Confession is

One hundred thousand Buddhas confession—instantly attaining Buddhahood is a terma teaching discovered and transmitted by the great lineage holder Pema Dudul. It is a very important teaching in the Great Perfection. When Pema Dudul discovered this teaching, his motivation was to help all sentient beings in the world of the Five Turbidities, because in a world like this, the most helpful teaching is this one. Listening to it, hearing it and seeing it will liberate from the samsara. This teaching is supreme.

Nowadays, sublime beings of different schools in Tibet are all promoting One hundred thousand Buddhas confession. In Tibet, Han Region and western countries, people are reciting this teaching. This teaching has been translated into Chinese, English and many other languages so as to let more people realize its merit.

It is a very simple teaching. You may practice just by reciting it. It is not necessary to apply the three supreme methods: start with the thought of bodhicitta, do the practice itself without any conceptualization and dedicate the merit at the end. Just reciting is fine. One hundred thousand Buddhas confession is a very simple, very supreme and very complete teaching.

Reciting One hundred thousand Buddhas confession is very good for purification of negative actions. No matter they are vows of the Pratimoksa, vows of the shramanera, vows of the bhiksu or vows of Vajrayana, no matter which of these vows are contravened, reciting One hundred thousand Buddhas confession will cleanse obscurations and purify negative actions.

One hundred thousand Buddhas confession is a teaching of transference. All the negative actions we have done can be cleansed through reciting the teaching. Reciting One hundred thousand Buddhas confession once will accumulate as mush merit as meeting in person with thousands of Buddhas and be blessed to take rebirth in the western Buddhafield, the Blissful and Buddhafield of the Five Dhyani Buddhas. It should be recited daily without interruption. No matter it is animals, relatives, friends, vajra brothers or sisters and people we know or we don’t, at the moment of their passing away, reciting this teaching in their ears will be of great help. At present, the world is full of abortion. This is a very serious issue. Reciting One hundred thousand Buddhas confession once will not only perform transference to aborted babies, but also cleanse your own negative actions and obscurations. We should recite it persistently. This

teaching will greatly benefit all aspects. Purifying negative actions through reciting this teaching will automatically remove all kinds of obscurations for you. Especially when you ask for health, harmony in your family and success in your work, reciting One hundred thousand Buddhas confession will work well for you.

You should recite One hundred thousand Buddhas confession in places where there are many sentient beings. Even if you couldn’t finish the entire teaching, reciting one or two Buddha names from the teaching would eventually liberate sentient beings that have listened to it. Although they are not going to attain Buddhahood instantly, when the chances of affinity mature, they will attain Buddhahood in the future, or in their afterlives. You should all keep reciting One hundred thousand Buddhas confession everyday. People who don’t practice Buddhism could recite; people who don’t have trust in Buddhism could recite; people who don’t believe in samsara and the law of cause and effect could recite. Why? Because you will attain liberation through listening to this teaching. Reciting just once will be very beneficial.

When reciting One hundred thousand Buddhas confession in the mountains, the air you breathe out from your mouth will be carried by wind to sentient beings on whom seeds of liberation will be planted. This is a teaching of liberation. One hundred thousand Buddhas confession has the merit of liberating from listening.

Reciting One hundred thousand Buddhas confession in crowded places like a supermarket will liberate sentient beings from samsara through having them listen to the teaching. We should have One hundred thousand Buddhas confession tie Dharma affinity with more people. Once someone ties Dharma affinity with the teaching, he will certainly take a look. If he sees guru’s photo,he ties the Dharma affinity. If Om mani padme hum are seen by eyes, seed of liberation will be planted in one’s heart. If your family members are not willing to practice Buddhism, It will be great if you can try to get them reciting One hundred thousand Buddhas confession. Reciting once will plant a seed of liberation in their hearts. This is the biggest help and the real help to them. I want you to take this “job” as your responsibility. This is my teaching.

Nyala Pema Dundul Kalzang temple

1.6 . Another teaching Rinpoche has been transmitting is called One Hundred Thousand Buddha Confession. Hearing this teaching will liberate one from samsara. Reciting it will cleanse obscurations, help one be reborn in the Pure Land of Amitabha Buddha, and liberate one from samsara. Everyone can recite the teaching no matter one has received the transmission or not. It will be of great help even without preliminary practice, dedication of merit or the three noble principals. This is a rare terma teaching discovered by the venerable master Pema Dundul for helping sentient beings in the world of Five Turbidities. Pema Dundul predicted that this teaching would first spread to Mainland China then to the whole world.
The Merits of the Recitation of Hundred Thousand Buddha names for Repentance Prayer
《十萬名懺》之功德 (1)

By Yeshe Jamtso Rinpoche
~益西降措仁波切

The prayer Recitation of Hundred Thousand Buddha names for Repentance was a terma revealed by Nyala Pema Dundul. At the time of revelation, Pema Dundul had the following aspiration: ‘The world now is a very tumultuous and impermanent world. Many people are severely afflicted by the five kleshas and are very biased against many things in life. As such, this terma will be a great help to this world.’ This terma was also concealed under the same aspiration of being able to help all the beings of the world in this era.
《十萬名懺》是白瑪鄧燈尊者伏藏出來的,白瑪鄧燈尊者取出這個伏藏的時候,他的發心是:現在這個世間是一個非常不好的世間、無常的世間,大家分別心很重、貪嗔癡慢疑五毒熾盛的世間,這樣的世間幫助最大的就是這個法。這個法在伏藏的時候發心就是必須要幫助這個時候這個世間的一切眾生而伏藏的。

After the revelation of this terma, Buddhists and accomplished monks and masters from many countries have been using this terma as a means of benefitting beings, to help liberate the dead, for repentance, for taking rebirth in the pure lands. This is what this terma can do.
取出這個伏藏後,有很多國家、很多高僧大德和所有學佛的人都用這個法來超度,用這個法來懺悔,用這個法來往生淨土,這個伏藏就是這樣的一個法。

It will be very good if every one of you here can recite this daily without breaks. Non-Buddhists can recite this as well, and so can people without faith in the terma or Buddhism, as well as those who do not believe in karma or reincarnation. Why? It is because this terma has the property of being able to confer liberation upon hearing and reciting. Even hearing it once will confer benefits.
以後你們每天不間斷地念非常好,不學佛的人可以念,沒有信心的人可以念,不相信因果、不相信輪回的人也可以念。為什麼呢?因為這個法是聽解脫 、聞解脫,只要念一次就能受益。

There will be times when you travel to cities with many people and will not be able to recite the whole terma completely. But even if you only recall a word or two, a buddha’s name or two from within the terma, and can recite it, any being who hears the recitation will be able to gain liberation in some way or another. This is due to the fact that, by doing this we have already planted a seed for Buddhahood in his heart. This being may not be able to attain Buddhahood immediately, but he eventually will – no matter how slowly he progresses towards this endpoint. This is the merit that this terma possesses. 
還有你們到城市裡去,在很多人的地方,你不能完整地念,但是這時只要想起裡面的一個字、兩個字、一句聖號、兩句聖號,想起聖號的時候你們可以念,這樣念下去的時候,聽到的眾生決定有解脫。為什麼呢?因為已經在他的心裡放了一個成佛的種子,雖然不可能立即成佛,但是慢慢慢慢地,將來他會成佛的,未來世他會成佛的。這個法的功德就是這樣。

In places with many beings – be it during animal liberation activities or in the supermarket, it will be a very good time to recite this terma! Be it during the wake of a family member, relative, friend or vajra brother after their death, reciting this terma in their ears just once will benefit them greatly in terms of taking rebirth in Sukhavati (pure land). The explanation of this merit has already been documented in the footnotes of this terma. Take a look and read it clearly. This is how superb this prayer is!
在很多眾生的地方,不管是放生,還是到超市裡裏裏去,這時念這個法非常好!不管是自己家人、親戚朋友還是金剛道友去世的時候,只要在他的耳邊念一次,對他往生極樂世界非常好。為什麼呢?因為這個法的功德裡面都已說明,底下有注解,你們看清楚就對了。《十萬名懺》就是這樣非常好的一個法!

Official Website : www.heavendrum.org

¨*•♫ ♪♫ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT ¨*•♫ ☆҉‿

……………)……
…………..(.)…..
…………|***.|…a Candle
…………|***.|…spreading
…………|***.|…the light of
…………|***.|…HOPE
…………|***:|…FAITH
…………|***.|…LOVE
………_/.*.i…BLESSING


益西降措仁波切 YesheJamtso Rinpoche

1.7.  The Merits of the Recitation of Hundred Thousand Buddha names for Repentance Prayer《十萬名懺》之功德 (2)
HeavenDrum
By Yeshe Jamtso Rinpoche
~益西降措仁波切

Furthermore, we have a problem at hand which truly goes against the dharma teachings and that is the issue of fetal abortion. People who perform abortion or have abortions need to pray for repentance and purification using this prayer. The karmic obstacles from abortion will be cleansed through the reciting of this prayer. This is why it is a must to recite it. It will be good if we can recite it many times a day. Even when we are very busy and unable to spare much time, just a few seconds spent for one recitation will still be very good. I hope that everyone can do it.
還有,我們現在有一個非常不如法的問題——墮胎的問題。墮胎的人必須通過這個法來懺悔。念這個法業障會消掉,因此這個必須要念,一天念很多次非常好,但是無論怎樣沒有時間,花幾秒鐘念一次也是很好的,這個大家都必須要做。

This terma prayer is exceptionally good for clearing karmic obscurations. Why is this so? When Nyala Pema Dundul revealed all the termas on Dzogchen, he said this himself, ‘The dharma I have taught and revealed will be spread to the Chinese lands in sixty years’ time from now. From there, it will be further transmitted to countries overseas.’ Nyala Pema Dundul is a greatly accomplished Buddhist master in Tibet and he has predicted that the Dzogchen dharma from his lineage will spread through the world and be propagated in this manner. According to his predictions, we know that now is the time to practice this dharma. We have very good karmic connections with his dharma.
這個法懺悔業障非常好。為什麼這個懺悔好呢?白瑪鄧燈尊者伏藏出來的所有大圓滿法的時候,他親自說過︰我的法,六十年後會傳到漢地,再傳到國外去。白瑪鄧燈尊者是藏地的高僧大德,說過大圓滿的法將會這樣傳播和弘揚。按照尊者上面的授記,現在正是學這個法的時候,我們現在學這個法非常有緣分。

The fruit we achieve after practicing this dharma is that of liberation (from samsara). But take note that we should not practice this dharma with only the aspirations of the human and heavenly beings, which is useless, but with the great aspirations of bodhisattvas and that of wishing to take rebirth in Sukhavati. This is very important.
學了這個法得到的就是解脫的果報。但是如果我們現在用人天乘的發心來學這個法沒有用,我們需要菩薩道、往生極樂世界的發心來學這個法,這是非常重要的。

Also, our luck and blessings will be increased further after we have made repentance of our sins. Be it good fortune for the family in terms of money, increasing the children’s intelligence, for the good health of family members, this terma is beneficial in these ways when recited. Why? This is because, after the karmic obscurations get purified through the recitation of this prayer, the other matters in life will then achieve perfection. This is one of its merits as well.
還有,懺悔好了之後自己的福報越來越增加,家裡需要增加福報,無論需要發大財也好、小孩開智慧也好,還是幫助家人身體健康也好,不論哪個方面念這個法都非常好。為什麼呢?因為這個法懺悔掉一切業障之後,其他所有事情全部都能圓滿,念了這個法有這樣的功德。

Furthermore, when reciting this prayer on a mountain or highland, the wind and air breathed out from our mouths, carried far away to other places, will be able to plant a seed of liberation on any being it touches. This is a terma of liberation! This is liberation upon hearing! That is why reciting this prayer is good.
還有呢,在高山或山上的地方念這個法的時候,嘴巴裡面呼出的氣,隨風吹到哪個眾生身上一次,這個眾生身上就放了一個解脫的種子。這個就是一個解脫經!這就是聽聞解脫!因此念這個非常好 。

Official Website : www.heavendrum.org

 1. ..¸.•°*”˜˜”*°•.Guru Padmasambhava gif animation by Tara Rinpoche
  Wish-fulfilling Gem of Dedication by Buddha Padmasambhava: “With unsurpassable offering-clouds of Samantabhadra, actually present and mentaly created, vastly and fully displayed within pure space, we present you with an ocean of outer, inner and secret offering.
 • Dedication ✿⊱╮

May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha
۩۞۩

 wisdom without borders amitabha gif

 

 1. Colophon : BUDDHA DHARMA , Buddhist religious organisation/generally beneficial org . registered (1995) with the government of Slovenia, European union , Ministry  for culture .

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL * VISUAL DHARMA ART & VISUAL MEDIA. Creative design with deep meaning. Spiritual teachings for 3rd millennium

picmix.com_4031980

NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།  
PEACE❧❤❧南无阿弥陀佛
L(¨`•.•´¨)
O`•.¸(¨`•.•´¨) Joy & ♥
V¨`•.•´¨)¸.•´ Blessings ♥
E`•.¸.•´
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL
www.youtube.com/OpenBuddhistForum

▒▒ PΞДCΞ ▒▒  WISDM ▒▒ ()
Welcome to subscribe to our channel :
• 1,540,407 views 3,574 Subscribers

https://www.youtube.com/watch?v=9mFrXhMTB1Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/c/openbuddhistforuminternational

https://si.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1 ✿⊱╮♫♪☻

my  Articles & Activity

3170    followers

picmix.com_3864707

 

https://twitter.com/visualdharmaart

 

/\ NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛

http://www.worldcat.org/identities/np-norbu,%20mangala%20konchok/

Norbu, Mangala Konchok Overview

Mangala &amp;his beloved wife Holly Shaohong Namo Amitabha Buddha

/ ♥\_NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛 Vajra brother Mangala Konchok Norbu & his beloved wife Holly Shaohong (June 2014) .

Works: 12 works in 12 publications in 2 languages and 42 library holdings
Roles: Editor, Translator, Scenarist, Director, Other, Author

https://www.facebook.com/groups/30078791033/

NOBLE ARYA TARA SANGHA  7458 members

╰დ╮☼╭დ╯OM ╰დ╮☼╭დ╯☼*¨*•♫♪♫ ི♥ྀ

http://www.worldcat.org/identities/np-bone,%20alenka/
/ ♥\_NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛
Boné, Alenka  Overview Works:
17 works in 17 publications in 2 languages and 55 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
BL65.P4, 291.17873

Boné, Alenka [WorldCat Identities]

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/

https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/

Education , 2547  likes

https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche

https://plus.google.com/u/0/+TARATULKUDRIMEDDROLKHARRINPOCHE/posts 

524 followers|1,181,622 views

https://www.facebook.com/buddhashabak/  Buddhism & Humanity  5571 likes

๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ཨ MY SEARCH FOR BUDDHIST DHARMA ๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ཨ

๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ཨ MY SEARCH FOR BUDDHIST DHARMA ๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ཨ
172 . Alive Dharma teaching at the HERITAGE OF MANKIND
❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁
follow this blog, along with 5,353 other amazing people
34.772 visitors from 124 countries , 172 posts
127.374 views 3,615 comments
I.Dear Friends and Associates of BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL ,

glitter-graphics-disney-627217
what were your steps on spiritual path of liberation ? Please share your stories . When we progress in life , we often look back and try to understand ourselves better , like a »life review« . Hope your life is pleasant and relaxed , sailing toward the »other shore« of enlightenment .

dhyani-buddhas-gif

 My root Guru Kyabje Thinley Norbu Rinpoche (1931-2011)

said in his famuous book the White sail :
»While briefly lent this precious human body*s white sail
Pushed by clean intention*s gentle wind
Without turning back toward miserable samsaric deserts
And making the error of missing this chance
Try to receive virtue*s jewels by crossing the waves of ocean mind
To the serene continent of the Triple Gems
Since doing this is more meaningful than anything else .« (1)

https://www.youtube.com/watch?v=w1kIQn33DDM&t=7s
Rinpoche migrated from Nepal to USA and lived there in second part of his life (Delhi NY and Palm dessert CA). He was reborn into his family in Bhutan
and is guiding sentient beings toward liberation . He really helped me to understand the Ati yoga Dzogchen Buddhist path of self-liberation , teaching me with pith instructions written in 21 letters .

Dharma Letters

In spring 2000, that is eleven years before his passing away he blessed me with the trasnmission of Ati yoga lineage from samantabhadra-Vajrasattva-Garab Dorje . I remain forever grateful for his sublime Guidance and blessings .

ati-yoga-masters-gif

๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑
http://en.picmix.com/…/ATI-YOGA-ESSENCE-LINEAGE-ndash-RAYS-…
“The Mind transmission of the buddhas of three times is known as a transmission through blessings – naturally perfect blessings of all buddhas of the past and the future and of those who reside in the present. Independent of articulated words this transmission is understood and realized through the natural Sound of Dharmata.” Wellspring of the great perfection – The lives and insights of the early masters , compiled and edited by E.P. Kunsang, The Twelve Dzogchen Buddhas , An excerpt from the great history of the Heart Essence , part One belonging to the instruction section Cycle of the Heart Essence of Vimalamitra , pg 119. Rangjung Yeshe Publications.

ati-yoga-111-gif
My CRYSTAL shown in the Visual Dharma : White sail is directly connected with the transmission of the Ati yoga essence lineage . Crystal represent three modes of energy : Tsal, Rolpa and Dan – as beautifully explained in the book of Dzogchen master Chogyal Namkhai Norbu : Crystal and the way of light (2).

bloggif_50ca26a2673c1
Chogyal Namkhai Norbu often gives open webcast and everyone nowdays can learn about Dzogchen path . But it was very different in previous 20. century when we travelled for many times to Toscana for 800 km one way to hear him teaching the Path of self-liberation … So read My search for Buddhist Dharma with open mind and heart and get inspired …

tara-google-gif

II. WISDOM WITHOUT BORDERS
2.1. My search for Buddhist Dharma ๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑
OM SVASTI
I was born to young lady at the hour of the horse , that is around noon, actually 20 minutes past noon , at the hospital of Poetovio city at the river Drava . Slovenia was at that time part of socialist Yugoslavia and now is »independent« country part of European union . Growing up with my grandparrents Valentin and Kunigunda I was surrounded by pleasant evenings while we were singing folk songs and Catholic church music .
My grandfather was gifted composer and collector of ethnolical musical heritage ; local community is organising yearly artistic event in December , to commemorate the works of my grandfather. He was such a peace loving man . My grandparrents were very harmonious couple , grandmother was seven years older , very dilligent and they never quarreled .
My memories about them are beautiful !
๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑ First steps :
I remember my first steps in May , in the garden with blossoming Paeonia when I was only nine months old . When I learned to speak I could not say my name and I called myself »Eka« . I beleive that Dzogchen protectress Ekajati was always at my side . When starting to read I was fascinated by fairy tales of Andersen telling about small little girl who dwelled on the leaf of the water lily . This was my first contact with the idea that someone can be so light to dwell on the lotus …

bloggif_50afb024ca4ab
At that time children of »our  generation« did not have any toys to play with …no computers, smart phones , play stations … So we build designs of houses on the meadow , collecting leaves of water plants . Many of us were hungry through the day and  in late summer we went to cross the river Drava to gather some fruits on the other side of the river . I often helped my grandparrents to work in the field : one very hot summer day I was with them on the field and get unconscious . They didn*t know what to do and my grandmother carried me for more thirty minutes to get home . I was stiff like a wood …
On another very hot summer day I gathered some cucumbers in the garden , because nobody really cooked in the house while my grandparrents were working in the field . Cooking was done mostly on Sundays by my two remarkable auths who lived in the house next door . Because I didn*t pilled the cucumbers I was poisoned by that food . When I was already very weak my mother was driving me with the bycicle to the hospital . I was in that hospital for 14 days and get infussion for ten days before I recovered ! Buddhas and Bodhisattvas must really protected me in those years otherwise I would not have survived . Many children who were born in Tibet occupied by communists from China must have suffered in similar ways or much more then we in socialist Yugoslavia !

bloggif_50afb90fe5007
Visiting primary school at the municipality of Hajdina  , NE part of Slovenia, I learned without difficulties . I had some difficulties in 1st grade because my mother was always nervous and bullying me when I didn*t know how to write the number 3 . I suffered a lot in firts grade .

When walking from the school which was some 3 km away, in very cold winter , I and my friend went down to the frosen pond . I wanted to pick up something that was lying on the ice ; the ice broke and I fell into very cold pond , almost drowing …Again Buddhas and Bodhisattvas took care of my life ! When coming home with frosen clothing my relatives didn*t care much . After my brother was born , I became very unimportant , because patriarchal families mostly take care only for male offspring considering daughters less valuable … 

Peace and Stillness 2

From 2nd to 7th grade I was more happy and learned without difficulties , although I was really not interested in what was taught in the socialist school . In 7th grade one very frustrated communist teacher was appointed to lead our class. And she even taught math ! She didn*t like me at all ! (3) My father lost the job because he didn*t wish to join communist party and went to work in Germany , like so many in those years . My mother followed him few years later . Children of outside the country working parrents couldn*t get any financil support from the state . Children of communits party members obtained many privileges , so I feel very sympatetic with Tibetans in occupied Tibet .

picmix.com_3484604
My parrents insisted that I study in difficult medical school in Maribor city , but I wanted to go to gymnasium and later study psychology . Without financial support I was limited to study at the medical school in Maribor city for four years . I finished that school with excellent notes . I must say that we students were greately taken advantage all four years of study : we had to do »practical work« in different departments of the hospital, doing the most dirthy work without any payment . We had to appear at the hospital at 6 am ! and worked there like »slaves« for few hours . Then we went to the school : our »programme« was mostly finished in the late afternoon . Then I had to drive back home for 45 minutes with the bus . So I was away from 5 am till 6 pm . One can imagine how exhausted we were , without proper food , dehidrated and tired ! I sincerely hope that medical schools are not taking advantage of students in the same way today ! It would be really a shame (Ministry fo education ) .

picmix-com_6121574
Some personel from the surgery in Maribor hospital selected me to go to internship for one year in Switzerland : but Swiss people held the referendum and rejected »import« of foreign workers and students . Because of this I was too late to apply for further medical studies in Ljubljana and had to work for almost one year in the nearby hospital of Poetovio city where I was born . During that months I learned about misery of allopatic medical system : I had to work also during the night shifts when patients died regularly . Much suffering in the hospital at that time ; hospital was not yet renovated , looked like an middle age building ; medical stuff arrogant and competitive . Yet I always tried to be very friendly with patients like all empaths do . Working in allopatic medical system is abolutely not good for empaths . Leaving the hospital work and proceeding on my spiritual path . ..
✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Rock generation :
Being a rebell like so many of »my generation« we listened  rock music  and later some punk groups like Pankrti with Pero Lovšin and others who wrote rebellious songs ; not like nowdays youth dressed in punk or rock atire just for fashion and wasting time … I also wrote articles about culture and send them to different magazines . My brother who is six years younger went with me to Queen concert in Ljubljana Tivoli hall .

Tara Rinpoche at 16th Atiyoga retreat

Many decades later I travelled many times to Cres island meditation retreat of Dzogchen Ati Yoga . Jadrolinia car ferry Valbinska – Merag passes near the Goli otok = Barren island in the bay of Kvarner near Rijeka city . . We can see this island where many intellectuals were sent to this prison island . Prison island operated till 1981 when marshal Tito died and many were crying like they lost their own life ! Collective dellussion … This were dangerous times indeed .
Ignorance and denial were collective karma of people in SFRJ = Socialistic Federal Republic Yugoslavia . There was no free media and no free press (4) I beleive that majority of people who were not communist party  members lived in constant fear and paranoia. Mashall Tito reigned with iron hand and motto in Serbian language  : »Neprijatelj je svuda » Enemy is everywhere ! All state was more or less open prison . No wonder that my favorite LP at that time was Johnny Cash : Live concert at Quentin prison in California . I bought it with savings in one of the stores in Maribor city which was lucky enough to be able to import LP*s from USA . Nowdays we can see impressive biographical movie of Johnny Cash : Walk the line …

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Journey abroad :
After I left the job at allopatic medicine establishment  I went to journey to Munich city in Bavaria for a rock concert of Ramones group . I liked this city a lot because of regular summer stay with my parrents during school vacations . I esp. liked Botanical garden , Nymphenburg castle, English garden and many beautiful monuments in the city at Odeonsplatz etc .  Already at that time someone who migrated to Munich from East Germany had the Tibetan book of the dead . I remember this because he worshiped this book like kinda new age gospel . Probably they didn*t understand much about Tibetan book of the dead but they respected it – which is good .

meditation in Alps 2

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Solitary retreats in Alps :

During high school and later at the Pedagogical academy -where I studied German language/literature & Slovene language/literature I made regular hiking trips to Alps , sometimes with catholic church group and sometimes alone . One night I slept at the peak of Jalovec mountain (Elevation: 2,645 m)… next morning I went down to Tamar valley .

381005_2614342230821_2009011306_n

Decades later Khenpo Choga Rinpoche gave impressive teaching based on Longchen Nyingthig lineage at Tamar valley of Julian Alps . ….With church group we were reading Hermann Hesse book : Siddharta and meditated during our mountain trips . Catholic priest was very open to spirituality . He had good spiritual influence on all of us during those years , teaching us autogenic training and other techniques .Later he was removed from that position at Catholic church .

heritage-of-mankind-108-gif-amitabha
✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ In search for Buddhist Dharma …
Around 1979 there was no internet, not much available Buddhist literature in socialist Yugoslavia , not even in translations . But I borrowed the book by C.G. Jung : Man and his symbols from Mangala Konchok Norbu . This impressive book has many Buddhist  symbols like mandalas and Wisdom deities . They made great imprint on my consciousness , because I really studied the book many times and doing dream diary according to Man and his symbols.  I also studied by myself in details about different world religions and didn*t felt much connections with catholicism any more . I studied about Heidegger philosophy and other phylosophical systems ;  professor at the academy who taught philosophy said I should further study philosophy . I was like solitary traveller in the dessert , searching for pure water of Buddhist Dharma . Few esotheric groups promissed that they have insights into Eastern religions , so Mangala Konchok Norbu and I joined them in search for Buddhist Dharma . When we found out that they don*t have Buddhist knowledge, we left .
Student radio station from Ljubljana sometimes played Buddhist ritual music , like impressive recordings from Kagyu monastery (Mahakala puja, Invocation of Padmasambhava ) . Mangala recorded  it on tape , although many of us didn*t really know anything what is beeing played . But it had great imprint on our consciousness . Its was like deja vu experience ! 

bloggif_50afbcb8068e5

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Buddhism in translations :
There was good Serbian publishing group Grafos from Belgrade , publishing serbian translations of some important Buddhist  works : The life of Milarepa, Mahamudra , Divine madman – the life of Drukpa Kunley and few others . We immediately bought all these translations and studied them thoroughly . Not only reading , but studying with devotion and trying to understand all . This was around 1983-88 . It was time when one can still not easily import Buddhist books in English .

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Journey along Adriatic sea side 
was travelled  on motorbike , tent and sleeping bags . Mangala was driving black Suzuki and later Honda CBX – we travelled from Koper /Capodistria (Slovenia) in the North through cities of Rijeka, Zadar. Šibenik , Dubrovnik (Croatia) and Budva in Montenegro . We came close to Albanian border and left some 900 km behind, returning back to the North via beautiful Plitvice lakes/waterfalls .

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Exchanging esotheric literature and items for Nyingma school of Tibetan Buddhism in Munich store :
We were regulat guests at that shop in Schwabing district of Munich and could exchange and got marveluous work by HH Dudjom Rinpoche Vol. I & II. which was just published at that time . Very expensive hard bound Dharma books  . (5) We also exchanged our esotheric books for the Vajra & Bell and the Crystal. We were both very happy with this exchange , because we could really not afford to buy them . …Munich at that time was the meeting point of different artists and truth seekers gathered at Schwabing area . I later learned that Shifu Ching Hai from Vietnam was married in those years in Munich and was visiting Schwabing Asia shops , book stores , Indian restaurants … more or less it was like European Kathmandu (6). There was Schwabing , Tuerkenstrasse with many Asian shops . I bought Tibetan shoes made of green & red cloths and was wearing them . Although at that time I didn*t know these were traditional Tibetan shoes , but I felt very connected with them and very comfortable with them…

AYU KHADRO DORJE PALDRON

(Ayu Khadro Dorje Paldron 1839-1953 was wearing such shoes on her very long travells and meditation retreats accross Tibet and Nepal) .
Munich was completely different from Yugoslavia . Later I went  to memorial concert of Bob Dylan and Joan Baez at Nuernberg stadium . It was open air concert …Not to imagine that few decades before Hitler had fanatical speeches at that same stadium !
Mangala liked rock music a lot , so we went to Munich concert of ZZ Top . Mangala was  vegetarian from the age of 18 and he inspired me to become vegetarian and later vegan . He also inspired me in practicing yoga . Many years I practiced “Suria  namaskar” Salutation to the sun every day . Renting old villa at Potrčeva St . in Poetovio city we began to translate Buddhist literature into Slovene language . We learned how important it is  to have Buddhist translations . At the same time we learned English . 

Budizem V Sloveniji II

Buddhism in Slovenia,EU; cover photo for CD-ROM, Buddha Dharma, 2008

Our first translation was »Human approach to world peace« by HH the Dalai Lama (7).
The owner of the villa was actually undercover agent of Yugoslavian secret service (Udba) , he was Slovene living in Belgrade city in  Serbia. He came few times secretly at 4 am and wanted to inspect our temple room . That villa is cultural heritage of general Maister and he was very annoyed seeing that we replaced portrait of general Maister with Buddhist  photo. As secret service agent of Udba he also didn*t like our Buddhist translation : Human approach to world peace . So we have to move away .
✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Journey to Switzerland
During our stay at the villa in Poetovio city we travelled with rent a car to Italy and visited Venice . It was December 1987 and we proceded to Zurich and found Tibet Institute in Rikon near Zurich .

404607_2614305229896_806670547_n

This was our first visit to a Buddhist temple . Lama Sherab Amipa gave us meditation instructions in his room of the institute . We also received many Buddhist books as a gift , among them Women of wisdom , collected biographies by Tsultrim Allione . In that  book I found the address of Dzogchen commnuinity in Italy and invited Oliver Leick from Austria to give a talk about Dzogchen at that villa in Poetovio city . There was  a rainbow after the talk and Oliver Leick wrote about this auspicious  sign to Chogyal Namkhai Norbu who was at that time living at Formia near Naples . Chogyal Namkhai Norbu wrote me nice letter from Formia .
Some two years after my birth at Poetovio city in Yugoslavia Chogyal Namkhai Norbu came to live in neaby country of Italy , beeing invited by prof. Giuseppe Tucci .
✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Many journeys to Toscana, Italy :

403043_2614296189670_1429967429_n(1)
Being inspired by Dzogchen approach I first travelled to Merigar Dzogchen community near Archidosso with students of Chogyal Namkhai Norbu in Austria .

With Namkhai Norbu Rinpoche in Merigar June 1989

Later we made many journeys with Mangala Konchok Norbu who also recorded all teachings that we attended . Travelling from Berlin, Koeln, (Germany) to Greece in the South , to Paris, London , Milano , Florence …and many other places . This part is described in my biography Stainless sky (8) .

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Afterword :
Now in 21st Century A.D. there are Dharma books everywhere , there are open webcasts of many Buddhsit initiations , there are study groups on internet , facebook groups … When we travelled to Merigar Dzogchen community for teachings and retreats many times we have to travell for 800 km one way  on dangerous Italian roads .Few times I was driving white Diana car ! all way long … I remember that once at the Highway near Venice the front glass of another  car broke and we have to find replacement . Still we arrived at Merigar with broken front glass ..

394647_2614314190120_723447330_n

Chogyal Namkhai Norbu then gave transmission of Odser Chenma for protection during travells .During cold winter retreats  at Merigar we stayed at the cabin in the wood below the gompa and sometimes in the big hall with the library . We cooked in crowdy kitchen . It was really not 5* retreat as many nowdays think . But it can*t be compared to austerities experienced by my other inspirational Guru Kyabje Chatral Rinpoche , as told by Rinpoches wife Kamala Rinpoche (9).

❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁

picmix.com_3864657

Homage to Ayu Khadro Dorje Paldron
….« Women of wisdom« book contains the biography of Ayu Khadro, as told and written down by Chogyal Namkhai Norbu . It was one of the first Buddhist  books in English sent to me from Tibet institute in Rikon near Zurich . https://www.youtube.com/watch?v=wFXOkKPl0Q4&t=25s
In his dream Chogyal Namhai Norbu saw a Crystal stupa travelling in space toward the West . We both travelled toward the West , with serenity and silence … ๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑

picmix.com_6400583

✿ღ ✿⊱╮♫♪☻ Reminder
for young generations to appreciate the Buddhist Dharma , to take it to your heart and to practice it with diligence , to stay away from bad company , alcohol, drugs , porn and all bad influences in contemporary world . Nowdays there are much more distractions that were not present in 20.st Century . And life is going on . Don*t waste your life .
As Bodhidharma said : Life and death are important , don*t suffer them in vain ! »Cross the Waves of the Ocean Mind to the serene Continent of the Triple Gems , since doing this is more meaningful than anything else .«
https://www.youtube.com/watch?v=WF2l2moqpS4

wisdom without borders amitabha gif

III. Dedication ✿⊱╮
May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha ๑۩۞۩๑

BUDDHA DHARMA-OBF International
IV. Colophon
Buddha Dharma – OBF International
Generally beneficial religious organisation registered with Ministry for culture at the government of Republic Slovenia, European union , since February1995

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/
https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/
https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche

KONCHOK NORBU @VisualDharmaArt
BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL * VISUAL DHARMA ART & VISUAL MEDIA. Creative design with deep meaning. Spiritual teachings for 3rd millennium
https://plus.google.com/u/0/+TARATULKUDRIMEDDROLKHARRINPOCHE/posts 524 followers|1,181,622 views
https://www.youtube.com/c/openbuddhistforuminternational
https://www.facebook.com/groups/30078791033/
๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ཨ ๑۩۞۩๑ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT♫
2251 connections. Stay up to date with your network.
https://si.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1
Demographics of your readers
Top industries
56%
Nonprofit Organization Management
11%

••●●♥♥✿ Peace, Loving kindness and wisdom without borders to all
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL
_/ ♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔
▒▒ PΞДCΞ ▒▒ ❤ WISD☼M ▒▒ (ツ) ☼
Welcome to subscribe to our channel :
• Views 1,504,932 views • 3,482 subscribers YouTube Partner
https://www.youtube.com/c/openbuddhistforuminternational
/ ♥\_NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛

picmix.com_3973053 (1)

http://www.worldcat.org/identities/np-norbu,%20mangala%20konchok/
Norbu, Mangala Konchok Overview
Works: 12 works in 12 publications in 2 languages and 42 library holdings
Roles: Editor, Translator, Scenarist, Director, Other, Author

╰დ╮☼╭დ╯OM ╰დ╮☼╭დ╯☼*¨*•♫♪♫ ི♥ྀ
http://www.worldcat.org/identities/np-bone,%20alenka/
Boné, Alenka Overview Works:
17 works in 17 publications in 2 languages and 55 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
BL65.P4, 291.17873
Boné, Alenka [WorldCat Identities]
Notes :

THINLEY NORBU R. Big
1. Thinley Norbu : White Sail, Crossing the Waves of Ocean Mind to the Serene Continent of the Triple Gems , Shambhala publications, Boston & London, 1992 , 1st edition
2.  Namkhai Norbu : The crystal and the way of light : Sutra, Tantra, Dzogchen : The teachings of namkhai Norbu, compiled and edited by John Shane ; Routledge & Kegan Paul, London and New York, 1986, 1st edition
3. Communist teachers in Yugoslavian schools : many decades later one teacher from Ljubljana confessed to me that teachers were requested to collect many data about students and write this down . Obviously »our math teacher« has done the same . My family was not in communist party , my parrents even worked in Germany ! So my family was obviously on the communist/socialist black list !
4. Nowdays humanity is occupied by different forces and main stream media with false flag events and social engineering . But now there are also many independent media for us to learn the true state of affairs .
5. Dudjom Rinpoche , Jikdrel Yeshe Dorje: The Nyingma School of Tibetan Buddhism , Wisdom Publications, Boston ; 1991, 1st edition ; Vol I. The translations , Vol . II. Reference materials
6. Late Serbian writter Stevan Pešić wrote impressive biographical wrok Kathmandu which many of us read and were amused by his description and personal experiences . We had brief letter exchange with Stevan and were later sad when we read that he passed away . Such a brilliant writter ! https://www.scribd.com/book/274165751/KATMANDU
We translated some parts of Kathmandu into English and sent it to publisher in USA . Stevan was happy about this . But the american publisher rejected the text, sying its only a imagination ! In those years such brilliant works like Kathmandu were not accepted by amrican readers while nowdays many writters publish works of less impressive thoughhts and everyone appreacite them . I hope that Kathmandu will be some day translated into English and published online . One of those works which one must read and enjoys 
7. N.S. Dalai Lama : S humanostjo do miru na svetu , Changchub doo . 1988 , Ptuj , Slovenia
8. . Stainless sky – Alive biography of H.E. Tara Tulku Drimed Drolkhar
https://www.linkedin.com/pulse/%E0%B9%91%E0%B9%91-%E0%BD%A8-stainless-sky-a-live-biography-her-eminence-lama-tara-tulku

tara-108-gif

9. The life of Kyabje Chatral Rinpoche , as told by Kamala Rinpoche :

https://www.youtube.com/watch?v=_8monuO7pDM

picmix.com_4019943
10. My grandfather and grandmother passed away thirthy years ago . I practiced fort hem alot , esp. Shitro sadhana of terton Mingyur Dorje . At third anniversary of my grandfather passing aways in December I saw in a dream big rainbow at the building where he used to teach his chorus . Chogyal Namkhai Norbu said it is auspicious sign form y grandfather liberation …. My father passed away seven years ago . I have done funeral rites for him and practiced many Shitro sadhanas for him later . Three years after his passing away I saw in a dream that my father transformed into Vajrasattva and I was very happy for him .
♥ ཨ ཨ ཨ 100 syllable mantra of Vajrasattva ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ། སུ་ཏོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་བ། སུ་པོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་བ། ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་བ། ས་རྦ་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། ས་རྦ་ཀ་རྨ་སུ་ཙ་མེ ཙི་ཏྟཾ༌ཤེ་ཡཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་བ་ན ས་རྦ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ ཨཱཿ །། ཧཱུྂ ཕ་ཊ

9af9fd2c2a12dc0ece7ca3de206daa93

Tag Cloud

%d bloggers like this: