✿ღ BUDDHA DHARMA-OBFI Authentic Buddhist Dharma

Archive for August, 2012

_/((♥))\_ AMITABHA BUDDHA PRAYER _/((♥))\_ 阿弥陀佛祷告 57th Visual Dharma

bloggif_50afad50a4722

105th Alive Dharma Teaching, August 31, 2012;
Water Dragon year 2139. Buddhist year

Dear Friends around the world , happy , peaceful and auspicious full moon day , dedicated to Amitabha Buddha of Infinite Light. Recently we published 57th Visual Dharma-spiritual Guidance in 3rd millennium , devoted prayer by Mangala Konchok Norbu, written during his one month pilgrimage in Nepal.
He felt great inspiration at Swayambu in Kathmandu with Amitabha Buddha statue . Yesterday, on August 30, 2012 it was Mangala Konchok Norbu birthday and we all wish him fulfilment of all his noble wishes . May he further inspire the world with great Dharma Art , serving the Teachings of Buddhas .

I. BUDDHIST SPIRITUAL * RELIGIOUS ACTIVITIES

_/♥\_ NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། Together we pray & meditate for inner and outer peace on the planet : https://www.facebook.com/events/316932625011836/
Prayers in the Water Dragon Year 2012 Buddhist year 2139
_/((♥))\_ AMITABHA BUDDHA PRAYER _/((♥))\_ 阿弥陀佛祷告

O Amitabha, Namo Amitabha
Remembering your Name, remove all obstacles
And bring peace in once heart.
We pray to You, we pray to you,
Show us the path of infinite Bliss
Lead us to the Western Pure Land
Please open our heart
That we can receive blessings
Of Your infinite Love and Light.
Stay in our heart, stay in our heart.
Dissolve us into the Land of Infinite Bliss
The Land of Infinite Bliss.
Amitabha, Namo Amitabha.

阿弥陀佛,南无阿弥陀佛
记住你的姓名,扫除一切障碍
而带来和平,在一次心脏。
我们祈求你,我们向你祈祷,
我们展示的路径,无限的布利斯
带领我们到西方净土
请打开我们的心
我们可以接受祝福
您的无限的爱和光。
留在我们心中,留在我们心中。
溶解我们,在土地,无限的布利斯
土地无限极乐。
阿弥陀佛,南无阿弥陀佛。

O Amitabha, Namo Amitabha
Remembering your Name, dissolve all doubts
In mind and bring peace in once heart.
We pray to You, we pray to you,
Show us the path of infinite Bliss
Lead us to the Western Pure Land
Please open our heart
That we can receive blessings
Of Your infinite Love and Light.
Stay in our heart, stay in our heart.
Dissolve us into the Land of Infinite Bliss
The Land of Infinite Bliss.
Amitabha, Namo Amitabha.

阿弥陀佛,南无阿弥陀佛
记住你的姓名,解散所有疑虑
而带来和平,在一次心脏。
我们祈求你,我们向你祈祷,
我们展示的路径,无限的布利斯
带领我们到西方净土
请打开我们的心
我们可以接受祝福
您的无限的爱和光。
留在我们心中,留在我们心中。
溶解我们,在土地,无限的布利斯
土地无限极乐。
阿弥陀佛,南无阿弥陀佛..

O Amitabha, Namo Amitabha
Remembering your Name, calm the mind
And bring peace in once heart.
We pray to You, we pray to you,
Show us the path of infinite Bliss
Lead us to the Western Pure Land
Please open our heart
That we can receive blessings
Of Your infinite Love and Light.
Stay in our heart, stay in our heart.
Dissolve us into the Land of Infinite Bliss
The Land of Infinite Bliss.
Amitabha, Namo Amitabha.

阿弥陀佛,南无阿弥陀佛
O Amitabha, Namo Amitabha
Remembering your Name, invoke compassion
And bring peace in once heart.
We pray to You, we pray to you,
Show us the path of infinite Bliss
Lead us to the Western Pure Land
Please open our heart
That we can receive blessings
Of Your infinite Love and Light.
Stay in our heart, stay in our heart.
Dissolve us into the Land of Infinite Bliss
The Land of Infinite Bliss.
Amitabha, Namo Amitabha.

O Amitabha, Namo Amitabha
Remembering your Name, liberate us from sorrow
And bring peace in once heart.
We pray to You, we pray to you,
Show us the path of infinite Bliss
Lead us to the Western Pure Land
Please open our heart
That we can receive blessings
Of Your infinite Love and Light.
Stay in our heart, stay in our heart.
Dissolve us into the Land of Infinite Bliss
The Land of Infinite Bliss.
Amitabha, Namo Amitabha.

O Amitabha, Namo Amitabha
Remembering your Name, fulfils the wishes
Of sentient beings and bestow Liberation.
We pray to You, we pray to you,
Show us the path of infinite Bliss
Lead us to the Western Pure Land
Please open our heart
That we can receive blessings
Of Your infinite Love and Light.
Stay in our heart, stay in our heart.
Dissolve us into the Land of Infinite Bliss
The Land of Infinite Bliss.
Amitabha, Namo Amitabha.

Written 21. January 2011 in Lumbini
by Mangala Konchok Norbu.
Dedicated for liberation of all sentient beings
AMITABHA.
SPIRITUAL PILGRIMAGE — Journey to Nepal
http://wp.me/pnZ9V-g9

Dedication : May the merit & virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land , repaying four kindnesses above and relieving the suffering of those in three paths below.
May those who see and hear of this
All bring forth the heart of Understanding
And live the Dharma for the rest of this life,
Then be born together in the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amitabha Buddha .

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEMPORARY BUDDHIST STUDIES
http://wp.me/pnZ9V-x1
Colophon : BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL , VISUAL DHARMA 57 , Aug 2012
Institute for Information Science http://www.izum.si/cobiss 90321 Bibliographies of researchers & authors – Mangala Konchok Norbu 2.18 Scientific video rec. Dharma Art Project director : Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche . We thank Mrs. Ruby Tang and her friend /Taiwan for Chinese translation.

II. WISDOM WITHOUT BORDERS
2.1. Responses from the Visual Dharma :
• Thanx for this Beautiful Amitabha Prayer ,
Love&Light2All:)
Draccun Netherlands
• ♫♥♫✿♥ _/♥\_ོཾ་མཎི་པད་མེ་ཧུཾ་ Om mani padme hum ♫♥♫✿♥ ❤✿(。^‿^。)✿❤
NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
openbuddhistforum Antwort an Draccun
• beautiful :))
marcdruten Netherlands
• _/♥\_ NAMO AMITABHA ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ། 南无阿弥陀佛 ཨ ཨ ཨ
openbuddhistforum Antwort an marcdruten
• ོཾ་མཎི་པད་མེ་ཧུཾ་ Om mani padme hum Dear Friends & Associates of BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL , Welcome to promote pure Buddhist Dharma. Attend our ongoing events, especially Vegan for one day, vegan for life. There are also 5 other Dharma events : Buddhist meditations & prayers on Sunday, Dakini day meditations. Guru Padmasambhava day prayers and meditations, Medicine Buddha day prayers,Dharmachakra day. As associate of Buddha Dharma-OBFI invite your Friends,post related photos,videos.

2.2. Selected responses to Dharma Art Photos from this Visual Dharma,
published by Mangala Konchok Norbu on Facebook :
Alan Low Amitabha
Siow Soon 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛
阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛 阿弥陀佛
Shirley Yap 阿弥陀佛
Mangala Konchok Norbu 阿彌陀佛. Amitabha __((()))__
Margaret Tzeng 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛
Candy Hung 阿彌陀佛.((()))
Candy Hung 南無大悲觀世音菩薩_((()))_南無大悲觀世音菩薩_((()))_南無大悲觀世音菩薩_((()))_
Mangala Konchok Norbu 南无大慈大悲观世音菩萨
Candy Hung ❉ 南無阿彌陀佛_()_ ❉
Candy Hung 感恩~阿彌陀佛_()_
Mangala Konchok Norbu 阿弥陀佛,南无阿弥陀佛_/((♥))\_
Lai Ming Wong 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛
Candy Hung 南無阿彌陀佛 _/(♥)\_
Margaret Tzeng 阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛阿
Mangala Konchok Norbu ‎_/((♥))\_ 阿弥陀佛,南无阿弥陀佛_/((♥))\_
Maggie Chu 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛
Kieu Chon Wa 感恩 — 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛__/[]\__
Mangala Konchok Norbu 南无阿弥陀佛.__(())__
Jenny Ang 南无阿弥陀佛 ..
Adam Lee 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
Ven Shi Fa Rong AMITABHA….
Mangala Konchok Norbu 南无阿弥陀佛_/((♥))\_
Law Siew Hong 南無阿彌陀佛 合十
Ng Angie Amitabha~
Mangala Konchok Norbu 南无阿弥陀佛. Amitabha Buddha
Pang Kim Lee ‎_/|\_南无阿弥陀佛
Twee Lang 阿彌陀佛。
Ev Fish ‎_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛_/\_南无阿弥陀佛
Teresita Pintos Namo Amitabha ♥
Candy Hung ❉ 南無阿彌陀佛_()_ ❉
Kieu Chon Wa ‎__()__南无阿弥陀佛__()__
Mangala Konchok Norbu 南无阿弥陀佛.Namo Amitabha Buddha

๑ღჱܓ•♫♪• ❤བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ།♥☆♥☆ ♥☆•♫♪•*.¤✿´¯`☆♥☆´¯`✿*

III. Colophon ※. .•*¨`*♫.• ཨ ཨ ཨ ♥¯`♥❥
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL Generally beneficial religious org. since 1995 registered in Slovenia, EU. Web sites : http://www.youtube.com/OpenBuddhistForum http://www.MySpace.com/BuddhaDharma_OBFI blog, Dharma art photos http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com Heritage of mankind – Treasure of pure Dharma , links to Wikipedia and related photos. Serving, upholding and protecting the teachings of Buddhas by promoting ten enlightened activities as taught by Buddha Shakyamuni and His emanation Buddha Padmasambhava; promoting Millenium goals of United nations : Universal education ,Gender equality and empowerment of women http://www.un.org.millenniumgoals
Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche-✿♥President & CEO of BUDDHA DHARMA-OBF International
Nyingma Vajrayana Atiyoga Ling, EU * Continuing the Nyingma Vajrayana Atiyoga Dzogpa Chenpo Essence lineage of Ayu Khandro Tsewang Dorje Paldron (Tibet 1839-1953)Dharma Counselling, Astrological Consulting, Buddhist Wholesome Medicine: Wellness & Health :Skype : Tara Tulku Rinpoche. Member of social network : Tara Tulku Rinpoche’s Public Profile
Mangala Konchok Norbu – Dharma Art Director of Buddha Dharma – OBFI
His Eminence Lama Karma Gyan Sagar Rinpoche, Association for non-violence, world peace, wheel, Buddhist religion in Nepal(monastery, Buddhist school for orphan children, peace pagoda, Dechen Ling gompa, three-year meditation retreat)*****Dharma assistant : Khenpo Pema Sampa Lama
and many Associates of Buddha Dharma-OBF International around the world.

http://maps.google.de/maps/place?cid=14539793167752240597&q=buddha+dharma+-+obf+international&hl=en&view=feature&mcsrc=video&num=20&start=0
Google places – owner verified listing

Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche | Change.org
Change.org is the leading site for social change, providing daily news and information about important social issues and empowering people to take action.
PHP – Gravatar – Globally Recognized Avatars
MySpace.com/BuddhaDharma_OBFI http://www.YouTube.com/OpenBuddhistForum HOMAGE TO SHAKYAMUNI BUDDHA * 393.693 VISUAL*VISIONARY DHARMA VIEWS Visit also: …
en.gravatar.com/buddhadharmaobfinternational.php
World Buddhist Directory – Presented by BuddhaNet.Net
http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com Heritage of mankind. http://www.myspace.com/BuddhaDharma_OBFI Dharma art, teachings. May all beings benefit …
http://www.buddhanet.info/wbd/country.php?country_id=82
and many Buddhists around the world who are serving and upholding the Teachings of the Buddha
IV. Dedication ✿⊱╮May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.
May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha ღ♥ღ

✿⊱╮COMPASSIONATE ACTIVITY OF VEN. VIRA AVALOKITA IN CAMBODIA ✿⊱╮ CHILDREN´S RIGHTS ALL OVER THE WORLD

✿⊱╮COMPASSIONATE ACTIVITY OF VEN. VIRA AVALOKITA IN CAMBODIA ✿⊱╮ CHILDREN´S RIGHTS ALL OVER THE WORLD
104th Alive Dharma Teaching, August 19, 2012
Water Dragon year 2139. Buddhist year

✿⊱╮Dear All, may you this 104th Dharma teaching at the Heritage of Mankind find you in good health, peace and prosperity. Today we present Compassionate activity of venerable Vira Avalokita in Cambodia . Please support his activities . We also present Children´s rights all over the world. Our aim is to promote Universal education as part of Millennium Development Goals of United Nations . Sarwa mangalam ✿⊱╮


I. Venerable Vira Avalokita wrote :
Dear Rinpoche
Here is the information that you asked for and more pictures. I am sorry I have no address here, since we have no mail service. I do have a Post Office Box 483, ( Main Post Office)Phnom Pehn City, Cambodia . My phone number is 855-088-4218191. avalokita.vira@gmail.com
I tried Link on connection but can’t get in . Things like this don’t work here well.

https://www.facebook.com/vira.avalokita

The work of the Mulasarvastivadan monks, Koyasan Shingon Tradition, first started in 1997 with the arrival of the Venerable Vira Avalokita and two other novices from America. There they found Cambodia was in turmoil due to the friction between the two Prime Ministers and ultimately Prime Minister Hun Sen would win out. The focus at this early period was on HIV AIDS. The two novices would elect to return to America, Venerable Vira Avalokita would remain for fourteen plus years more.

The Venerable Vira Avalokita associated his main work at the Municipal Referral Hospital (City Hospital) in the City of Phnom Penh, Cambodia. There he would form a free clinic for children with HIV AIDS, however, HIV AIDS work proved to highly completive between NGO’s for money and the U.S. Embassy preferred to give to Christian organizations and not Buddhist (Louis Bradshaw, 2001). The hierarchy of Cambodian Mahanikay Order rejected HIV AIDS work for monks and nuns to do “claiming it was not fit for Buddhist monks and nuns to do” (The Supreme Monk Tep Vong, 2000); this was reversed when they found out that there was money to be made in HIV AIDS. So the Venerable Vira Avalokita expanded the work to include everyone. Now the Municipal Referral Hospital is one of the best in Phnom Penh City, because everyone there works hard for the sick and needy, just not one person is responsible; all have a common vision of a General Hospital.

Once Municipal Hospital was on its feet and running Venerable turned his work to the teaching of the Dharma to everyone as a bodhisattva. He would teach a Dharma based on Reason and Logic, without superstition; ‘to apply good analytical thinking with one’s own wisdom before accepting anything. When one is convinced through wisdom that a certain religion, group, or party can be one’s refuge, then one should practice and follow that religion. One should not accept anything based upon mere excitement, hearsay, traditions. Nor upon one’s fear or joy. Therefore, one should not be carried away by miracle or just accept whatever is based upon tradition.’ Further he teaches, ‘One should not be attached to traditional beliefs but hold to true doctrines and disciplines (dhamma-vinaya) instead. One should always keep reviewing one’s belief. Having established it to be accurate one should keep on practicing accordingly, but if one finds that it is inaccurate and against the principles of true doctrines and disciplines of the Buddha, then one should give it up.’ this eventually led to an affiliation between the Mulasarvastivadan Order and the second sect of Cambodian Buddhism, Dhammayuta.It is Venerable Vira Avalokita point of view that he creates no new works, builds no new buildings, but to improve persons, through education, to serve .

picture is at the old Nutrition Orphange and all children pictured have HIV AID from birth. The child held by venerable name is Ross.

Selected writtings of venerable Vira Avalokita :

outline sarvastivadin.doc
44K

def of god.doc
152K social work.doc 1267K Nirvana 2.docx 184K MID.docx 326K education.doc 111K

Catholic Buddhist Dialogue.doc 171K dianichikyo.docx 4138K Humanistic Theory St. Kobo Daishi.docx
417K

Ven.Vira Avalokita at INEB conference at Bodh Gaya 2011


II. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEMPORARY BUDDHIST STUDIES :
CHILDREN´s RIGHTS ALL OVER THE WORLD✿⊱╮
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3862685238616.2145580.1023006549&type=3

2.1. BUDDHA DHARMA- OBF INTERNATIONAL +https://www.facebook.com/pages/BUDDHA-DHARMA-OBF-INTERNATIONAL/117150418307871 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEMPORARY BUDDHIST> STUDIES : Human rights. HUMAN RIGHTS INFORMATION BULLETIN No. 85 Nov 2011 – April 2012 arrived from the COUNCIL OF EUROPE / Strasbourg, France . Published at http://www.coe.int/justice . We receive published bulletin regularly . Council of Europe Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Homepage http://www.coe.int The Directorate General of Human Rights and Legal Affairs has overall responsibility for the development and implementation of the human rights and rule of law standards of the Council of Europe, including the promotion of democracy through law, the operation of relevant treaties and related monitor.. §§§ From the index of Bulletin No 85 : Commissioner for human rights : Election of new commissioner ; Venice Commission – freedom of association ; European Social Charter; Convention for the prevention of torture; Action against trafficking of human beings; EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE; Law and policy; Human Rights capacity building, GENDER EQUALITY AND VIOLENCE AGAINST WOMEN, CHILDREN´s RIGHTS, INFORMATION SOCIETY, MEDIA and DATA PROTECTION . See : http://coe.int/equality Gender Equality http://www.coe.int This site has been set up to provide information on all the Council of Europe COUNCIL OF EUROPE was founded in 1949 and is now connecting 47 countries and 800 millions of citizens throughout Europe.

In 1999 we celebrated 50th anniversary of the Council of Eurpope , at Cankarjev dom Cultural and congress centre in Ljubljana, at the 2nd symphosium of the DIALOGUES and ARS SACRA . Guest speaker was Mr. Borut Pahor – at that time leader of Slovenian delegation at the Council of Europe. http://www.youtube.com/watch?v=2U_wIVPE8p0&feature=plcp DIALOGUES ❤☀ ARS SACRA FOR WORLD PEACE http://www.youtube.com DIALOGUES ❤☀ ARS SACRA FOR WORLD PEACE There are many paths leading to the summi. Related : HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY http://wp.me/pnZ9V-5j HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY buddhadharmaobfinternational.wordpress.com HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY Alive Dharma teaching, March 14, 2010 ཆོས་ཀྱི་BULLETION No 85 of the CONCIL OF EUROPE also focuses on Children rights . Chapter PROTECTING CHILDREN RIGHTS – STRATEGIES FOR THE RIGHTS OF THE CHILD (2012-2015) : 1. Promoting child -frendly services and systems 2. Eliminating all forms of violence against children; 3. Guaranting the rights of children in vulnerable situations 4. promoting child partitipation http://www.youtube.com/watch?v=ZcUyJPuoqrU Our 56 Visual Dharmas are created in harmony with Neuro-contemplative science : they promote healing and relaxation , diminishing of negative mental states like fear, anxiety , aggression . Such Therapy is important also for children who suffer because of family violence. http://www.youtube.com/watch?v=ApYaDOyj8qo&feature=plcp

2.2. Issues and experiences in combating violence – European …ec.europa.eu/justice_home/…/files/…/05_daphne_booklet_5_en.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
Europe has already done a great deal to legislate against family violence and to put services in ….. number of Acts relating to Child Protection and Family Law.
§§§

— with 14th Dalai Lama.
Tags: Seventeen Tantras of Ati Yoga Dzogchen Upadesha


Violence toward children is serious problem in contemporary world . Violence toward children affect their psychological development , described in this booklet from New Zealand : http://www.jigsaw.org.nz/Site/Help/Hot_Topics/family_violence.aspx
How family violence affects children
http://www.jigsaw.org.nz


2.3. From the booklet : What is family violence?

The term domestic violence has been used for many years and usually refers to the violence that occurs between two people living in a close relationship including spouses, de facto couples, same sex couples, family members or even flat-mates.
It is only relatively recently that it has been recognised that the violence between those two people impacts greatly on other members of the family, household or community – especially children. For this reason we will use the broader term of family violence. Family violence encompasses inter-generational violence and abuse and recognises all victims. It refers to the harm caused when an individual physically or psychologically tries to dominate or control another family member.
Effects of family violence on children

For some New Zealand children, life is like living in a war zone! They live in an environment characterised by fear, frustration, anger, cruelty and violence. Research shows that children of all ages are affected if there is violence or abuse between their caregivers and extended family members.

Children and young people who experience violence in their families and whānau are more likely than children who have not experienced any form of family violence to:
• develop severe behavioural problems
• become violent as adolescents
• continue the cycle of violence.

There are a number of factors shared by children who have been exposed to domestic violence.

They may display failure to thrive symptoms even as infants.
They may be aggressive or violent towards siblings or the victim parent in ways similar to the abusive parent.
They often suffer from low self-esteem.
They may have poor impulse control.
They often experience academic problems.
They can have a disrupted home life when the victim is forced to flee the home.
They are more often abducted by the abuser parent than other children.
They may have a fear and distrust of close relationships.
They don’t always recognise socially acceptable or correct behaviour.
They may experience psychosomatic complaints, such as stomach pains, headaches, stuttering and anxiety.
They may wet the bed.
They kill themselves more often than children who do not live with abuse.
They blame themselves for the violence or their inability to stop it and protect the victim parent.
They are more likely to be victim of child physical and sexual abuse, most often by the abuser parent but sometimes by the victim.
They are more likely to abuse alcohol and drugs.
They are more likely to commit sexual assaults and other crimes.

Children will be affected in different ways depending on a number of factors including their age, resilience, amount of support from other family members, predictability of the violence. The following is only a guide as to some ways in which the harm may affect them:

Infants
• Poor brain development.
• Poor health and development.
• Poor sleeping patterns.
• Cry and scream more than normal.

Toddlers
• Become very distressed when witnessing violence.
• Be severely shy, have low self esteem.
• Bite, hit, kick, pull other children’s hair.
• Are argumentative.

Pre-schoolers
• Blame themselves for the violence.
• Become very distressed.
• Become very withdrawn.
• Show verbal and physical aggression.

Primary school children
• Begin to learn that violence is a way of resolving conflict.
• Have difficulty at school.
• Have the highest levels of depression and aggression (especially girls).
• Have difficulty concentrating.
• Become rebellious.
• Become anxious and withdrawn.

Adolescents
• Develop other social networks outside of the family.
• Regard the victim of the violence as being responsible.
• Development and future adult behaviour affected.
• Strong possibility of depression (especially girls).
• Become aggressive towards victim or other family members (especially boys).
• Continue cycle of violence.

What to do if you suspect abuse

Children who have been harmed need adults to help.

You can call 0800 456 450 for advice.

In most communities there are child and family services that offer advice and help to people concerned about a child and young person and who will provide help to willing families.

You can look for helpful services on http://www.familyservices.govt.nz/directory

If the child or young person is in immediate danger call the Police (111) or Child, Youth and Family (CYF) (0508FAMILY).
Family Services Directory
http://www.familyservices.govt.nz
Family and Community Services provide leadership and coordination of services and programmes that support families/whanau.

Mental Health Services for Children Who Witness Domestic Violence
futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/09_03_8.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
by BMA Groves – Cited by 76 – Related articles
fessionals have developed treatment programs and approaches aimed at mitigating … tic violence remains a family secret in many households. Clinicians … children have themselves been victims of abuse or neglect (and then interfacing with …
PHOTO 4 SILENT NO MORE
You, Gary Leikas, Domenico Letizia, Simon Dorje Schnell and 9 others like this.


2.4. Mental Health Services for Children Who Witness Domestic Violence
futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/09_03_8.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
by BMA Groves – Cited by 76 – Related articles
professionals have developed treatment programs and approaches aimed at mitigating … tic violence remains a family secret in many households. Clinicians … children have themselves been victims of abuse or neglect (and then interfacing with …
§§§
There is very little dialogue among Buddhists about Children´s rights and how to prevent family violence . Why ? Because Buddhists in Asia always think in terms of karma – wrong understanding of karma. If child is abused in a family, they will say: Oh, it is childs karma to be born in such a family. No reflection about bad karma of violent parents , no reflection how to prevent family violence. Some researchers even say that such form of Buddhism – where everything is advocated to karma , understood as fate- is not compatible with democracy and human rights in general . If Buddhas Teachings has to benefit present and future generations, Buddhas teachings must be understood correctly , applied in daily life , in a contemporary ways which are in acoordance with the laws that prevent family violence and Children´s rights. In preparation is Dharma Teachings at the HERITAGE OF MANKIND : Compassionate activity of ven. Vira Avalokita in Cambodia. This postings will be nice overview – they show how important is to protect children all over the world . OM MANI PADME HUM
— with 14th Dalai Lama, Simon Dorje Schnell, Kah Mee 家美, Ayu SriMulyani Kromodidjojo, Shuvo Bikash, Domenico Letizia, Bikram Rāj Bajrācārya and Gary Leikas.

Research prepared by Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche http://www.izum.si/cobiss 90321 Institute for Information Science / Bibliographies of researchers and authors
2.5. Commemorating Aug 23 in Europe
President of Republic Slovenia, European Union , dr. Danilo Türk published public speech on his website, to commemorate August 23, European day for remembering victims of totalitarian and autoritarian political systems . He pointed out that human rights must be respected here and now : ….”
Čemu pa naj bodo predvsem posvečene naše misli ob letošnjem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov? Naša pot naprej pot naprej zahteva izpolnjevanje treh ključnih političnih in etičnih pogojev:

Prvič, zagotoviti moramo resno obravnavanje preteklosti in spoštljiv odnos do žrtev vojn in minulega nasilja. Zgodovinopisje naj bo razbremenjeno ideoloških razlag in političnih kalkulacij. Pieteta do žrtev vojn in totalitarnega nasilja mora biti prav to in nič drugega kot to – spomin na umrle in zavedanje o krhkosti človeškega življenja spričo groze smrti. Upoštevajmo, da obstajajo številni boleči spomini, in da ima vsakdo neodtujljivo pravico do svojih spominov.

Drugič, krivice, storjene v preteklosti, je treba popraviti, kolikor je to le mogoče. Vsi mrtvi imajo pravico do groba in do spomina. Vsi živi, ki so bili v preteklosti krivično prizadeti, imajo pravico do poprave krivic in ustrezne odškodnine. Zakon o popravi krivic, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel l. l996, je v največji meri že uresničen. Tudi vojni zakoni iz l. 2009 se uresničujejo. Vlada in Državni zbor imata odgovornost, da zagotovita vse za dosledno uresničevanje vseh teh zakonov.

In ne nazadnje, tretjič, paziti moramo, da se v naši politiki ne udomačijo elementi avtoritarne ali celo totalitarne prakse. Z veliko občutljivostjo se moramo odzivati na vse primere sistematičnega kršenja človekovih pravic in na vse pojave nestrpnosti do drugačnih. Človekove pravice je treba spoštovati tu in zdaj. Obsojanje preteklih kršitev človekovih pravic je utemeljeno, vendar nikakor ne sme služiti za prikrivanje današnjih kršitev človekovih pravic. Pravosodje je treba spoštovati. Izražanje nespoštovanja sodišč in slabitev sodne veje oblasti spadata med tradicionalne značilnosti totalitarne mentalitete. Poskuse izvršne oblasti, da bi obvladovala dejavnosti civilne družbe ali avtonomne institucije, kot so univerze in kulturne ustanove, je treba odločno zavračati. Potrebujemo spoštovanje načela vladavine prava, prebujeno civilno družbo, krepitev zavesti o pomenu avtonomnih ustanov in odgovorno, demokratično politično prakso. Vse to skupaj je imunski sistem družbe in z njegovo krepitvijo se bomo najbolje oddolžili spominu na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov 20. stoletja.

Dr. Danilo Türk,
predsednik Republike Sloveniji
• You, Dreamchasers Alley Dharamsala, Elenamar Fernandez Senra, Shuvo Bikash and 5 others like this.
TaraTulku Drimed Drolkhar Rinpoche
Whole statement of president dr. Danilo Türk can be read online : urad_predsednika@lngov.gov.si

to me
Predsednik Republike Slovenije > Pred 23. avgustom
http://www.up-rs.si
Uradna spletna stran predsednika Republike Slovenije javnosti zagotavlja novice,…
III. Colophon ※. .•*¨`*♫.• ཨ ཨ ཨ ♥¯`♥❥
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL Generally beneficial religious org. since 1995 registered in Slovenia, EU. Web sites : http://www.youtube.com/OpenBuddhistForum http://www.MySpace.com/BuddhaDharma_OBFI blog, Dharma art photos http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com Heritage of mankind – Treasure of pure Dharma , links to Wikipedia and related photos. Serving, upholding and protecting the teachings of Buddhas by promoting ten enlightened activities as taught by Buddha Shakyamuni and His emanation Buddha Padmasambhava; promoting Millenium goals of United nations : Universal education ,Gender equality and empowerment of women http://www.un.org.millenniumgoals
Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche-✿♥President & CEO of BUDDHA DHARMA-OBF International
Nyingma Vajrayana Atiyoga Ling, EU * Continuing the Nyingma Vajrayana Atiyoga Dzogpa Chenpo Essence lineage of Ayu Khandro Tsewang Dorje Paldron (Tibet 1839-1953)Dharma Counselling, Astrological Consulting, Buddhist Wholesome Medicine: Wellness & Health :Skype : Tara Tulku Rinpoche.
http://openlibrary.org/people/BuddhaDharma
Mangala Konchok Norbu – Dharma Art Director of Buddha Dharma – OBFI
His Eminence Lama Karma Gyan Sagar Rinpoche, Association for non-violence, world peace, wheel, Buddhist religion in Nepal(monastery, Buddhist school for orphan children, peace pagoda, Dechen Ling gompa, three-year meditation retreat)*****Dharma assistant : Khenpo Pema Sampa Lama
and many Associates of Buddha Dharma-OBF International around the world.

http://maps.google.de/maps/place?cid=14539793167752240597&q=buddha+dharma+-+obf+international&hl=en&view=feature&mcsrc=video&num=20&start=0
Google places – owner verified listing

Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche | Change.org
Change.org is the leading site for social change, providing daily news and information about important social issues and empowering people to take action.
PHP – Gravatar – Globally Recognized Avatars
MySpace.com/BuddhaDharma_OBFI http://www.YouTube.com/OpenBuddhistForum HOMAGE TO SHAKYAMUNI BUDDHA * 393.693 VISUAL*VISIONARY DHARMA VIEWS Visit also: …
en.gravatar.com/buddhadharmaobfinternational.php
World Buddhist Directory – Presented by BuddhaNet.Net
http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com Heritage of mankind. http://www.myspace.com/BuddhaDharma_OBFI Dharma art, teachings. May all beings benefit …
http://www.buddhanet.info/wbd/country.php?country_id=82
and many Buddhists around the world who are serving and upholding the Teachings of the Buddha
IV . Dedication ✿⊱╮May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.
May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha ღ♥ღ

Tag Cloud

%d bloggers like this: