✿ღ BUDDHA DHARMA-OBFI Authentic Buddhist Dharma

Archive for the ‘Ecology’ Category

♥❥❥COMPASSION AS THE WAY OF LIFE

206th Alive Dharma Teaching at the

WISDOM WITHOUT BORDERS

HERITAGE OF MANKIND

♥❥❥COMPASSION AS THE WAY OF LIFE♥❥❥

Dear Readers and friends of BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL , welcome to our next spiritual discourse .

Buddhist spiritual and religious activities :

 1. Pray and meditate with us to increase  your merit – positive energy . There was already Chinese new year celebration and there will be Tibetan new year or Losar celebration on February 24 : 2147 Buddhist year , Golden mouse year .

Learn how to sing Buddhist mantras  for peaceful world : https://www.youtube.com/watch?v=8yFLUt5xwaQ&t=14s1.

 1. 1.International Dzogchen Community webcast :

•*¨`*♫.• ཨ ཨ ཨ ♥¯`♥❥ ¸¸.☆¨¯`♥❥❥

 Ganapuja Webcast Practice February 9 at 17.00
ganapuja webcast february 9
Dear Vajra Family,

We are happy to announce the next Ganapuja Full Moon webcast practice from Merigar West (Italy) on February 9th at 17:00h (GMT+1)

We will do Medium Ganapuja with Namkha authentication.

Link: http://webcast.dzogchen.net/ 

We hope you can follow the practice. Let’s join our energies for the benefit of our planet & all sentient beings.

With Love,

Practicing Together Team

www.pt.dzogchen.es

Wisdom Witout Borders
1.2. AMITABHA FOUNDATION lead by H.E. Ayang Rinpoche
Dear Tara Tulku Drimed,   The annual Guru Dragpo Drubchoe at Ayang Rinpoche’s monastery in Bylakuppe, India, begins February 16 and continues through February 22, 2020.    https://ci5.googleusercontent.com/proxy/n8Dzmado04hLhCvoQUBnr_DiTh3EKgsbW8-1k-S35DnEgvrP-WM9O2E7zuDySqPh99GBUPbVs5Y9xADPBVobHpNkj2eFWzS7KCJSXsjptBJlhgsfbscttR6x1fIqoql6B1nF43llKb6c=s0-d-e1-ft#https://files.constantcontact.com/71b04a9c401/1b69fc3c-f040-44bd-9a58-e32e76e42407.jpgGuru Dragpo, the wrathful form of Guru Rinpoche, is practiced at the end of the Tibetan lunar year to dispel obstacles and purify any remaining negativities in order to usher in happiness and prosperity for the New Year (Losar), which is February 24th this year.   Make an auspicious connection by dedicating your offering in the name of a loved one. Make offerings here or by sending them directly to the monastery. Names for dedication must be sent to info@amitabhafoundation.us by February 20 at 5 pm (Pacific Time) to be included on the prayer list.   May all beings benefit!   Becky Loy for Chöje Ayang Rinpoche and the Amitabha Foundation USA

Becky Loy, Treasurer Amitabha Foundation P.O. Box 2572 Aptos, California 95001
831-461-4381
  www.amitabhafoundation.us

2. Compassion as the way of ♥❥❥

Mrs. Mateja Šetinc , chief editor of the program »Duhovni utrip« /Spiritual interlude  invited us  for the interview for Rtv Slovenija . Interview was conducted by Mrs. Simona Gorše Padjen on February 4th 2020.  Interview summary will be presented in  one of »Duhovni utrip« Spiritual interlude in February .

Gospa Mateja Šetinc, odgovorna  urednica oddaje  Duhovni utrip na Rtv Slovenija me je povabila k intervjuju , ki ga je vodila gospa  Simona Gorše Padjen 4. februarja 2020. Povzetek intervjuja bo objavljen v eni od naslednjih oddaj Duhovni utrip v februarju .

 •  

Simona Gorše Padjen :

 • Katerim temam in sporočilom ste se v minulem delu posvetili v sklopu vaše mednarodne publicistične dejavnosti Heritage of Mankind?

What topics and messages have you covered in the past as part of your international Heritage of Mankind publicity work ?

Alenka Bone’ – Njena Eminenca Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche :

V Heritage of Mankind /Zapuščina človeštva se redno posvečamo  promoviranju zdravega načina življenja , etičnega življenja  , ki temelji na budistični etiki .V Buddha Dharmi imamo program Celostne medicine , katere osnova je veganska prehrana . Sama se vegansko prehranjujem že 12 let , vsa leta sem aktivna v svetovnem veganskem gibanju , ki vključuje tudi aktiviste za zaščito pravic živali . Vegansko gibanje je  največje  socialno  gibanje v 21. stoletju : vsako leto milijoni ljudi prenehajo jesti živalsko hrano , to je meso , ribe , mlečne izdelke in  jajca . Vegansko prehrano dandanes podpirajo tudi zelo znane osebnosti kot so igralci Jane Fonda, Joaquin Phoenix , Leonardo di Caprio; veliko športnikov je prav tako veganov, med njimi teniški igralec Novak Džoković; ustanovitelj SkyWay inovativne tehnologije dr. Anatoliy Yunitskiy je ob lanskoletnih požigih v amazonskih pragozdovih v Braziliji zapisal : My food is grown, not born /Moja hrana raste, se ne rojeva …


At Heritage of Mankind / The Heritage  of Humanity, we regularly focus on promoting a healthy lifestyle, an ethical lifestyle based on Buddhist ethics. I’ve been eating vegan myself for 12 years, I’ve been active in the global vegan movement for years, including animal rights activists. The vegan movement is the largest social movement in the 21st century: every year millions of people stop eating animal foods, ie meat, fish, dairy products and eggs. Nowadays, vegan diet is also supported by well-known personalities such as actors Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Leonardo di Caprio; many athletes are also vegans, including tennis player Novak Djokovic; SkyWay founder of innovative technology dr. Anatoliy Yunitskiy wrote last year in arson in the Amazon rainforests in Brazil: My food is grown, not born / My food is growing, not being born …

Tudi Združeni narodi pozivajo k prehodu na rastlinsko hrano /plant-based food .


»Globalni premik k veganski prehrani je bistven za reševanje sveta pred najhujšimi vplivi podnebnih sprememb.«

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL

The United Nations is also calling for a transition to plant-based food.

“The global shift to a vegan diet is essential to save the world from the worst impacts of climate change.”

 • V kakšnem smislu je za vas pomembna veganska prehrana?

 • • In what sense is the vegan diet important to you?
 •  

Veliko ljudi preneha jesti živalsko hrano zaradi etičnih razlogov , drugi zaradi zdravstvenih razlogov , tretji zaradi  ekologije , nekateri zaradi duhovnega ali osebnostnega razvoja . Vsak prvi mesec v letu je posvečen veganstvu in se sedaj imenuje »Veganuary ». Ljudje si zapišejo novoletne zaobljube , zato ravno v mesecu januarju vsako leto veliko ljudi postane veganov . Na svetu je več kot 600 milijonov budistov , veliko od nas je vegetarijancev  in veganov .

Mnogi budistični sveti spisi, med njimi Sutre Mahayana budizma , učijo o tem , da budisti ne smemo jesti živalske hrane . V budističnih rodovih imamo veliko svetnikov, ki so za časa svojega življenja  aktivno promovirali vegansko prehrano: med njimi Shabkar Lama. Nyala Pema Dudul je leta 1872 v vzhodnem Tibetu uresničil Telo luči , bil je vegan . V času svojih meditacij o Bodhisattvi sočutja  Avalokitešvari je imel vizijo, kaj se zgodi z ljudmi, ki jedo živalsko hrano , kakšno trpljenje doživljajo po smrti in kje se ponovno rodijo …

☼ ཨ ๑۩۞۩๑ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT♫

Many people stop eating animal food for ethical reasons, others for health reasons, others for ecology reasons, some for spiritual or personal development. Every first month of the year is dedicated to veganism and is now called “Veganuary”. People make New Year’s vows, which is why in January every year many people become vegans. There are more than 600 million Buddhists in the world, many of us vegetarians and vegans.

Many Buddhist scriptures, including the Sutras of Mahayana Buddhism, teach that Buddhists should not eat animal food. There are many saints in Buddhist lineages who have actively promoted a vegan diet throughout their lives: among them the Shabkar Lama. Nyala Pema Dudul realized the Body of Light in Eastern Tibet in 1872, he was a vegan. During his meditations on the Bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara had a vision of what happens to people who eat animal foods, what suffering they experience after death, and where they are born again …

To sveto besedilo smo objavili v Zapuščini človeštva . Imenuje se : Mavrično telo Dzogchen mojstra : Pesem z nasvetom : prenehaj jesti meso .

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2017/07/27/%e0%bd%a8-%e0%b9%91%db%a9%db%9e%db%a9%e0%b9%91-rainbow-body-of-dzogchen-master-song-of-advice-for-giving-up-eating-meat-by-nyala-pema-dundul-%e0%bd%89%e0%bd%82%e0%bc%8b%e0%bd%96%e0%be%b3%e0%bc%8b/

Velik navdih za vegansko gibanje v budizmu je prav tako Kyabje Chatral Rinpoche , ki je bil vegan od svojega 45. leta do 103 leta !


A great inspiration for the vegan movement in Buddhism is also Kyabje Chatral Rinpoche, who was vegan from the age of 45 to 103!

Kyabje Chatral Rinpoche saved lives of millions of animals

Njegova Svetost 14. Dalai lama ter Gyalwa Karmapa sta prav tako velika podpornika vegetarijanskega in veganskega gibanja . Že pred desetletjem sta v svojih samostanih in budističnih centrih po svetu prepovedala meso !


His Holiness the 14th Dalai Lama and Gyalwa Karmapa are also great supporters of the vegetarian and vegan movement. A decade ago, meat was banned in their monasteries and Buddhist centers around the world!

 • Kaj vse bi lahko ljudje spremenili, prinesli svetu in sebi s prehodom na vegansko hrano?

 • • What could people change, bring to the world and themselves by switching to vegan food?
Vegan – ker sem sprememba, ki jo želim videti na svetu

Vsa leta je veliko govora o miru na svetu , o sočutju in ljubezni .  Zelo poučna stara kitajska zgodba ima naslov : Sočutje se začne pri večerji … Vsak naj začne pri sebi : spremeni naj svoje slabe navade , ki mu povzročajo nezadovoljstvo , notranji nemir , strah , bolezni . Jedenje živalske hrane je zelo slaba karma , zelo slaba energija . Vegani vidimo meso kot to, kar je  : trupla umorjenih živali! »Meat is murder » – meso je umor !


Throughout the years, there has been much talk of peace in the world, of compassion and love. A very instructive old Chinese story is entitled: Compassion Starts at Dinner… Everyone should start with themselves: change their bad habits that cause dissatisfaction, internal restlessness, fear, illness. Eating animal food is very bad karma, very bad energy. Vegans see meat as what it is: carcasses of murdered animals! Meat is murder !

       Planetu zemlja najbolj pomaga veganska permakultura , kjer vsakdo vzgaja svojo hrano na ekološki način . Velike korporacije so že spoznale tržišče in velike prihodke, ki jih prinaša veganski način prehranjevanja . Ljudje bodo kupovali to, kar jim ponujajo mediji in reklame :  po 2. svetovni vojni  sta se s podporo politike začeli širiti živinoreja ter  mlekarska industrija, ki še vedno na veliko uničujeta okolje. Vendar se v 21. stoletju svet spreminja na bolje : sedaj je moderna veganska prehrana , nastajajo različne veganske blagovne znamke . Vse več je veganskih restavracij . Celo banke kot so JP Morgan na veliko investirajo v vegansko hrano : kalifornijska blagovna znamka »Beyond meat« je lani poleti s pomočjo banke JP Morgan dosegla najboljši vstop na borzo in dosegla več kot 500 % dobiček , najboljši vstop katerekoli korporacije po letu 2008 . Kdo torej pravi , da je vegansko gibanje samo za outsiderje ?! Vegansko gibanje je sedaj v ospredju , t.i, »main stream« !

Planet Earth is most assisted by vegan permaculture, where everyone grows their food in an organic way. Big corporations have already come to know about the market and the huge revenue that comes from vegan eating. People will buy what the media and commercials offer them: after World War II, with the support of politics, the livestock and dairy industries began to spread, still devastating the environment. However, in the 21st century, the world is changing for the better: it is now a modern vegan diet, and various vegan brands are emerging. There are more and more vegan restaurants. Even banks like JP Morgan are heavily investing in vegan food: California-based Beyond Meat last summer, with the help of JP Morgan, gained the best entry on the stock market and achieved more than 500% profit, the best entry of any corporation since 2008. So who says the vegan movement is only for outsiders ?! The vegan movement is now in the forefront, i.e., the “main stream”!

https://www.youtube.com/watch?v=2AYOViszK_A  Vegan documentary 2019

 • Zakaj je pomembno, da se ljudje zavemo, kako pomembno je spoštovanje vsakega življenja, tudi rastlin in živali?

 • • Why is it important for people to realize the importance of respecting every life, including plants and animals? 

Za osebnostni razvoj je treba tudi veliko  truda, vsakodnevnega izobraževanja in ozaveščanja . Veseli me, da tudi  RTV Slovenija pripomore k ozaveščanju ljudi ….

 • Za osebnostni in duhovni razvoj je potrebno najprej samo-spoštovanje . Vsa verstva poznamo izrek : Ne delaj drugemu to, kar ne želiš, da drugi storijo tebi . Jedenje živalske hrane je posledica nasilja nad živalmi, ki so čuteča bitja oz . »sentient beings« . Veliko držav je že spremenilo svojo zakonodajo in prepoznalo živali kot čuteča bitja . Tudi v Sloveniji si prizadevamo za to . Planet zemlja ne pripada samo  več kot 7,2 milijardam ljudi , ampak tudi stotinam milijardam živali . Verstva sveta in duhovna gibanja bi morala storiti veliko več za zaščito živali . Budisti smo odločno proti žrtvovanju živali v nekaterih verskih obredih,
 • To vidimo kot barbarsko dejanje ! V 21. stoletju se razvija duhovnost , ki povezuje ljudi zaradi načina veganskega prehranjevanja .  


Personal development also requires a great deal of effort, daily education and awareness. I am glad that RTV Slovenia also helps to raise awareness of people…. • Self-esteem is needed first for personal and spiritual development. We all know the saying: Do not do to others what you do not want others to do to you. Eating animal food is the result of violence against animals that are sentient beings. Sentient beings. Many countries have already changed their legislation and recognized animals as sentient beings. We are striving for this in Slovenia as well. Planet Earth belongs not only to over 7.2 billion people, but also to hundreds of billions of animals. The religions of the world and spiritual movements should do much more to protect animals. We Buddhists are firmly against the sacrifice of animals in some religious rituals, • We see this as a barbaric act! In the 21st century, a spirituality develops that connects people to the vegan diet.

 • Vi ste tudi strokovnjak za holistično medicino in ajurvedo: kako je z zdravstvenega vidika, z vidika zdrave in uravnotežene prehrane, veganski način prehranjevanja primeren in zdrav za človeško telo?


• You are also an expert in holistic medicine and Ayurveda: How is a vegan diet appropriate and healthy for the human body from a health, healthy and balanced diet?

Rastlinska prehrana podpira zdravje in krepi energijo, posebno presna hrana , ki je organsko vzgojena .

V našem programu Celostne medicine vključujem Tradicionalno kitajsko medicino ali TCM , Ayurvedo , meditacije , Tai Chi , Chi Kung … Začnemo vedno s spremembno načina prehranjevanja . Naj bo hrana tvoje zdravilo, je dejal že Hipocrates . Naše telo je sestavljeno iz 75% vode, zato je zelo pomembno, kakšno vodo pijemo . Naše telo lahko sčasoma, ko očistimo svojo energijo, postane čisto in sijoče kot kristal .

The plant-based diet supports health and boosts energy, especially fresh foods that are organically grown.

In our Comprehensive Medicine program, I include Traditional Chinese Medicine or TCM, Ayurveda, Meditations, Tai Chi, Chi Kung… We always start with a change in diet. Make food your medicine, Hipocrates said. Our body is made up of 75% water, so it is very important what kind of water we drink. Our body can become pure and shiny like crystal over time as we purify our energy.

       Nasprotno pa jedenje živalske hrane povzroča številne bolezni : predvsem bolezni srca in ožilja , tudi dementnost pri starejših ljudeh in podobne zdravstvene težave . Meso ubitih živali vsebuje veliko stresnih hormonov , strupov, antibiotikov , rastnih  hormonov  in virusov . Neodvisne raziskave kažejo na to, da virusi, ki se sedaj razširjajo, kot so virus Sars in Corona virus, izhajajo iz trupel umorjenih živali, iz mesa. Res je čudno, da dandanes sploh še kdo je meso ! Tudi stari tibetanski astrološki spisi govorijo o tem, da bo v državah, kjer ljudje jedo meso, veliko virusov in posledično bolezni …

In contrast, eating animal food causes many diseases: mainly cardiovascular diseases, dementia in the elderly, and similar health problems. The meat of killed animals contains many stress hormones, poisons, antibiotics, growth hormones and viruses. Independent research suggests that the viruses that are now spreading, such as the Sars virus and the Corona virus, come from the carcasses of murdered animals, from meat. It’s really weird that nowadays anyone else is meat! Even the old Tibetan astrological writings say that in countries where people eat meat, there will be many viruses and, consequently, diseases…

Jedenje živalske hrane vpliva na zmanjšanje človekove življenske energije , ki se po spoznanjih TCM nahaja v nadledvičnih žlezah . Tako se začne krog negativnih čustev : strah , ki izhaja iz slabega delovanja ledvic in nadledvičnih žlez ; strah povzroča pri ljudeh , ki jedo meso, nasilje in vznemirjenost . Jeza in nasilje sta zelo negativni čustvi, povezani sta s slabim delovanjem jeter  Taoistični mojster Mantak Chia ima glede tega zelo nazorne video posnetke .


Eating animal foods has the effect of reducing the human vital energy found in the adrenal glands by TCM. Thus begins a cycle of negative emotions: fear arising from the poor functioning of the kidneys and adrenal glands; fear causes in people who eat meat, violence and agitation. Anger and violence are very negative emotions, and they are related to poor liver function.

Če torej ne jemo mesa, imamo boljše delovanje ledvic , večjo življensko energijo , manj jeze in nasilja . Imamo večji notranji mir , boljšo koncentracijo in bolj kvaliteten  način življenja .

Kvalitetna veganska prehrana ni draga , vsakdo si lahko privošči  smoothie , poganjke semen , posebno sončnična semena , himalajsko sol, naravi magnezij Nigari , koncentrate zdravilnih  zelišč kot so ashvaganda , gotu kola /Centella asiatica , Jiaogulan , Ginko biloba . Moringa in druge .   Še bolje je , če sami gojimo svoja zdravilna zelišča in jih uporabljamo sveža .


So if we don’t eat meat, we have better kidney function, more energy, less anger and violence. We have greater inner peace, better concentration and a better quality of life. A quality vegan diet is not expensive, everyone can afford smoothies, seed shoots, especially sunflower seeds, Himalayan salt, Nigari magnesium, medicinal herbs such as ashvaganda, gotu kola / Centella asiatica, Jiaogulan, Ginko biloba. Moringa and others. It is even better to grow our own medicinal herbs and use them fresh.

 • Kaj vam osebno pomeni vaša duhovna pot?
 • • What does your spiritual path mean to you personally ? 

Moja duhovna pot je budistična , posebno v rodu Ati yoge ali Dzogchena .

Visual Dharma : Three testament of Grarab Dorje

Cenim čustveno svobodo , naravo , mir , čiste elemente kot so čist zrak, čista voda , čista zemlja …Zato si mora vsakdo od nas prizadevati za čistejše okolje , naslednji rodovi nam bodo za to hvaležni .

I value emotional freedom, nature, peace, pure elements such as clean air, clean water, clean earth… Therefore, each of us must strive for a cleaner environment, the following generations will be grateful to us for that. We also have some lucky vegan jokes illustrated in the pictures:

Preskočimo 100 let  v prihodnost : učitelj pove dijakom : Veste, bili so časi, ko je bilo življenje tako barbarsko, da so ljudje jedli živali !

Pozdrav dveh rdečih pes : Two red beet greetings :

“Ti si moj srčni utrip .”

Oče pravi sinu : Sin, nikoli ne debatiraj z veganom ali z žensko, ne boš nikoli zmagal !

Vsak, ki želi izboljšati kvaliteto svojega življenja, se lahko obrne na naš program Celostne medicine . Nudimo kvalitetno svetovanje in mentorstvo .

Če želite poudariti še kakšen vidik o pomenu veganske prehrane, ste seveda dobrodošli, da ga delite z nami in našimi gledalci.

Zelo sem optimistična glede prihodnosti veganskega gibanja . Planet lahko rešimo s pravilnim načinom pridelave hrane , kot je zelo napredna  pridelava hrane v t.i, vertikalnem kmetovanju . Takšna pridelava hrane je veliko bolj kvalitetna , je organska, ne porabi toliko vode kot konvencionalno kmetovanje na vrtovih in poljih .

Plenty korporacija iz San Franciska je najnaprednejša  na področju vertikalnega kmetovanja . Takšne inovativne projekte bi morali imeti tudi v Sloveniji ! http://www.the30f.com/vertical-farming-plenty-receives-200-million-investment-from-tech-giants-tomonews/


Anyone who wants to improve their quality of life can apply to our Integrated Medicine program. We offer quality consulting and mentoring.

If you want to highlight another aspect of the importance of a vegan diet, you are of course welcome to share it with us and our viewers.

I am very optimistic about the future of the vegan movement. The planet can be saved by the correct way of food production, such as very advanced food production in so-called vertical farming. Such food production is much better quality, is organic, does not consume as much water as conventional farming in gardens and fields. Plenty Corporation of San Francisco is the most advanced in the field of vertical farming. You should have such innovative projects in Slovenia as well!http://www.the30f.com/vertical-farming-plenty-receives-200-million-investment-from-tech-giants-tomonews/

Prav tako smo lahko optimistični glede razvoja Evropske unije z novo , ekološko ozaveščeno komisarko . Všeč nam je  njena nedavna predstavitev na Svetovnem ekonomskem forumu  v Davosu . Poudarja #EUGreenDeal . Ministrtvo za kmetijstvo naj preneha sofinancirati mesno in mlekarsko industrijo . Bodite napredni , progresivni : podprite #EUGreenDeal tudi v Sloveniji : vertikalno kmetijstvo po zgledu podjetja Plenty in mnogih drugi. Kvalitetno hrano lahko pridelamo v Sloveniji , postati moramo samo-oskrbni . To je tudi cilj programa Združenih narodov , ki se imenuje Trajnostni razvoj (Sustainable development) .


We can also be optimistic about the development of the European Union with a new, environmentally conscious Commissioner. We love her recent presentation at the World Economic Forum in Davos. Emphasizes #EUGreenDeal. The Ministry of Agriculture should stop co-financing the meat and dairy industries. Be progressive, progressive: support #EUGreenDeal in Slovenia as well: vertical farming, modeled on Plenty and many others. We can produce quality food in Slovenia, we must become self-sufficient. This is also the goal of a United Nations program called Sustainable development.

Izbrana biblilografija /Selected bibliography :

Heritage of mankind /Zapuščina človeštva :

206 objav , bralci iz 135 držav …

 1. Why Vegan – THRIVE !

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/2019/04/30/%e2%9d%81%e2%80%bf%e2%86%97%e2%81%80%e2%97%8e%e2%8a%99%e1%83%a6-why-vegan-%e2%9d%81%e2%80%bf%e2%86%97%e2%81%80%e2%97%8e%e2%8a%99%e1%83%a6/

 • Wellnes in Celostna medicina : facebook album :
 • Medicine Buddha Blessings : youtube video
 • 4. Wisdom without borders :
  • Facebook 9th Anniversary
 • Follow us at Facebook group Noble Arya Tara Sangha :

https://www.facebook.com/groups/AryaTaraSangha/

5632 members from all around the world :

We focus on Progressive Buddhism  and these topics : Meditation , Buddhism, Ecology, Financial Education , Wellness ….

_/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔
 • 5. Colophone  :  BUDDHA DHARMA is generally beneficial religious organisation registered with the Government of Republic Slovenia, European Union – Ministry for culture : Office for religious communities , since 1995

Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku 

Sincere congratulations on the Slovenian cultural holiday
TARA TULKU DRIMED DROLKHAR RINPOCHE <buddhadharma.obfinternational@gmail.com>
to proslava.protokol
OM MANI PADME HUM gif.gif

Protokol Republike Slovenije Prešernov sklad 2020 e-pošta: proslava.protokol@gov.si Spoštovani, hvala za poslano vabilo na udeležbo na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu . Zaradi drugih obvveznosti se slavnostne prireditve osebno ne morem udeležiti .Predlagam Vam, da organizirate direkten prenos prireditve preko youtube kanala ,kot imajo nekatere druge mednarodne organizacije in mednarodni mediji . Želim Vam uspešno izvedbo prireditve in veliko uspehov pri delu še naprej . Alenka Bone’- Njena eminenca Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche predsednica BUDDHA DHARMA zveza budistov v Republiki Sloveniji 

 • Protocol of the Republic Slovenia : Prešeren Fund 2020 E-mail: proslava.protokol@gov.si Due to other obligations, I cannot personally attend the event. I suggest you organize a live broadcast of the event via a YouTube channel, as some other international organizations and international media have. I wish you a successful run of the event and much success in your work. Alenka Bone’- Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche President of the BUDDHA DHARMA Association of Buddhists in the Republic of Slovenia
 • _/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ▒▒ PΞДCΞ ▒▒ ❤ WISD☼M ▒▒ (ツ) ☼ Dear all : Visit and SUBSCRIBE
 • BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum
 •  
 • ……………)……
  …………..(.)…..
  …………|***.|…a Candle
  …………|***.|…spreading
  …………|***.|…the light of
  …………|***.|…HOPE
  …………|***:|…FAITH
  …………|***.|…LOVE
  ………_/.*.i…BLESSING
 • 3,737 subscribers  1,581,986 views

Our four Facebook pages :

https://www.facebook.com/buddhashabak/  Buddhism & Humanity

https://www.facebook.com/BuddhaDharma.OBFInternational/

https://www.facebook.com/17TantrasAtiYoga.DzogchenUpadesha/

https://www.facebook.com/BuddhasBlessing/

Alenka Bone’ – Her Eminence  Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche  –  president of  BUDDHA DHARMA

http://www.worldcat.org/identities/np-bone,%20alenka/Boné, Alenka  Overview Works:
17 works in 17 publications in 2 languages and 55 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
BL65.P4, 291.17873

Boné, Alenka [WorldCat Identities]

https://www.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1/

7460 followers

VISUAL CONTENT

honor date: Mar 2014  honor issuer: The LinkedIn Team

honor description: Dear TARA TULKU,
Thanks for being a LinkedIn member!
We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!

Share Your Story

Best,
The LinkedIn Team

 • 6. Dedication of merity
Visual Dharma Art by Tara Tulku Drimed Drolkhar

NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
PEACE❧ ❤❧南无阿弥陀佛
L(¨`•.•´¨)
O`•.¸(¨`•.•´¨) Joy & ♥
V¨`•.•´¨)¸.•´ Blessings ♥
E`•.¸.•´
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།

May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha
۩۞۩

☆♥❥❥ETHICS OF INVESTING INTO YOUR FINANCIAL EDUCATION

New Economic Evolution of the World

205th Alive Dharma Teaching at the HERITAGE OF MANKIND

Dear readers from accross the world , actually from 124th countries ,

welcome to our Financial Education series .

WordPress has precise statistics – we are proud to have 153,890 views

58.900 visitors from 124 countries . .

Cryptounit Visuals

♥.•*¨`*♫.NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD *¨`*

Dear Friends , we have a Gift for you . PROMOTION  All new customers who register until February 29 , 2020 , in a personal CRU account will receive 150 CRU points as a gift. Verification is optional. Become a part of the history of NEEW You Have a Dream – We got the right tools to fulfill them. Join the Closed Club program “CryptoUnit” and get access to information that will allow you to live the life of your dreams! 150 Cryptounit points as a Gift now = great added value    in next few years . Don*t miss this opportunity .Register herehttps://office.tng-neew.com

Cryptounit Visuals
Cryptounit Visuals

Welcome to our FINANCIAL EDUCATION series .

Last two years in the lunar calendar (2018 , 2019) were Earth element years , therefore its appropriate to dedicate more attention to finances . We are proceeding toward Metal Mouse year , starting on February 24 according to Tibetan Lunar calendar (in Chinese lunar calendar its one month earlier ) .

I. ETHICS OF INVESTING INTO YOUR FINANCIAL EDUCATION

1.1. Academy of private investors was created by Andrew Khoivratov in Moscow in the year 2011 . It offers online financial education to everyone . API is partner of Cryptounit program of the NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD , started in March 2019 . Its supporting sustainable development of the world through sustainable financial education for all .

1.2. Buddhist perspectives of investments

Ethical guidances for Buddhist investors were given by Buddha Shakyamuni 2500 years ago and they are still valid in 21st Century . They are contained in the pancasila or Five ethical preecepts :

 • do not kill , do not steal, do not lie , do not take intoxicants , do not engage in gambling and sexual misconduct
 • https://www.youtube.com/watch?v=OSF1RcF2PbI
 • One of the Eight noble path is Right livelyhood . All spiritual traditions know the rule : Don*t do to others what you don*t want to be done to you ! And you harvest what you have sowed . Lets our seeds of investments be virtuous : we invets in projects that are helping the planet : like innovative transport technology , innovative construction materials like basalt etc .
 • 1.3. Motivation for investments :
 • Master Jigme Lingpa said : “If the motivation is good, path and result will also be good.” People with greed have bad motivation with bad intent to harm others , the environment and the whole planet . People with greed wish to have instant or quick profit ! They became victims of pyramid or ponzi schemes , greedy traders etc . Those who invest into meat industry, dairy fodo industry , alchohol and GMO genetically modifies organisms are motivated by greed and have hungry ghosts mentality, expressed as stinginess toward others , deceit , manipulations and narcissism . We have clear examples how 10 % of wealthy people in this world propphit from war = weapon industry , GMO – Monsanto/Bayer .

1.5. Financial Education at Noble Arya Tara Sangha :

https://www.facebook.com/groups/AryaTaraSangha/about/

Noble Areya Tara Sangha has more than 5600 members from around the world . We have regular postings about Financial Education . Some Buddhists might have wrong notions that Buddha Shakyamuni was against prosperity . On th econtrary : Pali Canon has many sermons where the Buddha taught bussiness people how to be prosperous by virtuous means . His general advice is : Do not ahrm anyone . Do what is virtuous , purify your mind !

The Buddha had many rich benefactors all accross India . He and the Sangha of monks travelled by foot on great Indian continent … What was most interesting when I studied this part of Buddhist history is the fact about Buddhas accountant . There is amazing story how the Buddha found the accountant for the Sangha .

“Once upon a time the Enlightened One was travelling by foot with the entorage of monks . Wherever the Buddha went people were gathering at the road to pay him homage . Richer people stood in front and those with lower social status were behind . The Buddha noticed very humble man hiding behind the crowd , asked him to come in front and tell what he was doing for his living . The man told in humble voice that he was collecting flowers that others throw away , cleaning the flowers and then selling them . He was so humble : he did not push himself in front of the crowd . But the Buddha with His Wisdom Eye noticed him , called him to come forward and asked him to become the accountant for the Sangha . The rich people and some monks objected , but the Enlightened One did not want to please rich people . The Buddha explained to them that humble flower collector is the ebst accountant , he will surely have clear “balance sheets” (as we say today) and will not betray anyone . Such was the wisdom of the Enlightened One : still very valid today !

1.6. THRIVING OF THE NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD :

For humanity to thrive in 21st Century , governments must stop co-financing all projects that are harming the environment and beings . European commission with new president are promoting new term : #Sustainable development and #Sustainable finances . National legislations of countries are recognising animals as sentient beings , not something for food production !

1.7. Conclusion :

We must walk the talk and thrive together with like-minded people all over the world . It starts with reviewing personal finances and Financial Education = personal responsibility as explained by the 5 rules of private investors .

1.8. Selected readings :

 1. Thrive documentary https://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s
 2. 15,391,000 views
 3. Academy of Private Investors, found by Andrey Khovratov in 2011
 4. https://www.youtube.com/channel/UC2anyiFYuWIPeu19irDZKag

♫CRYPTOUNIT GIFT FOR YOU *¨`*♫

Dear Readers at the Heritage of Mankind,

peaceful, healthy , prosperous 2020 !

Enjoy 204th Alive Teaching .

♥.•*¨`*♫.NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD *¨`* Dear Friends , we have a Gift for you . All new customers who register from December 1 2019 till January 15 2020 in a personal CRU account will receive 200 CRU points as a gift. Verification is optional. Become a part of the history of NEEW You Have a Dream – We got the right tools to fulfill them. Join the Closed Club program “CryptoUnit” and get access to information that will allow you to live the life of your dreams! 200 Cryptounit points as a Gift now = great added value  $  in next few years . Don*t miss this opportunity .Register here : 

https://office.tng-neew.com

This is my landing page : joining Cryptounit closed club is possible only by invitation :

Use my landing page for your registration and  I can help your with further guidance .  •*¨`*. Don*t miss this opportunity .

 

• * ¨` * ♫ .NOVA EKONOMSKA EVOLUCIJA SVETA:

Dragi Prijatelji , za Vas imamo Darilo .

Vse nove stranke , ki se od 1. decembra do 31. decembra 2019 do 15. januarja 2020 prijavijo na osebni račun CRU, bodo v dar prejeli 200 CRU točk.

Preverjanje ni obvezno.

Postanite del zgodovine NEEW

Imate sanje – dobili smo prava orodja za njihovo uresničitev.

Pridružite se programu Zaprti Club “CryptoUnit” in pridobite dostop do informacij, ki vam bodo omogočile življenje vaših sanj!

200 Cryptounit kot Darilo danes = velika dodana Vrednost v $

 v naslednjih letih .

https://office.tng-neew.com


To je moja ciljna stran: včlanitev v zaprti klub Cryptounit je možna samo po vabilu: Za registracijo uporabite mojo ciljno stran in lahko vam pomagam z nadaljnjimi navodili. • * ¨` * ♫. Ne zamudite te priložnosti !


♥. • * ¨` * ♫. NEUE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER WELT

 Liebe Freunde , wir haben ein Geschenk für Sie. PROMOTION 1 (für Stufe 8.2) Alle Neukunden, die sich vom 1.. Dezember 2019 bis 15 Januar 2020 auf einem persönlichen CRU-Konto registrieren, erhalten 200 CRU-Punkte als Geschenk. Die Überprüfung ist optional. Werden Sie Teil der Geschichte von NEEW Sie haben einen Traum – Wir haben die richtigen Werkzeuge, um sie zu verwirklichen. Nehmen Sie am Closed Club-Programm „CryptoUnit“ teil und erhalten Sie Zugang zu Informationen, mit denen Sie das Leben Ihrer Träume leben können! 200 Cryptounit-Punkte als Geschenk = 250.000 $ Wert in den nächsten Jahren. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht.


Dies ist meine Landing Page: Der Beitritt zum Cryptounit Closed Club ist nur auf Einladung möglich: Verwenden Sie meine Landingpage für Ihre Registrierung und ich kann Ihnen mit weiteren Anleitungen helfen. • * ¨` * ♫. https://office.my-cryptounit.com/landing/25?ref=5479587415510089&language=en

♥. • * ¨` * ♫. NOVA EKONOMSKA EVOLUCIJA SVIJETA * ¨` * Dragi Prijatelji , za vas imamo Poklon. Novi klienti , koji se od 1. prosinca 2019 do 15 . I . 2020 . registriraju na osobnom računu CRU-a, dobit će 200 CRU bodova na poklon. Provjera nije obvezna. Postanite dio povijesti NEEW Imate san – dobili smo prave alate za njihovo ispunjenje. Pridružite se programu zatvorenog kluba “CryptoUnit” i pristupite informacijama koje će vam omogućiti da živite život svojih snova! 200 Cryptounit bodova kao poklon sada = velika vrijednost  $  u narednih nekoliko godina. Ne propustite ovu priliku.

https://office.tng-neew.com

Ovo je moja odredišna stranica: učlaniti se u zatvoreni klub Cryptounit moguće je samo pozivom: Upotrijebite moju odredišnu stranicu za registraciju i mogu vam pomoći s daljnjim uputama. • * `* ♫. Ne propustite ovu priliku.https://office.my-cryptounit.com/landing/25?ref=5479587415510089&language=en

Cryptounit Visuals
♥. • * ¨` * ♫. 2020 ♥. • * ¨` * ♫.
 • ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛
  Boné, Alenka  Overview Works: Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
  BL65.P4, 291.17873
 • Boné, Alenka [WorldCat Identities]

۩۞۩ ۩۞۩ VISUAL CONTENT ۩۞۩ ۩۞۩

honor date

September 2013  honor issuer: The LinkedIn Team

honor description: Dear TARA TULKU,
Thanks for being a LinkedIn member!
We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!

Share Your Story

Best,
The LinkedIn Tea

http://www.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1/

๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ๑۩۞۩ welcome to connect on LinkedIn

Founder & CEO at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL

Manager at Cryptounit Inc.

 INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

7356   followers

❁People of our Millennium❁Andrey Khovratov

https://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/

❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁ HERITAGE OF MANKIND :

follow this blog, along with  6,197 other amazing people 

 53.788   visitors from 124 countries , 203  posts

152.814 views ; 3,638comments

Dear Readers at the HERITAGE OF MANKIND ,

welcome to 203rd post . From time to time we at the HERITAGE OF MANKIND feature incredible people who are contributing to more peaceful and prosperious Humanity . And Mr. Andrey Khovratov is one of them .

NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD
ANDREY KHOVRATOV

Andrey Khovratov – CEO of the NEEW Group of companies
Author, creator and CEO of the “Academy of a Private Investor”; Multidisciplinary professional investor, businessman; Author of the “CryptoUnit” program; Master of realizing Dreams; Host of the “Secrets of Millionaires with Andrey Khovratov” Program; The best business-coach in financial and investment personal development of 2018 according to the MELON RICH magazine and FINANCE TIMES business journal; Chairman of the Investment Council and General-Peacemaker in the International Public Association “Worlds Generals – for Peace”;Awarded the Medal of the International Public Association “Worlds Generals – for Peace” “Dove of Peace”; Top 100 outstanding leaders of Russia included in the “People of our millenium” Encyclopedia.

November 23, 2019

HAPPY BIRTHDAY, MAN OF THE MILLENNIUM!

23.11.2019 12:28

On this wonderful day we are delighted to congratulate our strong leader, wise and experienced mentor, ideological inspirer, creator and head of the NEEW group of companies Andrey Fedorovich Khovratov with his Birthday!

Andrey Fedorovich, we sincerely and respectfully congratulate you with this wonderful date! You are a unique person, next to whom all dreams come true. 

May all your grandiose ideas and goals for the implementation of the New Economic Evolution of the World, which have sincerely become ours, be quickly translated into reality! We are proud to be part of this great idea!

We sincerely thank you for the provided opportunities for financial, personal and spiritual growth, for the unique knowledge and opportunities that you share so generously with us! It is worth a lot!

Thank you for teaching us to dream again!

Happy Birthday!

Collected by Tara Tulku Drimed Drolkhar /Alenka Bone’

https://www.linkedin.com/pulse/people-our-millennium-andrey-khovratov-drimed-drolkhar-rinpoche/

http://www.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1/

๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ๑۩۞۩ welcome to connect on LinkedIn

Founder & CEO at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL

Manager at NEEW

New Economic Evolution of the world & Cryptounit Inc .

 INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

7119   followers

 • ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛
  Boné, Alenka  Overview Works: Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
  BL65.P4, 291.17873
 • Boné, Alenka [WorldCat Identities]

۩۞۩ ۩۞۩ VISUAL CONTENT ۩۞۩ ۩۞۩

honor date

September 2013  honor issuer: The LinkedIn Team

honor description: Dear TARA TULKU,
Thanks for being a LinkedIn member!
We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!

Share Your Story

Best,
The LinkedIn Team

•*¨*♫NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD•*¨`*♫

#•*¨`*♫NEEW Cryptounit •*¨`*♫
CRYPTOUNIT

•*¨`*♫. Welcome to join Closed club of CRYPTOUNIT *¨`*.

NEW ECONOMIC EVOLUTION OF THE WORLD

This is my landing page : joining Cryptounit closed club is possible only by invitation :

Use my landing page for your registration and  I can help your with further guidance .  •*¨`*♫.

Amazing video for your inspiration : Dream and act !

♥.•*¨`*♫ Twenty-One Taras described by Jamyang Khyentse Wangpo ♥.•*¨`*♫

♥.•¨*♫ Twenty-One Taras described by Jamyang Khyentse Wangpo ♥.•*¨

The White Pacifying Tara: She protects from general decline in the world and beings, adversity, attack from both physical and immaterial beings, all sickness, evil influence, curses, black magic, strife, and conceptual thinking.

The Red Tara who Protects Against Harm from Water: She protects from all harm from water in the outside world, including flooding, shipwreck, polluted drinking water, and drowning, as well as sickness and evil influence caused by the negative emotion desire.

The Yellow Tara of Enrichment: She increases all kinds of prosperity and wealth in the world, as well as intelligence and eloquence.

The Black Subjugating Tara: She protects against all kinds of black magic, curses, spells, epidemics, and all evil forces, material as well as immaterial.

The Blue Tara, a buddha of protection, or Ekajati, is associated with the transmutation of anger. A Protector expressing ferocious, wrathful, female energy who destroys all learning obstacles producing good luck and swift spiritual awakening. She removes fear of enemies, spreading joy and good fortune. She also removes personal blockages on our path to spiritual awakening.

The Green Tara is associated with enlightened activity and abundance and source of the other twenty emanations.

source text; rywiki.tsadra.org/index.php/The_Twenty-one_Taras
source pictures; Pinterest 1) buddhabe.tumblr.com 2+5) Insightstate 3) lol8.blogspot.com 6) br.chagdud.org 7) the arts 8) chronicleproject.com
source prayers; Chorten Gompa, Gangtok

 •  / ♥\_NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛
  Boné, Alenka  Overview Works: Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
  BL65.P4, 291.17873

Boné, Alenka [WorldCat Identities]

_/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ▒▒ PΞДCΞ ▒▒ ❤ WISD☼M ▒▒ (ツ) ☼ Dear all : Visit and SUBSCRIBE 1,511,144 views , 3,339 subscribers BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum

Image

🐬 🐬 Secret Archeology of the river Stone 🍀 💥 ✍️


                            Summer Essay

                          at the river Drava
                   / ♥\_NAMO AMITABHA

                     ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛

Its hot summer in August 2019 ; in Tibetan and Chinese lunar calendar its Earth Pig year . Its no wonder that in Earth years we are interested in Earth element: how to balance it, how to make it stable. Its South part of the mandala: the reign of Ratnasambhava Buddha. Ratna means Jewel. All earth element with precious and semi-precious stones, gems, rock crystals belong to Ratnasambhava Buddha of golden light.
The river is flowing peacefully and diligently …Who knows which secrets are hidden in it ?!
Just one day after Chokor Duchen Dharmachakra day – when Lord Buddha taught the Four noble Truths at Sarnath (August 4) I am on my way to my special places at the river . Sitting in the cooling river I recite Hundred-syllable mantra of Buddha Vajrasattva eleven times , visualising all waters on the planet Earth to be blessed with Vajrasattva Buddha .

Later I also practice Long-life sadhana of Buddha Amitayus . called Union of Primordial Essences . This is hidden treasure /terma of my Guru Nyala Pema  Dudul who accomplished Rainbow body in East Tibet (1872) .

*•♫♪♫ ི♥ྀ Nyala Pema Dundul Rainbow Body *•♫♪♫ ི♥ྀ

☼ ཨ ๑۩۞۩๑ BRIGHT BLESSINGS OF LIGHT♫

https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Nyala_Pema_D%C3%BCndul

U.P.E. sadhana is included among the collective practices of Dzogchen community . After dedication of merit I remember that its almost one year that

Chogyal Namkhai Norbu 4

Chogyal Namkhai Norbu ascended to Amitabha Buddha pure land and almost two years that

/♥\ NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛 Mangala Konchok Norbu

vajra brother Mangala Konchok Borbu ascended to Sukhavati pure land of Buddha Amitabha .
I am going slowly down the river , because the stones in the river are very slippery. At the river bank where the water is more peaceful and slowly flowing I stand and observe the stones of black and green colors …and I pick up special stone ..began observing it from all sides .It looks like yin*yang stone , isn*t it ? I contemplate the symbolism of this special stone all evening at home . I began searching on internet about ancient yin*yang stones . This leads me to Celtic symbolism . And here it is :

Now compare : this special stone is an ancient Celtic archeology dating back ca 2100 years ! Its master piece of Art . One can hold it in the right hand and it fits perfectly into the palm . Its like stone of wisdom : with twop fishes : yin*yang . Probably it belonged to a Celtic priest .
Isn*t it strange or remarkable that Celts had the same symbol of tow fishes or yin*yang , the same symbol is found among Eight auspicious signs (Skt . Asta mangala) of Buddhism : Two gold fishes . They represent liberation from samsara . I have two gold fishes swimming peacefully in the vessel at home . They are called Tashi & Padma .
May all be liberated from samsara and safely always dwell in Sukhavati pure land of Buddha Amitabha : Infinite Light & Life . Homage to Buddha Amitabha .
Selected reading :
1. Carl Gustav Jung : Man and his symbols
2. Mipham Rinpoche : Mo divination
3. Chogyal Namkhaui Norbu : Crystal and the way of light

4. Michael Tellinger : Hidden Origins, Fossils of Giants and the Shift in Consciousness NEW LECTURE
https://www.youtube.com/watch?v=esBaHppmhTQ&feature=share&fbclid=IwAR3jzLpAu-MJwY7MDk-JFiZyHvsniHSr4wknw7IiIHSesgWiB1bkuBkTaoM

Definitely one of the best lectures well documented by Michael Tellinger : time, space , sound & light Knowledge …This lecture is true encyclopedia of Knowledge !
From this photo of balanced Torus with a Disc we can understand the Anutarayoga instruction about visualization of sacred seed syllable on the Sun disc …

About the Author :
• Boné, Alenka Overview Works: 20 works in 22 publications in 2 languages and 79 library holdings
Roles: Editor, Translator, Director, Scenarist, Author of introduction, Other, Author Classifications:
BL65.P4, 291.17873
• Boné, Alenka [WorldCat Identities]
• ๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑ VISUAL CONTENT ๑۩۞۩๑ ཨ ཨ ཨ ๑۩۞۩๑
• honor dateMar 2014 honor issuer: The LinkedIn Team
• honor description: Dear TARA TULKU,
Thanks for being a LinkedIn member!
We’re impressed by the visual content you’ve uploaded to your LinkedIn profile, and would love to highlight your profile to inspire other members of the LinkedIn community.
We often have the chance to feature member profiles in the press, on our site, or in our social media channels. Are you interested in these opportunities? If so, please share your story with us!

Share Your Story

Best,
The LinkedIn Team

Colophon :
NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
PEACE❧ ❤❧南无阿弥陀佛
L(¨`•.•´¨)
O`•.¸(¨`•.•´¨) Joy & ♥
V¨`•.•´¨)¸.•´ Blessings ♥
E`•.¸.•´
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།

https://www.youtube.com/watch?v=OSF1RcF2PbI&t=4s

BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL

 http://www.linkedin.com/in/taratulkurinpoche1/
๑۩۞۩๑ (ツ) ☼ ๑۩۞۩

welcome to connect on LinkedIn
Founder & CEO at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL ,
SWIG business partner & SkyWay Capital Leader
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY
6659 followers

Tag Cloud

%d bloggers like this: