✿ღ BUDDHA DHARMA-OBFI Authentic Buddhist Dharma

Posts tagged ‘Compassion’

♥❥❥COMPASSION AS THE WAY OF LIFE

206th Alive Dharma Teaching at the

WISDOM WITHOUT BORDERS

HERITAGE OF MANKIND

♥❥❥COMPASSION AS THE WAY OF LIFE♥❥❥

Dear Readers and friends of BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL , welcome to our next spiritual discourse .

Buddhist spiritual and religious activities :

 1. Pray and meditate with us to increase  your merit – positive energy . There was already Chinese new year celebration and there will be Tibetan new year or Losar celebration on February 24 : 2147 Buddhist year , Golden mouse year .

Learn how to sing Buddhist mantras  for peaceful world : https://www.youtube.com/watch?v=8yFLUt5xwaQ&t=14s1.

 1. 1.International Dzogchen Community webcast :

•*¨`*♫.• ཨ ཨ ཨ ♥¯`♥❥ ¸¸.☆¨¯`♥❥❥

 Ganapuja Webcast Practice February 9 at 17.00
ganapuja webcast february 9
Dear Vajra Family,

We are happy to announce the next Ganapuja Full Moon webcast practice from Merigar West (Italy) on February 9th at 17:00h (GMT+1)

We will do Medium Ganapuja with Namkha authentication.

Link: http://webcast.dzogchen.net/ 

We hope you can follow the practice. Let’s join our energies for the benefit of our planet & all sentient beings.

With Love,

Practicing Together Team

www.pt.dzogchen.es

Wisdom Witout Borders
1.2. AMITABHA FOUNDATION lead by H.E. Ayang Rinpoche
Dear Tara Tulku Drimed,   The annual Guru Dragpo Drubchoe at Ayang Rinpoche’s monastery in Bylakuppe, India, begins February 16 and continues through February 22, 2020.    https://ci5.googleusercontent.com/proxy/n8Dzmado04hLhCvoQUBnr_DiTh3EKgsbW8-1k-S35DnEgvrP-WM9O2E7zuDySqPh99GBUPbVs5Y9xADPBVobHpNkj2eFWzS7KCJSXsjptBJlhgsfbscttR6x1fIqoql6B1nF43llKb6c=s0-d-e1-ft#https://files.constantcontact.com/71b04a9c401/1b69fc3c-f040-44bd-9a58-e32e76e42407.jpgGuru Dragpo, the wrathful form of Guru Rinpoche, is practiced at the end of the Tibetan lunar year to dispel obstacles and purify any remaining negativities in order to usher in happiness and prosperity for the New Year (Losar), which is February 24th this year.   Make an auspicious connection by dedicating your offering in the name of a loved one. Make offerings here or by sending them directly to the monastery. Names for dedication must be sent to info@amitabhafoundation.us by February 20 at 5 pm (Pacific Time) to be included on the prayer list.   May all beings benefit!   Becky Loy for Chöje Ayang Rinpoche and the Amitabha Foundation USA

Becky Loy, Treasurer Amitabha Foundation P.O. Box 2572 Aptos, California 95001
831-461-4381
  www.amitabhafoundation.us

2. Compassion as the way of ♥❥❥

Mrs. Mateja Šetinc , chief editor of the program »Duhovni utrip« /Spiritual interlude  invited us  for the interview for Rtv Slovenija . Interview was conducted by Mrs. Simona Gorše Padjen on February 4th 2020.  Interview summary will be presented in  one of »Duhovni utrip« Spiritual interlude in February .

Gospa Mateja Šetinc, odgovorna  urednica oddaje  Duhovni utrip na Rtv Slovenija me je povabila k intervjuju , ki ga je vodila gospa  Simona Gorše Padjen 4. februarja 2020. Povzetek intervjuja bo objavljen v eni od naslednjih oddaj Duhovni utrip v februarju .

 •  

Simona Gorše Padjen :

 • Katerim temam in sporočilom ste se v minulem delu posvetili v sklopu vaše mednarodne publicistične dejavnosti Heritage of Mankind?

What topics and messages have you covered in the past as part of your international Heritage of Mankind publicity work ?

Alenka Bone’ – Njena Eminenca Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche :

V Heritage of Mankind /Zapuščina človeštva se redno posvečamo  promoviranju zdravega načina življenja , etičnega življenja  , ki temelji na budistični etiki .V Buddha Dharmi imamo program Celostne medicine , katere osnova je veganska prehrana . Sama se vegansko prehranjujem že 12 let , vsa leta sem aktivna v svetovnem veganskem gibanju , ki vključuje tudi aktiviste za zaščito pravic živali . Vegansko gibanje je  največje  socialno  gibanje v 21. stoletju : vsako leto milijoni ljudi prenehajo jesti živalsko hrano , to je meso , ribe , mlečne izdelke in  jajca . Vegansko prehrano dandanes podpirajo tudi zelo znane osebnosti kot so igralci Jane Fonda, Joaquin Phoenix , Leonardo di Caprio; veliko športnikov je prav tako veganov, med njimi teniški igralec Novak Džoković; ustanovitelj SkyWay inovativne tehnologije dr. Anatoliy Yunitskiy je ob lanskoletnih požigih v amazonskih pragozdovih v Braziliji zapisal : My food is grown, not born /Moja hrana raste, se ne rojeva …


At Heritage of Mankind / The Heritage  of Humanity, we regularly focus on promoting a healthy lifestyle, an ethical lifestyle based on Buddhist ethics. I’ve been eating vegan myself for 12 years, I’ve been active in the global vegan movement for years, including animal rights activists. The vegan movement is the largest social movement in the 21st century: every year millions of people stop eating animal foods, ie meat, fish, dairy products and eggs. Nowadays, vegan diet is also supported by well-known personalities such as actors Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Leonardo di Caprio; many athletes are also vegans, including tennis player Novak Djokovic; SkyWay founder of innovative technology dr. Anatoliy Yunitskiy wrote last year in arson in the Amazon rainforests in Brazil: My food is grown, not born / My food is growing, not being born …

Tudi Združeni narodi pozivajo k prehodu na rastlinsko hrano /plant-based food .


»Globalni premik k veganski prehrani je bistven za reševanje sveta pred najhujšimi vplivi podnebnih sprememb.«

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL

The United Nations is also calling for a transition to plant-based food.

“The global shift to a vegan diet is essential to save the world from the worst impacts of climate change.”

 • V kakšnem smislu je za vas pomembna veganska prehrana?

 • • In what sense is the vegan diet important to you?
 •  

Veliko ljudi preneha jesti živalsko hrano zaradi etičnih razlogov , drugi zaradi zdravstvenih razlogov , tretji zaradi  ekologije , nekateri zaradi duhovnega ali osebnostnega razvoja . Vsak prvi mesec v letu je posvečen veganstvu in se sedaj imenuje »Veganuary ». Ljudje si zapišejo novoletne zaobljube , zato ravno v mesecu januarju vsako leto veliko ljudi postane veganov . Na svetu je več kot 600 milijonov budistov , veliko od nas je vegetarijancev  in veganov .

Mnogi budistični sveti spisi, med njimi Sutre Mahayana budizma , učijo o tem , da budisti ne smemo jesti živalske hrane . V budističnih rodovih imamo veliko svetnikov, ki so za časa svojega življenja  aktivno promovirali vegansko prehrano: med njimi Shabkar Lama. Nyala Pema Dudul je leta 1872 v vzhodnem Tibetu uresničil Telo luči , bil je vegan . V času svojih meditacij o Bodhisattvi sočutja  Avalokitešvari je imel vizijo, kaj se zgodi z ljudmi, ki jedo živalsko hrano , kakšno trpljenje doživljajo po smrti in kje se ponovno rodijo …

☼ ཨ ๑۩۞۩๑ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT♫

Many people stop eating animal food for ethical reasons, others for health reasons, others for ecology reasons, some for spiritual or personal development. Every first month of the year is dedicated to veganism and is now called “Veganuary”. People make New Year’s vows, which is why in January every year many people become vegans. There are more than 600 million Buddhists in the world, many of us vegetarians and vegans.

Many Buddhist scriptures, including the Sutras of Mahayana Buddhism, teach that Buddhists should not eat animal food. There are many saints in Buddhist lineages who have actively promoted a vegan diet throughout their lives: among them the Shabkar Lama. Nyala Pema Dudul realized the Body of Light in Eastern Tibet in 1872, he was a vegan. During his meditations on the Bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara had a vision of what happens to people who eat animal foods, what suffering they experience after death, and where they are born again …

To sveto besedilo smo objavili v Zapuščini človeštva . Imenuje se : Mavrično telo Dzogchen mojstra : Pesem z nasvetom : prenehaj jesti meso .

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2017/07/27/%e0%bd%a8-%e0%b9%91%db%a9%db%9e%db%a9%e0%b9%91-rainbow-body-of-dzogchen-master-song-of-advice-for-giving-up-eating-meat-by-nyala-pema-dundul-%e0%bd%89%e0%bd%82%e0%bc%8b%e0%bd%96%e0%be%b3%e0%bc%8b/

Velik navdih za vegansko gibanje v budizmu je prav tako Kyabje Chatral Rinpoche , ki je bil vegan od svojega 45. leta do 103 leta !


A great inspiration for the vegan movement in Buddhism is also Kyabje Chatral Rinpoche, who was vegan from the age of 45 to 103!

Kyabje Chatral Rinpoche saved lives of millions of animals

Njegova Svetost 14. Dalai lama ter Gyalwa Karmapa sta prav tako velika podpornika vegetarijanskega in veganskega gibanja . Že pred desetletjem sta v svojih samostanih in budističnih centrih po svetu prepovedala meso !


His Holiness the 14th Dalai Lama and Gyalwa Karmapa are also great supporters of the vegetarian and vegan movement. A decade ago, meat was banned in their monasteries and Buddhist centers around the world!

 • Kaj vse bi lahko ljudje spremenili, prinesli svetu in sebi s prehodom na vegansko hrano?

 • • What could people change, bring to the world and themselves by switching to vegan food?
Vegan – ker sem sprememba, ki jo želim videti na svetu

Vsa leta je veliko govora o miru na svetu , o sočutju in ljubezni .  Zelo poučna stara kitajska zgodba ima naslov : Sočutje se začne pri večerji … Vsak naj začne pri sebi : spremeni naj svoje slabe navade , ki mu povzročajo nezadovoljstvo , notranji nemir , strah , bolezni . Jedenje živalske hrane je zelo slaba karma , zelo slaba energija . Vegani vidimo meso kot to, kar je  : trupla umorjenih živali! »Meat is murder » – meso je umor !


Throughout the years, there has been much talk of peace in the world, of compassion and love. A very instructive old Chinese story is entitled: Compassion Starts at Dinner… Everyone should start with themselves: change their bad habits that cause dissatisfaction, internal restlessness, fear, illness. Eating animal food is very bad karma, very bad energy. Vegans see meat as what it is: carcasses of murdered animals! Meat is murder !

       Planetu zemlja najbolj pomaga veganska permakultura , kjer vsakdo vzgaja svojo hrano na ekološki način . Velike korporacije so že spoznale tržišče in velike prihodke, ki jih prinaša veganski način prehranjevanja . Ljudje bodo kupovali to, kar jim ponujajo mediji in reklame :  po 2. svetovni vojni  sta se s podporo politike začeli širiti živinoreja ter  mlekarska industrija, ki še vedno na veliko uničujeta okolje. Vendar se v 21. stoletju svet spreminja na bolje : sedaj je moderna veganska prehrana , nastajajo različne veganske blagovne znamke . Vse več je veganskih restavracij . Celo banke kot so JP Morgan na veliko investirajo v vegansko hrano : kalifornijska blagovna znamka »Beyond meat« je lani poleti s pomočjo banke JP Morgan dosegla najboljši vstop na borzo in dosegla več kot 500 % dobiček , najboljši vstop katerekoli korporacije po letu 2008 . Kdo torej pravi , da je vegansko gibanje samo za outsiderje ?! Vegansko gibanje je sedaj v ospredju , t.i, »main stream« !

Planet Earth is most assisted by vegan permaculture, where everyone grows their food in an organic way. Big corporations have already come to know about the market and the huge revenue that comes from vegan eating. People will buy what the media and commercials offer them: after World War II, with the support of politics, the livestock and dairy industries began to spread, still devastating the environment. However, in the 21st century, the world is changing for the better: it is now a modern vegan diet, and various vegan brands are emerging. There are more and more vegan restaurants. Even banks like JP Morgan are heavily investing in vegan food: California-based Beyond Meat last summer, with the help of JP Morgan, gained the best entry on the stock market and achieved more than 500% profit, the best entry of any corporation since 2008. So who says the vegan movement is only for outsiders ?! The vegan movement is now in the forefront, i.e., the “main stream”!

https://www.youtube.com/watch?v=2AYOViszK_A  Vegan documentary 2019

 • Zakaj je pomembno, da se ljudje zavemo, kako pomembno je spoštovanje vsakega življenja, tudi rastlin in živali?

 • • Why is it important for people to realize the importance of respecting every life, including plants and animals? 

Za osebnostni razvoj je treba tudi veliko  truda, vsakodnevnega izobraževanja in ozaveščanja . Veseli me, da tudi  RTV Slovenija pripomore k ozaveščanju ljudi ….

 • Za osebnostni in duhovni razvoj je potrebno najprej samo-spoštovanje . Vsa verstva poznamo izrek : Ne delaj drugemu to, kar ne želiš, da drugi storijo tebi . Jedenje živalske hrane je posledica nasilja nad živalmi, ki so čuteča bitja oz . »sentient beings« . Veliko držav je že spremenilo svojo zakonodajo in prepoznalo živali kot čuteča bitja . Tudi v Sloveniji si prizadevamo za to . Planet zemlja ne pripada samo  več kot 7,2 milijardam ljudi , ampak tudi stotinam milijardam živali . Verstva sveta in duhovna gibanja bi morala storiti veliko več za zaščito živali . Budisti smo odločno proti žrtvovanju živali v nekaterih verskih obredih,
 • To vidimo kot barbarsko dejanje ! V 21. stoletju se razvija duhovnost , ki povezuje ljudi zaradi načina veganskega prehranjevanja .  


Personal development also requires a great deal of effort, daily education and awareness. I am glad that RTV Slovenia also helps to raise awareness of people…. • Self-esteem is needed first for personal and spiritual development. We all know the saying: Do not do to others what you do not want others to do to you. Eating animal food is the result of violence against animals that are sentient beings. Sentient beings. Many countries have already changed their legislation and recognized animals as sentient beings. We are striving for this in Slovenia as well. Planet Earth belongs not only to over 7.2 billion people, but also to hundreds of billions of animals. The religions of the world and spiritual movements should do much more to protect animals. We Buddhists are firmly against the sacrifice of animals in some religious rituals, • We see this as a barbaric act! In the 21st century, a spirituality develops that connects people to the vegan diet.

 • Vi ste tudi strokovnjak za holistično medicino in ajurvedo: kako je z zdravstvenega vidika, z vidika zdrave in uravnotežene prehrane, veganski način prehranjevanja primeren in zdrav za človeško telo?


• You are also an expert in holistic medicine and Ayurveda: How is a vegan diet appropriate and healthy for the human body from a health, healthy and balanced diet?

Rastlinska prehrana podpira zdravje in krepi energijo, posebno presna hrana , ki je organsko vzgojena .

V našem programu Celostne medicine vključujem Tradicionalno kitajsko medicino ali TCM , Ayurvedo , meditacije , Tai Chi , Chi Kung … Začnemo vedno s spremembno načina prehranjevanja . Naj bo hrana tvoje zdravilo, je dejal že Hipocrates . Naše telo je sestavljeno iz 75% vode, zato je zelo pomembno, kakšno vodo pijemo . Naše telo lahko sčasoma, ko očistimo svojo energijo, postane čisto in sijoče kot kristal .

The plant-based diet supports health and boosts energy, especially fresh foods that are organically grown.

In our Comprehensive Medicine program, I include Traditional Chinese Medicine or TCM, Ayurveda, Meditations, Tai Chi, Chi Kung… We always start with a change in diet. Make food your medicine, Hipocrates said. Our body is made up of 75% water, so it is very important what kind of water we drink. Our body can become pure and shiny like crystal over time as we purify our energy.

       Nasprotno pa jedenje živalske hrane povzroča številne bolezni : predvsem bolezni srca in ožilja , tudi dementnost pri starejših ljudeh in podobne zdravstvene težave . Meso ubitih živali vsebuje veliko stresnih hormonov , strupov, antibiotikov , rastnih  hormonov  in virusov . Neodvisne raziskave kažejo na to, da virusi, ki se sedaj razširjajo, kot so virus Sars in Corona virus, izhajajo iz trupel umorjenih živali, iz mesa. Res je čudno, da dandanes sploh še kdo je meso ! Tudi stari tibetanski astrološki spisi govorijo o tem, da bo v državah, kjer ljudje jedo meso, veliko virusov in posledično bolezni …

In contrast, eating animal food causes many diseases: mainly cardiovascular diseases, dementia in the elderly, and similar health problems. The meat of killed animals contains many stress hormones, poisons, antibiotics, growth hormones and viruses. Independent research suggests that the viruses that are now spreading, such as the Sars virus and the Corona virus, come from the carcasses of murdered animals, from meat. It’s really weird that nowadays anyone else is meat! Even the old Tibetan astrological writings say that in countries where people eat meat, there will be many viruses and, consequently, diseases…

Jedenje živalske hrane vpliva na zmanjšanje človekove življenske energije , ki se po spoznanjih TCM nahaja v nadledvičnih žlezah . Tako se začne krog negativnih čustev : strah , ki izhaja iz slabega delovanja ledvic in nadledvičnih žlez ; strah povzroča pri ljudeh , ki jedo meso, nasilje in vznemirjenost . Jeza in nasilje sta zelo negativni čustvi, povezani sta s slabim delovanjem jeter  Taoistični mojster Mantak Chia ima glede tega zelo nazorne video posnetke .


Eating animal foods has the effect of reducing the human vital energy found in the adrenal glands by TCM. Thus begins a cycle of negative emotions: fear arising from the poor functioning of the kidneys and adrenal glands; fear causes in people who eat meat, violence and agitation. Anger and violence are very negative emotions, and they are related to poor liver function.

Če torej ne jemo mesa, imamo boljše delovanje ledvic , večjo življensko energijo , manj jeze in nasilja . Imamo večji notranji mir , boljšo koncentracijo in bolj kvaliteten  način življenja .

Kvalitetna veganska prehrana ni draga , vsakdo si lahko privošči  smoothie , poganjke semen , posebno sončnična semena , himalajsko sol, naravi magnezij Nigari , koncentrate zdravilnih  zelišč kot so ashvaganda , gotu kola /Centella asiatica , Jiaogulan , Ginko biloba . Moringa in druge .   Še bolje je , če sami gojimo svoja zdravilna zelišča in jih uporabljamo sveža .


So if we don’t eat meat, we have better kidney function, more energy, less anger and violence. We have greater inner peace, better concentration and a better quality of life. A quality vegan diet is not expensive, everyone can afford smoothies, seed shoots, especially sunflower seeds, Himalayan salt, Nigari magnesium, medicinal herbs such as ashvaganda, gotu kola / Centella asiatica, Jiaogulan, Ginko biloba. Moringa and others. It is even better to grow our own medicinal herbs and use them fresh.

 • Kaj vam osebno pomeni vaša duhovna pot?
 • • What does your spiritual path mean to you personally ? 

Moja duhovna pot je budistična , posebno v rodu Ati yoge ali Dzogchena .

Visual Dharma : Three testament of Grarab Dorje

Cenim čustveno svobodo , naravo , mir , čiste elemente kot so čist zrak, čista voda , čista zemlja …Zato si mora vsakdo od nas prizadevati za čistejše okolje , naslednji rodovi nam bodo za to hvaležni .

I value emotional freedom, nature, peace, pure elements such as clean air, clean water, clean earth… Therefore, each of us must strive for a cleaner environment, the following generations will be grateful to us for that. We also have some lucky vegan jokes illustrated in the pictures:

Preskočimo 100 let  v prihodnost : učitelj pove dijakom : Veste, bili so časi, ko je bilo življenje tako barbarsko, da so ljudje jedli živali !

Pozdrav dveh rdečih pes : Two red beet greetings :

“Ti si moj srčni utrip .”

Oče pravi sinu : Sin, nikoli ne debatiraj z veganom ali z žensko, ne boš nikoli zmagal !

Vsak, ki želi izboljšati kvaliteto svojega življenja, se lahko obrne na naš program Celostne medicine . Nudimo kvalitetno svetovanje in mentorstvo .

Če želite poudariti še kakšen vidik o pomenu veganske prehrane, ste seveda dobrodošli, da ga delite z nami in našimi gledalci.

Zelo sem optimistična glede prihodnosti veganskega gibanja . Planet lahko rešimo s pravilnim načinom pridelave hrane , kot je zelo napredna  pridelava hrane v t.i, vertikalnem kmetovanju . Takšna pridelava hrane je veliko bolj kvalitetna , je organska, ne porabi toliko vode kot konvencionalno kmetovanje na vrtovih in poljih .

Plenty korporacija iz San Franciska je najnaprednejša  na področju vertikalnega kmetovanja . Takšne inovativne projekte bi morali imeti tudi v Sloveniji ! http://www.the30f.com/vertical-farming-plenty-receives-200-million-investment-from-tech-giants-tomonews/


Anyone who wants to improve their quality of life can apply to our Integrated Medicine program. We offer quality consulting and mentoring.

If you want to highlight another aspect of the importance of a vegan diet, you are of course welcome to share it with us and our viewers.

I am very optimistic about the future of the vegan movement. The planet can be saved by the correct way of food production, such as very advanced food production in so-called vertical farming. Such food production is much better quality, is organic, does not consume as much water as conventional farming in gardens and fields. Plenty Corporation of San Francisco is the most advanced in the field of vertical farming. You should have such innovative projects in Slovenia as well!http://www.the30f.com/vertical-farming-plenty-receives-200-million-investment-from-tech-giants-tomonews/

Prav tako smo lahko optimistični glede razvoja Evropske unije z novo , ekološko ozaveščeno komisarko . Všeč nam je  njena nedavna predstavitev na Svetovnem ekonomskem forumu  v Davosu . Poudarja #EUGreenDeal . Ministrtvo za kmetijstvo naj preneha sofinancirati mesno in mlekarsko industrijo . Bodite napredni , progresivni : podprite #EUGreenDeal tudi v Sloveniji : vertikalno kmetijstvo po zgledu podjetja Plenty in mnogih drugi. Kvalitetno hrano lahko pridelamo v Sloveniji , postati moramo samo-oskrbni . To je tudi cilj programa Združenih narodov , ki se imenuje Trajnostni razvoj (Sustainable development) .


We can also be optimistic about the development of the European Union with a new, environmentally conscious Commissioner. We love her recent presentation at the World Economic Forum in Davos. Emphasizes #EUGreenDeal. The Ministry of Agriculture should stop co-financing the meat and dairy industries. Be progressive, progressive: support #EUGreenDeal in Slovenia as well: vertical farming, modeled on Plenty and many others. We can produce quality food in Slovenia, we must become self-sufficient. This is also the goal of a United Nations program called Sustainable development.

Izbrana biblilografija /Selected bibliography :

Heritage of mankind /Zapuščina človeštva :

206 objav , bralci iz 135 držav …

 1. Why Vegan – THRIVE !

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2019/04/30/%e2%9d%81%e2%80%bf%e2%86%97%e2%81%80%e2%97%8e%e2%8a%99%e1%83%a6-why-vegan-%e2%9d%81%e2%80%bf%e2%86%97%e2%81%80%e2%97%8e%e2%8a%99%e1%83%a6/

 • Wellnes in Celostna medicina : facebook album :
 • Medicine Buddha Blessings : youtube video
 • 4. Wisdom without borders :
  • Facebook 9th Anniversary
 • Follow us at Facebook group Noble Arya Tara Sangha :

https://www.facebook.com/groups/AryaTaraSangha/

5632 members from all around the world :

We focus on Progressive Buddhism  and these topics : Meditation , Buddhism, Ecology, Financial Education , Wellness ….

_/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔
 • 5. Colophone  :  BUDDHA DHARMA is generally beneficial religious organisation registered with the Government of Republic Slovenia, European Union – Ministry for culture : Office for religious communities , since 1995

Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku 

Sincere congratulations on the Slovenian cultural holiday
TARA TULKU DRIMED DROLKHAR RINPOCHE <buddhadharma.obfinternational@gmail.com>
to proslava.protokol
OM MANI PADME HUM gif.gif

Protokol Republike Slovenije Prešernov sklad 2020 e-pošta: proslava.protokol@gov.si Spoštovani, hvala za poslano vabilo na udeležbo na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu . Zaradi drugih obvveznosti se slavnostne prireditve osebno ne morem udeležiti .Predlagam Vam, da organizirate direkten prenos prireditve preko youtube kanala ,kot imajo nekatere druge mednarodne organizacije in mednarodni mediji . Želim Vam uspešno izvedbo prireditve in veliko uspehov pri delu še naprej . Alenka Bone’- Njena eminenca Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche predsednica BUDDHA DHARMA zveza budistov v Republiki Sloveniji 

 • Protocol of the Republic Slovenia : Prešeren Fund 2020 E-mail: proslava.protokol@gov.si Due to other obligations, I cannot personally attend the event. I suggest you organize a live broadcast of the event via a YouTube channel, as some other international organizations and international media have. I wish you a successful run of the event and much success in your work. Alenka Bone’- Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche President of the BUDDHA DHARMA Association of Buddhists in the Republic of Slovenia
 • _/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ▒▒ PΞДCΞ ▒▒ ❤ WISD☼M ▒▒ (ツ) ☼ Dear all : Visit and SUBSCRIBE
 • BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum
 •  
 • ……………)……
  …………..(.)…..
  …………|***.|…a Candle
  …………|***.|…spreading
  …………|***.|…the light of
  …………|***.|…HOPE
  …………|***:|…FAITH
  …………|***.|…LOVE
  ………_/.*.i…BLESSING
 • 3,737 subscribers  1,581,986 views

Our four Facebook pages :

https://www.facebook.com/buddhashabak/  Buddhism & Humanity

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/

https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/

https://www.facebook.com/BuddhasBlessing/

Alenka Bone’ – Her Eminence  Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche  –  president of  BUDDHA DHARMA

http://www.worldcat.org/identities/np-bone,%20alenka/Boné, Alenka  Overview Works:
17 works in 17 publications in 2 languages and 55 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
BL65.P4, 291.17873

Boné, Alenka [WorldCat Identities]

https://www.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1/

7460 followers

VISUAL CONTENT

honor date: Mar 2014  honor issuer: The LinkedIn Team

honor description: Dear TARA TULKU,
Thanks for being a LinkedIn member!
We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!

Share Your Story

Best,
The LinkedIn Team

 • 6. Dedication of merity
Visual Dharma Art by Tara Tulku Drimed Drolkhar

NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
PEACE❧ ❤❧南无阿弥陀佛
L(¨`•.•´¨)
O`•.¸(¨`•.•´¨) Joy & ♥
V¨`•.•´¨)¸.•´ Blessings ♥
E`•.¸.•´
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།

May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha
۩۞۩

❁‿↗⁀◎⊙ღ Why VEGAN ?!❁THRIVE‿↗⁀◎⊙ღ

                                                                   ๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ๑۩۞۩๑
                               Dear readers at the HERITAGE OF MANKIND , 

                                     welcome to 196 Alive Dharma Teaching . 
https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/
❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁ HERITAGE OF MANKIND :
follow this blog, along with 6,197 other amazing people
53.788 visitors from 124 countries , 196 posts
146,320 views ; 3,616 comments

Vegan planet

                 I. WELLNESS & HOLISTIC MEDICINE 

program of BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL 

                             1.Why Vegan ?! THRIVE 

picmix.com_8510861 GO VEGAN May 2019

  One picture, especially if its animated , tells more than 1000 words : 

.•*¨`*♫GO SPIRITUAL = GO VEGAN .•*¨`*♫ for your HEALTH, for THRIVING (not only surviving !) , for all sentient beings and for the planet .

Respect yourself = GO VEGAN FOR YOUR HIGH QUALITY OF LIFE !                                             NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 
                                 PEACE❧ ❧南无阿弥陀佛
                                 L(¨`•.•´¨) 
                                 O`•.¸(¨`•.•´¨) Joy & 
                                 V¨`•.•´¨)¸.•´ Blessings 
E`•.¸.•´
WELLNESS & HOLISTIC MEDICINE Album 137 items WELLNESS and HOLISTIC MEDICINE ALBUM ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།

In such animated ways you will be guided through this Teachings for inspiration . 

United Nations is recommending plant based diets for humanity . 

And Vegan movement is recognized as major social movement in 21st Century . 

picmix.com_8511069 Vegan saying 1 May 2019

Whoever is eating “food” that is born , is eating corpses of murdered animals . 

We Vegans see exactly like this : meat is murder ! If you eat meat , fishes , you actually eat death : corpse of murdered animal contains millions of stress hormones : no animal wish to die  to be consumed by you . Every animal wish to live , the same as you wish to live and be prosperious . How you wish to be prosperous if you are eating corpses of murdered animals ? ! Plant based food is grown, not born . Think about this when you have next time corpse of murdered animal on your plate : see it as it is ! 

Vegan lifestyle is for THRIVING .

Meat eaters life style is only for surviving …

Huge difference ! 

picmix.com_8510905 Vegan humor 2 May 2019

                                 Vegans in meat eating families :

               THANKS, THAT EMPTY PLATE LOOKS BEAUTIFUL !

Many would -like to be Vegans struggle for months and months to quit eating animal food . Without success ! Liberation from your family karma is demanding process where one must show COURAGE . Be a VEGAN WARRIOR, not worrier ! Its connected to your spiritual progress : liberate yourself from family karma and be free … Freedom and endowments are the two qualities that are necessary on the Buddhist part of Enlightenment . 

picmix.com_8510921 Vegan Humor 3 May 2019

                                    The dairy industry is extremely cruel !

Vegetarians still drink milk, eat yoghurt, eat cheese …

Look directly into the eyes of this lovely animal saying to you : 

“Get your own damn milk from your own damn mom  ! ” 

Humans are strange creatures indeed : the only mammals who drink milk of animals . No other mammal is doing this ! 

Dairy industry and dairy food are connected to the bad karma of killing and stealing …

Dairy food contains so many chemicals added to the food given to animals : growth hormones, antibiotics  etc . Dairy food makes you ignorant and unaware, irresponsible for the suffering of others , it makes you lack of empathy and compassion . Eating animal food goes against spiritual development ! Eating animal food is bad karma for you . 

In one of previous Teachings at the Heritage of mankind we published Dharma discourse by enlightened Vajra master Nyala Pema Dudul who accomplished Rainbow Body of light in Tibet (1872) . 

Song of Advice to give up eating of meat !

This Song describes the consequences of eating meat and other animal food : its direct description of what happens to animal food eaters after they die ! Enlightened master Nyala Pema Dudul received a Vision during his sadhana practice of Bodhisattva Avalokiteshvara of Compassion . If you still can not give up eating animal food, read carefully the above Song and contemplate . Even if you don*t believe in karma (cause-condition-effect) this will happen to you if you continue eating animal food and if you don*t purify your energy . 

picmix.com_8510892 Vegan humor 1 May 2019

Let’s continue in a joyful and optimistic way in our Vegan lifestyle :

we Vegans receive a lot of insults on social media like Facebook and even on professional network like LinkedIn . While I sometimes share posts of World Economic Forum on LinkedIn – when they promote plant based diets – then I receive insulting comments from meat eaters ! Indeed I have to block people on LinkedIn also because of their barbaric behaviours . Sociologists should research comments posted by meat eaters to prove that meat eaters are very aggressive toward Vegans . Eating corpses of murdered animaols creates a lot of fear in them , causing aggression and verbal violence , hate speech and primitivity ! So we learned from networking that its not OK to debate with meat eaters at all … leave poor fearful creatures alone ! 

picmix.com_8511104 Vegan humor 5 May 2019

VEGAN HUMOR for joyful and thriving days and nights … 

Why do chicks really love Vegans ?  Egg industry is extremely cruel : and we Vegans don*t eat eggs which come from the animal ass ! Vegan life style is about respecting yourself and have DIGNITY … Another reason why you should become life long Vegan – have dignity and self-respect , high quality of life …

THRIVING , not only surviving ! 

picmix.com_8511117 Vegan Humor 6 May 2019

VEGAN HUMOR FOR JOYFUL and RELAXED DAYS AND NIGHTS ….

In such humorious way we came to the end of 196 Alive Dharma Teachings at the HERITAGE OF MANKIND .

Vegan world

GO VEGAN = SAVE LIVES !

                    2. Wellness & Holistic Medicine  Consulting :

is available upon request, to guide you on your journey to become life long Vegan thriving . Programme takes six months with monthly Skype consulting by Tara Tulku Drimed Drolkhar (Vegan for 10 years !) .

WELLNESS CONSULTING VIDEO

Send application to :                       tara.tulku.rinpoche1@gmail.com 

I THINK -THEREFORE I AM VEGAN

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL

MEDICINE BUDDHA BLESSING video

♫♪♫ ི♥ MEDICINE BUDDHA❤☀ BLESSINGS

73,151 views

Published on Feb 13, 2009

SUBSCRIBED 3.7K

INVOKING THE BLESSINGS❤☀ OF MEDICINE BUDDHAS We bow before the Buddha of Medicine, The supreme Light of Lapis lazuli, Completely purified, accomplished, Bhagavan, Arahat, Tathagata. https://independent.academia.edu/Tara…https://www.facebook.com/photo.php?fb… ✿ WELLNESS & WHOLESOME MEDICINE ✿ http://wp.me/pnZ9V-8xhttp://www.facebook.com/events/167055… Bhaisajya guru is the Buddha of healing, the Buddha who heals the sicknesses of body and mind including that of ignorance. He reigns over the Lapis lazuli Pure land in the East of the mandala. He holds a healing fruit in his right hand . His left hand is in gesture of protecting or resting in his lap. His sutra describes 12 vows that the Buddha of healing made in his previous life, to help sentient beings. OM SANGJE MENLA is short invocation mantra in Tibetan, invoking the Blessings of Medicine Buddhas. In this concise spiritual practice we recite verses of Refuge & Bodhicitta, Praises and dedication of merit. We see the mandala of Medicine Buddhas, turning of his short mantra and Buddhist practice text in Tibetan (2). In this suffering world there are numerous diseases,epidemics,famines,war and natural catastrophes (flood,earthquakes,droughts,winds,fire) May this Visual Dharma invoke the Blessings/protective power of Medicine Buddhas for all beings and whole planet. ACTIVELY PARTITIPATE in virtuous efforts of EMBEDING this & other Visual Dharmas (or whole Buddhist channel) to other websites, playing them privately or in public . It is continuous turning of Dharma wheel by publishing Buddhist scriptures for free distribution. Recite the verses of this spiritual practice and sing the mantra . This brings immense positive energy to the place and beings. Contribute the best that you can to unique HERITAGE OF MANKIND project of HEALING ART. Kyabje Thinley Norbu Rinpoche writes about Healing: According to Wisdom Mind, phenomena elements are unobstructed and uncontrived by gross elements, light, invisible, impenetrable, insubstantial and indestructible because nothing remains inertly anywhereWhere there is balance and purity, there is health. (3) In this Visual Dharma we see water lilies as symbols of purity, purifying lights and water streams, statues and paintings of Medicine Buddhas and their mandala. All Visual Dharmas contain sacred images , are empowered with the Sound of Dharmata and must be treated with respect. Kyabje Thinley Norbu Rinpoche writes about deep meaning of ART : According to the Buddhist point of view, an artist´s intention is compassion. Artists create in order to make a link with other beings through their inner pure elements and to transform their outer ordinary gross elements into enlightenment by means of that connection. In tantric system artists express the quality of pure energy of inner elements externaly through images and statues representing form; through teachings,songs,poems and music representing speech; through dances representing activities; and through infinite harmonious manifestations representing Mind. We thank all who support creating Visual Dharmas with their noble thoughts & motivation. BUDDHIST WHOLESOME MEDICINE is programme of Buddha Dharma-OBFI : WELLNESS & HEALTH CONSULTING online : Skype : Tara.Tulku.Rinpoche INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEMPORARY BUDDHIST STUDIES : each Visual Dharma (49 ) contains e-learning curriculum with questions for Buddhist studies for those who wish to deepen their Knowledge of Buddhist wisdom teachings and its application in daily life. Contemporary research is indispensable for authentic continuation of Buddhism in 3rd millenium: without obscuration of race,nationality,position,tradition Wisdom of the Buddhas is always fresh,vital,vibrant.Visual Dharmas are compassionate skillful means of promoting 10 enlightened activities thhroughout whole planet earth. BIBLIOGRAPHY and NOTES : 1.Short Prayer to Sangje Menla from the Medicine Buddha puja. 2.Transformation into exalted state : Meditation practice of five Buddhas of Medicine: Opuscula tibetana, ed. C.Savvas, Lodro Tulku, Tibet institute, Swiss, 1987. 3. Thinley Norbu Rinpoche : Magic Dance, chapters: Healing, Art ; Jewel Publ. , USA, 1981.

III. Dedication of merit ✿⊱╮May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha 
۩۞۩

heritage of mankind 108 gif amitabha

IV. Colophon  : Buddha Dharma – OBF International Generally beneficial religious organisation registered with Ministry for culture at the government of Republic Slovenia, European union , since February1995  

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/

https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/

https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche

https://twitter.com/VisualDharmaArt
BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL * VISUAL DHARMA ART & VISUAL MEDIA. Creative design with deep meaning. Spiritual teachings for 3rd millennium

https://plus.google.com/u/0/+TARATULKUDRIMEDDROLKHARRINPOCHE/posts  524 followers|1,181,622 views

 https://www.youtube.com/c/openbuddhistforuminternational

https://www.facebook.com/groups/30078791033/ Noble Arya Tara Sangha ♥\_NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛
Boné, Alenka  Overview Works:
17 works in 17 publications in 2 languages and 55 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
P4, 291.17873

 1. Boné, Alenka [WorldCat Identities]
 2. ۩۞۩    ۩۞۩ VISUAL CONTENT ۩۞۩   ۩۞۩honor dateMar 2014  honor issuer: The LinkedIn Teamhonor description: Dear TARA TULKU,
  Thanks for being a LinkedIn member!
  We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
  We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!
  Share Your Story

  Best,
  The LinkedIn Team

Tara Tulku Drimed Drolkhar

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL

 1. Tara Tulku Rinpoche on LinkedIn network
 2. ۩۞۩ ( ۩۞۩ welcome to connect on LinkedIn Founder & CEO at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL & SkyWay Capital LeaderBUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

  5540  followers

❤ ོཾ་མཎི་པད་མེ་ཧུཾ་ Om mani padme hum ¨* H.E. Jigme Khyentse Rinpoche is promoting Veganism on our planet ¨*•♫ ♪♫

picmix.com_7293462

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/
❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁ HERITAGE OF MANKIND :
follow this blog, along with 5,353 other amazing people
34.772 visitors from 124 countries, 180 posts
135,266 views 3,616 comments
Dear All at the HERITAGE OF MANKIND, ¨¨*•♫ ♪

giphy-downsized-large (2)

♫ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT ¨*•♫
☆҉‿ℒℴνℯ´⁀☆҉ from all of us at BUDDHA DHARMA- OBF INTERNATIONAL.
Happy, healthy , peaceful,joyful and prosperous and enlightened year 2018 .
https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche/videos/a.10201409852421256/10212642045619066/?type=3

I. WISDOM WITHOUT BORDERS :  OM SVASTI ☼*¨*•♫♪ ¨¨*•♫ ♪♫
1.1. By browsing Facebook and Google about Buddhist masters who promote the vegan diet and oppose eating animal food, I discovered this great and very interesting answers by Jigme Khyentse Rinpoche who is the third son of late Kangyur Rinpoche. Rinpoche is one of those virtuous Buddhist masters who openly and directly oppose eating of animal food among the human population on this planet. Another great Lama was Kyabje Chatral Rinpoche who passed into nirvana few year ago at the age of 103 years. Half of his life Rinpoche was a vegan and he also saved four hundred millions of animals by releasing them, saving them from butchers, fishers etc.
Great inspiration for us is guru Nyala Pema Dundul who accomplished Rainbow body at the age of 56 in 1872.

*•♫♪♫ ི♥ྀ Nyala Pema Dundul Rainbow Body *•♫♪♫ ི♥ྀ
See his Song of Advice for giving up meat :
https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2017/07/27/%E0%BD%A8-%E0%B9%91%DB%A9%DB%9E%DB%A9%E0%B9%91-rainbow-body-of-dzogchen-master-song-of-advice-for-giving-up-eating-meat-by-nyala-pema-dundul-%E0%BD%89%E0%BD%82%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BE%B3%E0%BC%8B/

Shabkar.org published the list of Buddhist teachers who promote vegetarian and vegan diets, thus saving lives of animals.
IMAGINE. how many more lives of animals could be saved if all Buddhist teachers taught actively and by their own example of giving up meat and dairy food! More than six hundred Buddhist worldwide would soon become vegetarians and later vegans. Many Buddhists in Asia don*t know the difference between vegetarian and vegan: I try to teach them whenever I can: vegetarians still eat dairy food and eggs (which is animal food); vegans eat only plant-based food.

vegan 2017 veg

I sincerely believe that such virtuous activities must be circulated widely on the internet and in public to inspire more people to stop eating animal food, thus saving the planet. Jigme Khyentse Rinpoche has deep and modern insights, revealing them to all of us in a peaceful and respectful way. We congratulate him and wish all the best for his Dharma activities. Nowadays its really not necessary to eat animal food: there are numerous internet sites promoting healthy plant-based diets for everyone. My Wellness /Wholeseome medicine album has many vegan recipes which you can prepare. Its based on four seasons and it is very practically oriented. Enjoy ☼*¨*•♫♪

Jigme Khyentse Rinpoche

https://www.facebook.com/taratulku….
1.2. Great Being Jigme Khyentse Rinpoche (son of Kangyur Rinpoche) speaking about animals and consuming meat:
Question: “What do you think of a plant-based diet?”

Jigme Khyentse Rinpoche: “Oh, I think it’s fine. I have never eaten meat in my whole life, and I haven’t had any dairy or eggs, for now, fifteen years;
I am still alive”

Question: “What’s your thought about the environmental destruction and danger caused by animal agriculture in the world?”
Jigme Khyentse Rinpoche: „About this, I don’t have the right numbers, but I have read it, that the cattle production is responsible for a real big part of our environmental pollution. So, it’s really not what I think of it, it’s more what facts are produced by the scientists…it’s not what to think, it’s just…how can we say… it’s a fact.”
Question: “Do human beings have anything superior or more important or valuable than animals so that we have rights to use animals in whatever way we wish?”

picmix.com_7213500

Jigme Khyentse Rinpoche: „Well, in the face of suffering, whether we are human or animals, we are exactly the same, and also in that, we want to be happy, we are exactly the same, so in that way, there is no inferiority or superiority. Now because a cat might fall from a high place and not break its legs, from that point of view I am really inferior, and in certain point of view I have certain abilities, that the cat does not have, but those are irrelevant; really what is more relevant is: Do I want to suffer? Do I want suffering to continue? I definitely don’t. And I don’t have to know cat language or dog language or cow language for the cow to communicate that to me. That is very easy to understand that a cow does not want to be in pain.
Question: “Do we human beings have any responsibility as an individual in working for releasing the pain of those animals who are suffering due to man-made problems, and why?”
Jigme Khyentse Rinpoche: “So, of course, we do, – mainly because we are abler than the animals. So definitely we are, of course, we do have a responsibility because I think of responsibility as the ability to respond. We do have the ability to respond. And why? Because we are more able to respond to relieving the suffering than animals themselves.”
Question: “What are the solutions to reduce the abuse, ….. a killing of so many animals on the planet who are suffering factory farms due to human desires?
Jigme Khyentse Rinpoche: „I think I can say nothing else but: Information, information, information. For example, when I saw how some of the animals were treated, my response now to animals is so different to prior watching those documentaries on how animals are treated. So definitely I noticed that information, knowing what is, is what I was lacking.“
Question: „Is there such a thing that we may call humane methods of slaughter?“

picmix.com_7242678
Jigme Khyentse Rinpoche: „I think that question, that word „humane method of slaughter“ is an oxymoron. I don’t think, slaughtering is humane.“
Question: „In Buddhism, it is said there is a negative action only if there is the intention. In eating meat there is no intention to kill animals. It’s already dead when we buy it. So how do you explain that?“
Jigme Khyentse Rinpoche: „You know, I was watching this documentary, there is something where some people ask some city children, where the milk is coming from? The answer: From the supermarket. Now for those kids, they don’t know. After they have seen, go to a farm seeing cows being milked, then I think they don’t have that question anymore. So I think, this question: If we don’t know, and I didn’t have that intention, then we could understand that. Otherwise, I don’t see this question ever being a real question.“ Because: In eating meat. if there is no intention to kill the animal…. so in eating meat there is no intention to kill the animal., but in eating meat there is an intention to eat the meat. And a meat comes from some animal – of course, if some animals shredded meat like shedding skin, it would be different. But if in order to have that meat we have to, how to say – bring pain to some animal and the animal has to die, – unless that information is not available to us, I don’t see how this kind of thinking can be right.“

picmix.com_7242755
Question: Buddha said that they should not accept meat that they have seen, heard or suspected that animals have been killed with the intention to be directly offered to us. So is there any fault by going to the market and buy meat for oneself. I just wonder if you could say something. His Holiness said, this is not directly killed and offered to us, but killed for meat!?“
Jigme Khyentse Rinpoche: „Yes, killed for consumption!
Question: „So, could you make it clear?“
Jigme Khyentse Rinpoche: „it depends. It depends on whether that meat was killed for consumption or not. And it depends on when we buy it, whether we are a consumer, or if we are participating in that consumption or not. When we are participating in the line of that consumption, then it had been killed for us.”
Transcript by Sylvester Lohninger , Maitreya institute , Austria , European union

picmix.com_7242899
1.3. Afterword: we are grateful to Sylvester Lohningerfor transcribing this important interview.

May it benefit many sentient beings ☼*¨*•♫♪
First published as a Note on my facebook account :
https://www.facebook.com/notes/alenka-bone/-his-eminence-jigme-khyentse-rinpoche-is-promoting-veganism-on-our-planet-/10212616337736385/

picmix.com_7242958

1.4. Buddhists from around the world like this beneficial activities :
• JasioJahsio Wojtek Polland 31 mutual friends
Hindya Rachel Dupont France 1 mutual friend
Shu Min Lin Vietnam 121 mutual friends
Ian S Indonesia 10 mutual friends
Richa Blue Akasha India 11 mutual friends
Paema Lhaedon Bhutan 10 mutual friends
Cindy Chan China 7 mutual friends
Gema Raquel Dn Spain 5 mutual friends
Padma Vajra Italy 125 mutual friends
Tanzin Lhadon Bodh3 mutual friends
D Pangnarathana Thero 16 mutual friends
Tsering Chorol12 mutual friends
Quengha Om Dorje 61 mutual friends
Yeshey Choden 13 mutual friends
Tan Sonam 10 mutual friends
Pema Yangchen 21 mutual friends
Dorji Karma 40 mutual friends
Telambugammana Chandananda Sri Lanka 4 mutual friends
Also published as Article on my LinkedIn account :
https://www.linkedin.com/pulse/his-eminence-jigme-khyentse-rinpoche-promoting-our-tara-tulku/

picmix.com_7213397

1.5. Selected bibliography :
• Jigme Khyentse Rinpoche: About killing of animals
https://www.youtube.com/watch?v=47QR_6anaNw
• Tulku Pema Wangyal: Protector of Life
Compassionate journey :
https://www.youtube.com/watch?v=elh4nPhNwGw
http://www.motherearth.international/

Each year Tulku Pema Wangyal Rinpoche aspires to free a certain amount of lives around the world for the benefit and wellbeing of not only the animals and insects but for all sentient beings and to help the mother earth survive and continue. Friends from all over the world contribute to this activity and many people release lives each month from the tiniest insects, fishes, to large horses and cows. Pema Wangyal Rinpoche was born in Rong Drakmar, central Tibet. His family escaped from Tibet in 1958 and eventually settled in Darjeeling, India. After Kangyur Rinpoche passed away in 1975, Pema Wangyal Rinpoche and his family came to in Dordogne, France.
https://www.youtube.com/watch?v=YzdDV80qKI4
*
*Buddhism and animals documentary :

https://www.youtube.com/watch?v=6X7cP9gwm8o

Follow my Album with delicious Vegan recipes :

https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche/media_set?set=a.10202454576378702&type=3

buddha dharma gif for hollidays

1.6. WISDOM WITHOUT BORDERS :
♡☼♡ ((HAVE))☼((A)) W ♥O ♥N ♥D ♥E ♥R ♥F ♥U ♥L ((TIME))
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL

_/ ♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔
••●● ♥ ♥✿ Peace, Loving kindness and wisdom without borders to all ••●● ♥ ♥
▒▒ PΞДCΞ ▒▒ ❤ WISD☼M ▒▒ (ツ) ☼
Welcome to subscribe to our channel :
• 1,533,467 Views 3,567 Subscribers
https://www.youtube.com/watch?v=9mFrXhMTB1Q&feature=youtu.be

๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑ Seventeen tantras of Dzogchen Upadesha
http://en.picmix.com/…/ATI-YOGA-ESSENCE-LINEAGE-ndash-RAYS-…
“The Mind transmission of the Buddhas of three times is known as a transmission through blessings – naturally perfect blessings of all Buddhas of the past and the future and of those who reside in the present. Independent of articulated words this transmission is understood and realized through the natural Sound of Dharmata.”

ati-yoga-masters-gif

Wellspring of the great perfection – The lives and insights of the early masters, compiled and edited by E.P. Kunsang, The Twelve Dzogchen Buddhas, An excerpt from the great history of the Heart Essence, part One belonging to the instruction section Cycle of the Heart Essence of Vimalamitra, pg 119. Rangjung Yeshe Publications.
https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/videos/1359652500787740/?hc_ref=ARREGGs2M4XJEepyFs-xi4mcQmJ0r4d7FoZXH3Fq5dO1IXgZkadB9uPdGM1yrJEqLeI

NOBLE ARYA TARA SANGHA : https://www.facebook.com/groups/30078791033/

7,436 Members

In our group, we inform and educate worldwide audiences about Buddhism, Arya Tara, Meditation, Wellness/Health, Veganism, Ecology … Feel free to join!

BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL introductory video :
https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/videos/1731806783497954/
❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁ ཨ ཨ ཨ Have a Beautiful year ♫
https://allevents.in/events/buddha-dharma-_-%E2%99%A5_-collective-prayers-and-meditations-%E9%9B%86%E4%BD%93%E7%A5%88%E7%A5%B7%E5%92%8C%E5%86%A5%E6%83%B3%E3%80%82/171546899532792

II. SHARING ECONOMY FOR 21st CENTURY : #wee.com AG Switzerland
https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche/media_set?set=a.10207740242717057.1073741860.1023006549&type=3&pnref=lhc

……………)……
…………..(.)…..
…………|***.|…a Candle
…………|***.|…spreading
…………|***.|…the light of
…………|***.|…HOPE
…………|***:|…FAITH
…………|***.|…LOVE
………_/.*.i…BLESSING

AMITABHA

III. Dedication of merit .
• ..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
Wish-fulfilling Gem of Dedication by Buddha Padmasambhava:

“With unsurpassable offering-clouds of Samantabhadra, actually present and mentally created, vastly and fully displayed within pure space, we present you with an ocean of outer, inner and secret offering.

giphy (2)

_(((♥)))_Namo Amitabha Buddha. 南无阿弥陀佛。_(((♥)))_

May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha ๑۩۞۩๑

buddha day gif

IV. Colophon : Buddha Dharma – OBF International
Generally beneficial religious organization registered with Ministry for culture at the government of Republic Slovenia, European Union, since February1995

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/
https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/
https://www.facebook.com/taratulku.drimeddrolkharrinpoche
https://twitter.com/VisualDharmaArt
KONCHOK NORBU @VisualDharmaArt
BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL * VISUAL DHARMA ART & VISUAL MEDIA. Creative design with deep meaning. Spiritual teachings for 3rd millennium

Arya Tara Wisdom
https://plus.google.com/u/0/+TARATULKUDRIMEDDROLKHARRINPOCHE/posts

524 followers|1,181,622 views

https://www.youtube.com/c/openbuddhistforuminternational
https://www.facebook.com/groups/30078791033/

Tag Cloud

%d bloggers like this: